Ontbinding koop op afstand: voor het in originele staat terugbrengen van laptop mag ondernemer geen kosten in rekening brengen.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62993

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 augustus 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een laptop tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 891,73 exclusief verzendkosten van € 13,55.   De levering vond plaats op 23 augustus 2011 om 19.30 uur.   De consument heeft op 24 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De geleverde laptop bleek niet geschikt te zijn voor videobewerking met het programma [bewerkingsprogramma], hoewel ik er naar gevraagd heb. Daarom wil ik de laptop retourneren. Het programma is te zwaar voor de laptop in geschil. Met behulp van de afdeling Technische afdeling is de computer inmiddels weer in originele staat teruggebracht. Het handelen van de ondernemer is strijdig met de artikelen 7 en 8 van de voorwaarden. Bovendien kan ik op grond van artikel 7:46d BW zonder opgaaf van reden binnen zeven dagen na ontvangst van het product de overeenkomst ontbinden. Het ingehouden bedrag van € 99,– voor het in originele staat terugbrengen van de laptop dient de ondernemer alsnog aan mij terug te betalen. Bij monde van [medewerker ondernemer] heeft de ondernemer ingestemd met terugzending van de laptop mits ik de laptop in oorspronkelijke staat kon terugbrengen. Dat heb ik toen gedaan, waarna de laptop door de ondernemer is teruggestuurd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Inmiddels heeft de ondernemer de laptop geaccepteerd en aan mij de koopprijs minus € 99,– terugbetaald. Voor het overige handhaaf ik mijn standpunt, in bijzonder de teruggave van € 99,–.   De consument verlangt alsnog terugbetaling van het ingehouden bedrag van € 99,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij stemmen in met terugzending van de laptop, maar brengen u een bedrag van € 99,– in rekening voor de kosten van het in originele staat brengen van de laptop.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het betreft hier een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a sub b BW. Op grond van artikel 7:46d lid 1 BW – behoudens de in lid 4 genoemde uitzonderingen – kan de consument zonder opgave van redenen gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de zaak de koop op afstand ontbinden, verder te noemen:het herroepingsrecht.   Het herroepingsrecht is dwingend recht, hetgeen inhoudt dat daarvan niet mag worden afgeweken.   Aan het uitoefenen door de consument van dit herroepingsrecht heeft de wetgever geen andere verplichtingen aan de consument opgelegd dan het betalen van de kosten voor het terugsturen van de op afstand gekochte zaak.   Op grond van het bovenstaande is het de ondernemer niet toegestaan kosten in rekening te brengen voor in originele staat terugbrengen van de laptop. Hierbij komt nog dat onweersproken vaststaat dat de consument de laptop al in originele staat had teruggebracht.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € € 99,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 19 januari 2012.