Onjuiste montage als gevolg van niet correcte en niet eenduidige montagevoorschriften, komen voor rekening van ondernemer

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58612

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 december 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type] douchebak en een [merk en type] schuifdeur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.744,–. De levering vond plaats op of omstreeks 14 februari 2011.   Het geschil gaat over de vraag of de ondernemer dan wel de consument verantwoordelijk is voor de onjuiste maatvoering bij plaatsing van de schuifdeur.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het uitpakken van de douchewand, vooruitlopend op de installatie, heeft de consument geconstateerd dat op de installatievoorschriften aangegeven is dat de minimale randdikte van de douchebak 60 mm diende te zijn, terwijl de dikte van de geleverde douchebak 50 mm is. Naar aanleiding daarvan heeft de consument contact opgenomen met de ondernemer om na te vragen of de geleverde douchebak wel de juiste was. Dat is bevestigd, ook nog per e-mail, waarbij nadere installatieaanwijzingen zijn gegeven. Na installatie bleek de douchewand echter niet op de aangegeven manier te monteren te zijn, hetgeen niet te herstellen is. Volgens een ter plaatse gekomen monteur van de ondernemer zouden de problemen met bredere glaswanden op te lossen zijn, maar de ondernemer wenst daar niet aan mee te werken. De ondernemer geeft aan dat sprake is van een installatiefout, die voor rekening van de consument zelf komt.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft bij de installatie niets meer en minder gedaan dan de instructies van de ondernemer volgen. De wandtegels zijn niet meer na te leveren, terwijl de consument zelf onvoldoende reservetegels heeft om via vervanging van de tegels een oplossing te bereiken. Vervanging van de glaswanden is de enige echt reële oplossing.   De consument verlangt levering van nieuwe iets bredere glaswanden.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De cabine is geplaatst maar is aan de voorzijde 2 cm te groot en aan de zijwand ook.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken opvallend.   Herstel is technisch mogelijk. Als er een goede tekening wordt bijgevoegd met juiste maten, dan kan het zonder probleem worden geplaatst. De kosten hiervan zijn: Meten € 178,– inclusief BTW; Arbeid inclusief cabine plaatsen € 535,50 inclusief BTW.   Als de consument er een goede tekening (met juiste maten)was aangeleverd, dan had er niets aan de hand geweest. De consument heeft ook een misleidende mail gehad, waarin staat vermeld dat de cabine op 15 mm vanaf de buiten zijde geplaatst moet worden. Dit is gebeurd en nu staat de cabine 2 cm te wijd. Als het goed geplaatst wordt dan komen de reeds geboorde gaten in het zicht en dan is er schade. Dan moeten er tegels worden verwijderd vanwege de reeds geboorde gaten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft geconstateerd dat enerzijds geen correcte installatiehandleiding is meegeleverd, anderzijds door verwarrende informatie in een e-mail de consument nog verder geen goede instructie heeft gehad. Uit artikel 7:18 lid 3 van het BW vloeit voort dat een onjuiste installatie door de consument zelf die het gevolg is van onjuiste montagevoorschriften afkomstig van de ondernemer geldt als een levering die niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen. Met andere woorden: als een consument een montagefout maakt die voortvloeit uit onjuiste of onduidelijke installatie- of montagevoorschriften bepaalt de wet dat daarmee het geleverde product zelf, al is daar op zich niets mis mee, niet voldoet aan hetgeen de consument mocht verwachten.   Naar het oordeel van de commissie is de onjuiste montage derhalve, nu sprake is van een onjuiste montage ten gevolge van niet correcte of niet eenduidige montagevoorschriften, aan de ondernemer toe te rekenen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De commissie acht het opnieuw plaatsen van de doucheschermen, maar dan op de juiste plaats geen redelijke oplossing, omdat daarmee boorgaten permanent in het zicht komen. Vervanging van de geboorde tegels is geen oplossing, nu de consument niet meer over voldoende reservetegels beschikt. De ondernemer dient daarom het gebrek te herstellen door bredere doucheschermen te leveren, na zorgvuldige inmeting door de ondernemer. De herplaatsing van de schermen dient dan ook voor rekening van de ondernemer te komen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit.   De ondernemer bestelt en plaatst, na zorgvuldige inmeting, nieuwe, passende doucheschermen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 9 januari 2012.