Onjuiste informatie aan aanbieder verstrekt, waardoor onjuiste offerte is aangeboden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 177179/183145

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil is tussen een consument en een ondernemer. Ondernemer moest een groepenkast vervangen en andere omliggende werkzaamheden uitvoeren. Hiervoor is een offerte uitgebracht. De werkzaamheden konden alleen niet uitgevoerd worden, omdat de situatie bij de consument andere werkzaamheden en materialen nodig heeft dan die in de offerte staan. De consument wil nu dat alle werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd en dat zij een vergoeding krijgt voor de gemaakte kosten. De ondernemer geeft aan dat de volledige opdrachtbevestiging is uitgevoerd, zoals afgesproken. Hetgeen de consument wil, staat niet in de offerte. De ondernemer wil die werkzaamheden wel uitvoeren, maar dan moet de consument deze kosten betalen. De deskundige geeft aan dat het geschil voortkomt uit een wederzijds verkeerd begrijpen van de wensen en aangeboden werkzaamheden en dat de consument ervan uitging dat haar werkzaamheden wel bij deze offerte horen. De commissie oordeelt dat de ondernemer een redelijk aanbod doet en verklaart de klacht van consument ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 12 januari 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de overeenkomst en de betreffende werkzaamheden naar aanleiding van een uitgebrachte offerte over het vervangen van de groepenkast met negen groepen.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument, zoals ook bij de behandeling van de klacht ter zitting is aangegeven houdt in dat zij wilde overleggen met de installateur over de indeling van de groepen in de
groepenkast en hebben zij benadrukt over de groep in de keuken waar meerdere apparaten staan en speciaal een keukenboiler van 2000 watt en wanneer de werkzaamheden kunnen worden ingepland. Op dezelfde dag, 22 april jl., heb ik een antwoord ontvangen, waarin de datum staat wanneer de werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd en dat het uiteraard geen probleem is om te overleggen met de monteur over de indeling van de groepen. Op 11 mei jl. hebben de monteurs de groepenkast geïnstalleerd en tijdens de indeling van de groepen is gebleken dat hun baas aan deze monteurs niet heeft verteld om rekening te houden met de indeling van de keuken. Toen (de monteur) heeft gehoord dat de huidige keukenboiler kapot is en er een nieuwe boiler moet komen van 2000 watt, was hij verbaasd en heeft toen gezegd dat hiervoor een aparte groep moet komen en daarvoor dus ook een nieuwe kabel getrokken moet worden van de groepenkast in de kelderkast via de kruipruimte naar de keuken. Direct na de installatie, precies op 11 mei jl., heb ik de ondernemer geschreven over bovengenoemde situatie. Op 16 mei jl. heb ik weer een e-mail gestuurd, nadat een kennis van ons de situatie had bekeken en heeft gezegd dat dit probleem gemakkelijk op te lossen is en dat het alleen maar gaat over het opnieuw verdelen van de grote groep negen in de groepenkast.

De consument wil dat de ondernemer:
1. zal zorgen dat het stopcontact in de keuken geschikt gemaakt wordt om een nieuwe boiler van 2000 watt op aan te kunnen sluiten doormiddel van het trekken van een nieuwe kabel via de kruipruimte naar het stopcontact van de keuken en door de groepen in de groepenkast beter te verdelen.
2. herverdeling van de groepen in de groepenkast.
3. vergoeding van extra kosten door mij gemaakt om de oude boiler te repareren.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer stelt in verweer dat de volledige opdrachtbevestiging is uitgevoerd zoals vooraf was afgesproken. Er zou een nieuwe groepenkast geplaatst worden volgens de specificaties in de opdrachtbevestiging. De consument had zelf gevraagd om negen groepen en deze zijn ook door ons geplaatst. Er is inderdaad aangegeven dat zij kon overleggen met de monteur over de indeling van de groepen en (ondanks dat wij dit misschien niet van tevoren naar hem hebben gecommuniceerd) is dit wel degelijk gebeurd en heeft hij keurig advies gegeven. Dat het advies en de wellicht extra werkzaamheden welke uit dit advies volgen haar niet aanstaan zie ik niet als ons probleem. In de offerte en de opdracht is namelijk nooit sprake geweest van het feit dat wij bekabeling aan moesten gaan leggen. In haar email van vrijdag 22 april 2022 geeft mevrouw aan dat er wellicht meer groepen voor de keuken nodig zijn en dat niet alles op en groep geplaatst moet worden. Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat de bekabeling in haar huis op orde is en dat de genoemde apparaten dus op een aparte groep staan en dat zij slechts met de monteur wilde overleggen hoe de verdeling moet komen achter de diverse aardlekschakelaars. Als echter blijkt dat de bekabeling niet in orde is kunnen wij ter plaatse de verdeling niet aanpassen, omdat er dan onvoldoende kabels binnenkomen in de groepenkast. Dan kunnen slechts de groepen weer aansluiten zoals deze ook waren aangesloten voor de vervangen van de oude groepen/stoppenkast. Deze mail van 22 april 2022 deed het ook voorkomen dat de boiler en de bekabeling daarvoor al aanwezig was. Ook hier heeft mevrouw niet aangegeven dat er door ons een kabel getrokken moet worden voor dit
apparaat. Wanneer dan tijdens de opdracht blijkt dat werkzaamheden voor het aanleggen van bekabeling wel uitgevoerd moeten worden kan dat helaas niet meer op de dag zelf gebeuren, omdat de monteur meerdere opdrachten heeft uit te voeren op de dag van installatie en helaas geen tijd heeft voor extra werkzaamheden. Het klopt inderdaad dat ik nadien niet meer op haar mail heb gereageerd. Dit komt, omdat ik in de maanden mei en juni wegens privéomstandigheden zeer beperkt aanwezig ben geweest. Helaas moet ik constateren dat mevrouw alleen naar mijn persoonlijke email heeft gemaild. Als er naar ons (algemene emailadres) was gemaild nadat zij van mij geen reactie had ontvangen was de zaak opgepakt door een van mijn collega’s en was er waarschijnlijk eerder een oplossing gevonden.

Betreffende haar voorstel om de klacht op te lossen kan ik als volgt reageren:

1. Er kan door ons en nieuwe kabel voor de boiler worden geïnstalleerd. Omdat dit geen onderdeel was van de originele opdracht zal daar onze standaardprijs van € 150,– inclusief btw voor worden gerekend;
2. De monteur kan nogmaals naar de verdeling van de groepen kijken, maar waarschijnlijk is een andere verdeling niet mogelijk, omdat de juiste kabels daarvoor ontbreken in de groepenkast. Wanneer de bekabeling dus toch moet worden herverdeeld zullen wij groepen moeten splitsen. Hiervoor wordt net als voor de kabel voor de boiler een prijs van € 150,– inclusief btw gerekend per kabel. Als hierdoor ook extra groepen geplaatst moeten worden geeft dit een meerprijs van € 20,– per groep tot een maximum van twaalf groepen in totaal in de groepenkast;
3. Deze kosten worden niet door ons vergoed, omdat wij de opdracht zoals afgesproken hebben uitgevoerd. Wanneer mevrouw akkoord gaat met een door ons te bepalen datum (namelijk als de monteur in de buurt van Arnhem is) tegen bovengenoemde kosten om de bekabeling alsnog te installeren ben ik wel bereid om van de voorrijkosten af te zien welke zouden worden gerekend.

Rapport Deskundige
Het geschil komt voort uit het wederzijds verkeerd begrijpen van de wensen en de aangeboden werkzaamheden. Er is niet de juiste informatie aan aanbieder heeft verstrekt, waardoor aanbieder niet de juiste offerte heeft aangeboden. De consument is wel met de aangeboden offerte akkoord gegaan, in de veronderstelling dat de door haar gevraagde werkzaamheden in deze offerte aangeboden werden. Consument heeft offerte gevraagd voor het vervangen van de groepenkast met negen groepen. De ondernemer heeft een offerte aangeboden voor het vervangen van de groepenkast met negen groepen met bijbehorende veiligheidscomponenten. De consument heeft nadere gegevens verstrekt, waaronder de reden waarom de groepenkast moest worden vervangen. Deze aanvullende reden was dat er een herindeling van groepen moest komen, omdat er een nieuwe boiler zou worden aangeschaft, welke vanwege de wattage niet meer op een groep met andere apparaten geschakeld zou kunnen worden. Deze informatie is echter niet door de ondernemer gezien. Had de ondernemer dit wel gezien dan zou een aanvullende offerte nodig zijn geweest om een nieuwe kabel aan te leggen van uit de meterkast naar de opstelling van de nieuwe boiler. De aanvullende offerte is in combinatie met de reeds uitgebrachte offerte en opdracht, aanzienlijk goedkoper dan het separaat opdracht geven tot de aanleg van deze kabel. Herstel is mogelijk en de ondernemer heeft dat ook aangeboden de werkzaamheden van het aanleggen van een nieuwe kabel, en deze op een separatie groep aan te sluiten, alsnog tegen het gereduceerde tarief van € 150,– inclusief BTW, uit te voeren. De consument is met deze aanbieding akkoord gegaan en zijn na het vertrek van de deskundige hierover in overleg gegaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het rapport van de deskundige wordt beschreven wat de feiten en omstandigheden zijn van dit geschil. Uit dat rapport blijkt dat beide partijen er onderling uit willen komen. Bij de behandeling is gebleken dat de consument toch niet akkoord kon gaan met het voorstel van de ondernemer. De commissie is van oordeel dat gelet op alle documenten en de toelichting ter zitting het een alleszins redelijk voorstel was van de ondernemer om de benodigde aanvullende werkzaamheden te verrichten voor het tarief € 150,–. Nu de consument dit aanbod heeft afgewezen, ziet de commissie geen grond om de ondernemer daarin te veroordelen en zal de klacht worden afgewezen.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Wijst de klacht af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer P.A. Frank, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 12 januari 2023.