Ongedierte in/bij vakantieverblijf niet zo erg dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overlast    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61087

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft klachten over het vakantieverblijf.

Feiten
Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken 
– voor zover thans van belang – het volgende vast:
a. De consument heeft van vrijdag 6 mei 2011 tot en met maandag 9 mei 2011 bij de ondernemer een cottage gehuurd voor het bedrag van € 335,– plus € 33,– bijkomende kosten (voor ligging van de cottage dichtbij het zwembad).
b. Bij aankomst van de consument met haar 10-jarige zoon in de cottage op vrijdagmiddag 6 mei 2011 bleek dat de cottage niet de door de consument gewenste ligging had.  
De consument is door de ondernemer tegen betaling van een meerprijs van € 20,– omgeboekt naar een andere cottage die wel dichtbij het zwembad lag.
c. Bij aankomst in de (andere) cottage bleek dat er geen lakens aanwezig waren. Na meerdere telefoontjes van de consument zijn de lakens ’s-avonds om 23.00 uur bezorgd.
d. Tevens bleek in de betreffende cottage ongedierte (spinnen en hooiwagens) aanwezig. De consument heeft een en ander als klacht gemeld bij de ondernemer. De ondernemer heeft ervoor gezorgd dat het ongedierte zaterdagochtend 7 mei 2011 uit de cottage verwijderd is.
e. Na het verwijderen van het ongedierte uit de cottage, is de consument met haar zoon gaan zwemmen in het zwembad. Na ± 20 minuten zwemmen heeft de zoon het water verlaten omdat er een grote spin in dreef. De zoon durfde niet verder te zwemmen. Bij het verlaten van het water trof de zoon op de trap van het zwembad nog een dikke zwarte spin aan. Ook dit voorval heeft de consument als klacht gemeld bij de ondernemer.
f. Ter compensatie voor het ondervonden ongemak heeft de consument van de General Manager van het park twee entreekaartjes voor het attractiepark Toverland ontvangen.
g. Onder teruggave van de entreekaartjes voor Toverland heeft de consument zondagochtend 8 mei 2011 het park verlaten.
h. Op 26 mei 2011 heeft de consument een brief aan het hoofdkantoor van de ondernemer gezonden, met het verzoek om een schadevergoeding. In die brief vermeldt de consument ook nog dat zij door het zwembad uitslag op haar huid heeft gekregen, waarvoor zij door haar huisarts is behandeld.
i. Op 29 juni 2011 heeft de ondernemer in een telefoongesprek met de consument haar een cadeaubon voor een volgend verblijf aangeboden ter waarde van € 80,–. De consument heeft dit geweigerd, waarna de ondernemer de consument op 6 juli 2011 heeft teruggebeld met een aanbod van € 80,– restitutie. De ondernemer heeft dit aanbod bevestigd in een brief van 7 juli 2011.
j. In reactie op deze brief heeft de consument bij brief van 21 juli 2011 het aanbod van de ondernemer afgewezen. De consument verlangt terugbetaling van het totaal door haar betaalde bedrag, naar eigen zeggen € 355,–.
k. Bij brief van 16 augustus 2011 heeft de ondernemer zijn standpunt gehandhaafd dat de terugbetaling van € 80,– op zichzelf in verhouding staat met de klachten. Wel is de ondernemer nog bereid het aanbod te verhogen met € 20,– zijnde de kosten die de consument bij aankomst heeft moeten betalen voor het omboeken. Indien de consument niet akkoord gaat met dit aanbod, dient zij haar klacht voor te leggen aan de commissie, aldus de ondernemer.
l. Bij brief van 8 september 2011 heeft de consument haar klacht bij de commissie ingediend. 
 
Standpunt van de consument

De consument is, samengevat, van mening dat de ondernemer met zijn voorstel van € 100,– terugbetaling haar onvoldoende tegemoet komt. De consument heeft tijdens haar verblijf op het park geen moment plezier gehad, alleen maar ergernis en twee slapeloze nachten. Omdat haar vakantieplezier door het aantreffen van de spinnen in het zwembad definitief was bedorven, is zij zondagochtend 8 mei 2011 vertrokken, niet uitgerust zoals gepland, maar moe en gestrest. De consument vindt dat de door de ondernemer aangeboden € 100,– in geen enkele verhouding staat tot de door haar geleden schade en handhaaft haar standpunt tot terugbetaling van € 355,–.  

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van de consument.
 
Zoals ook verwoord in zijn brief van 16 augustus 2011 begrijpt de ondernemer de teleurstelling van de consument over het verblijf in het park en betreurt hij het dat de consument geen aangenaam verblijf heeft gehad. Voor het feit dat de consument niet onmiddellijk de lakenpakketten heeft meegekregen, heeft de ondernemer in de brief van 16 augustus 2011 ook reeds zijn excuses aangeboden. Verder kan in een bosrijke omgeving ongedierte in een cottage niet helemaal voorkomen worden. Na melding door de consument heeft de ondernemer hier actie op ondernomen en is het in de cottage aanwezige ongedierte verwijderd. In de subtropische omgeving van het zwembad komen helaas ook insecten en spinnen voor. De ondernemer begrijpt dat het niet prettig is als een consument deze in het water tegenkomt. De ondernemer heeft echter strenge eisen wat betreft de hygiëne in de zwembaden, waarvan hij de eigenaar is. Op regelmatige tijdstippen worden al de zwembaden automatisch gefilterd om viezigheden uit het water te verwijderen. Ook worden de waterresultaten op vaste regelmaat gecontroleerd op onregelmatigheden. Het water moet namelijk voldoen aan de eisen van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De ondernemer heeft de resultaten bij het park opgevraagd en die resultaten vertoonden geen afwijkingen. De gestelde uitslag van de consument is daarmee niet te wijten aan een slechte kwaliteit van het water, aldus de ondernemer.
De ondernemer vindt de aangeboden € 100,- passend voor het door de consument ondervonden ongemak. Terugbetaling van de volledige reissom, zoals de consument wenst, staat volgens de ondernemer niet in verhouding met de klachten. Daarbij heeft de ondernemer er ook op gewezen dat de consument op 28 april 2011 bij het reserveringskantoor heeft geïnformeerd naar de kosten voor annulering omdat de vriendin die oorspronkelijk met de consument zou meegaan vanwege
gezondheidsredenen niet meer mee kon gaan.

Beoordeling van het geschil

Het gaat in dit geschil om de vraag of de door de ondernemer aangeboden vergoeding van € 100,– een passende vergoeding is voor het door de consument tijdens haar verblijf op het park ondervonden ongemak. De consument vindt van niet en verlangt terugbetaling van de volledige reissom.

Terugbetaling van de volledige reissom komt juridisch gezien neer op een volledige ontbinding van de overeenkomst die de consument met de ondernemer heeft gesloten. Volledige ontbinding van de overeenkomst door de consument is echter alleen gerechtvaardigd indien er sprake is van een wezenlijke tekortkoming in de prestatie van de ondernemer. Daarvan is naar het oordeel van de commissie in dit geval geen sprake. De commissie stelt voorop dat als de prestatie van één van partijen niet aan de overeenkomst beantwoordt, die partij in beginsel altijd de gelegenheid moet krijgen om dat recht te zetten. Dat heeft de ondernemer op de zaterdagochtend gedaan. De door de consument gehuurde cottage is schoon gemaakt, in die zin dat het aanwezige ongedierte is verwijderd. Dat daarna op dezelfde dag door de consument enkele spinnen in het zwembad zijn aangetroffen mag juist zijn, maar dit feit is naar het oordeel van de commissie objectief gezien niet een zodanige ernstige tekortkoming van de ondernemer dat dit een voldoende serieuze repeterende wanprestatie (beter bekend als: de druppel die de emmer doet overlopen) oplevert die zou kunnen leiden tot een volledige ontbinding van de overeenkomst door de consument. Daarbij heeft de commissie mede in haar oordeel betrokken dat gesteld noch gebleken is dat er die dag ook andere gasten bij de ondernemer over spinnen in het zwembad hebben geklaagd. De door de consument ondervonden spinnenoverlast in het zwembad lijkt dan ook een overwegend subjectief (persoonlijk) karakter te hebben.
 
Kortom, de beslissing van de consument om op zondagochtend naar huis te gaan omdat haar vakantieplezier door het aantreffen van de spinnen in het zwembad definitief was bedorven, is vanuit het oogpunt van de consument misschien wel te begrijpen, maar de gevolgen daarvan kunnen in dit geval juridisch gezien door de consument niet op de ondernemer afgewenteld worden.

Hoewel voor een volledige ontbinding van de overeenkomst op grond van bovenstaande overwegingen geen plaats is, heeft de consument naar het oordeel van de commissie voor het door haar tijdens haar verblijf op het park ondervonden ongemak wèl recht op vermindering van de door haar betaalde prijs. De commissie acht de door de ondernemer aangeboden vergoeding van € 100,– in de gegeven omstandigheden voldoende passend. De commissie heeft daarbij nog in aanmerking genomen dat de consument op geen enkele wijze (voldoende) aannemelijk heeft gemaakt dat zij als gevolg van het zwemmen in het zwembad van de ondernemer huiduitslag heeft gekregen, zoals zij wel heeft gesteld, maar de ondernemer gemotiveerd heeft betwist.

De ondernemer zal het bedoelde bedrag van € 100,– aan de consument dienen te vergoeden. Omdat de ondernemer daar in zijn brief aan de consument van 16 augustus 2011 al toe bereid was, heeft de consument geen recht op vergoeding van het door haar aan de commissie betaalde klachtengeld en is de ondernemer evenmin een bijdrage in de behandelingskosten aan de commissie verschuldigd.

Het bovenstaande leidt de commissie tot de volgende beslissing.

Beslissing

De ondernemer dient aan de consument een bedrag te vergoeden van € 100,–.

Het meer of anders verzochte door de consument wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 2 december 2011.