Onduidelijkheid eindafrekening; ondernemer terecht kosten in rekening gebracht wegens het niet tijdig betalen van voorschotten; eindafrekening is op de juiste wijze is gecorrigeerd.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Jaarafrekening    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 94120

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de eindafrekening d.d. 8 mei 2014.

De consument heeft op 14 mei 2015 de klacht bij de ondernemer aangekaart.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De rekeningen zijn zonder voorafgaande kennisgeving per e-mail verstuurd. Daardoor heeft de consument een achterstand opgelopen van 2 maanden, welke achterstand niet in één keer betaald kon worden. De consument heeft in gedeelten betaald hetgeen voor extra kosten heeft gezorgd. De consument vindt dit onterecht omdat zij niet van te voren is bericht over het verzenden van de rekeningen per e-mail.

De eindafrekening is opgemaakt met veel te hoge – geschatte – meterstanden. Naar de werkelijke meterstanden is niet gevraagd. Na opgave van die meterstanden heeft de ondernemer alleen op basis van de meterstanden gecorrigeerd. Er bleef nog een restschuld over van € 365,81. Na verrekening bleef er nog een te betalen bedrag van € 271,81 over.

De consument is het niet eens met het restbedrag en de bijkomende kosten.
De consument wenst dat de ondernemer de foutieve berekening geheel schrapt en de daadwerkelijke berekening hanteert zonder extra kosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is per 1 augustus 2013 daadwerkelijk klant geworden. Bij de aanmelding heeft de consument aangegeven per automatische incasso te willen betalen. Op 18 september 2013 en 23 oktober 2013 heeft de ondernemer de voorschotten automatisch van haar rekening kunnen afschrijven. Het voorschot van 22 oktober 2013 kon niet geïncasseerd worden. Op 15 november 2013 is aan de consument per e-mail een herinnering gestuurd naar het door haar opgegeven e-mail adres. Alle andere herinneringen en aanmaningen zijn ook naar dat e-mailadres gestuurd. Op 22 november  2013 heeft de consument de ondernemer een e-mail gestuurd met het verzoek de achterstand te mogen voldoen middels een betalingsregeling van vier termijnen. Telefonisch is uitgelegd dat zulks niet mogelijk is daar het om voorschotten gaat. De consument heeft aangegeven het voorschot van 22 november 2013 op tijd te gaan betalen. Dat heeft zij niet gedaan. De ondernemer verwijst naar het overlegde betalingsoverzicht. De aanmaankosten zijn terecht in rekening gebracht.

De ondernemer heeft alle door de consument verrichte betalingen verwerkt in haar administratie.

Omdat volledige betaling uitbleef is bij brief van 7 maart 2014 aangegeven dat de leveringsovereenkomst wordt ontbonden vanwege een betalingsachterstand van op dat moment
€ 390,00.

Op 8 mei 2014 is een eindafrekening opgemaakt. Deze eindafrekening betreft een bijbetaling van
€ 899,06, gebaseerd op berekende meterstanden. Naar aanleiding van correspondentie met de consument is een correctie uitgevoerd op de eindafrekening. De correctierekening betreft een tegoed van € 533,25 en is een aanvulling op de eindafrekening. De consument is op 6 juni 2014 per e-mail geïnformeerd over deze correctie, welke haar is uitgelegd. De consument is verzocht het resterende bedrag van € 271,81 aan de ondernemer over te maken.

Ondanks herhaalde uitleg heeft de consument nagelaten voormeld bedrag te betalen. Op 11 augustus 2014 is de vordering overgedragen aan een derde partij.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de ondernemer nogmaals duidelijk aangegeven hoe de uitleg over de correctienota heeft plaatsgevonden en dat de consument nog enige tijd is gegeven een en ander te bestuderen, waarna de consument heeft aangegeven dat zij niet zou betalen.

De consument is niet ter zitting verschenen. De stellingen van de ondernemer over de automatische incasso, het e-mail contact, de uitgevoerde correctie en de uitleg daarover zijn onweersproken gebleven.

De commissie heeft het dossier zorgvuldig bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat de ondernemer terecht kosten in rekening heeft gebracht wegens het niet tijdig betalen van voorschotten en dat de eindafrekening op de juiste wijze is gecorrigeerd in die zin dat daarna nog een bedrag van € 271,81 openstond.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 7 mei 2015.