Ontbinding koopovereenkomst gebrekkige bank

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 174378/179521

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Vier jaar na de aankoop van een bank gaat deze kapot. De ondernemer biedt geen kosteloze oplossing aan. De ondernemer heeft aan de commissie medegedeeld dat hij de bank retour wil nemen en de koopprijs terug wil storten. De commissie oordeelt dat er inderdaad sprake is van een gebrekkig product. De ondernemer moet aan zijn aanbod voldoen. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 25 augustus 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoekbank Georgio tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 858,95, inclusief bezorgkosten.

De levering vond plaats op of omstreeks 25 augustus 2017.

Het geschil betreft de vraag of het geleverde bankstel voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen en of de koopovereenkomst op goede gronden buitengerechtelijk ontbonden is.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Vier jaar na de levering is de bank kapot. De verkoper wilt het oplossen, maar vraagt daarbij wel een financiële bijdrage van de consument. Een kosteloze oplossing wordt niet geboden.

De bank is sneller kapot dan de consument mocht verwachten. De kussens zijn ingezakt en de stof is gescheurd.

De consument heeft bij brief van 3 februari 2022 de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden.

De consument heeft geen oplossing bereikt met de ondernemer.

De consument verlangt dat de ondernemer de bank kosteloos herstelt of vervangt, dan wel de koopprijs terugbetaalt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft op 12 oktober 2022 aan de commissie meegedeeld dat hij de bank retour wil nemen en de koopprijs wil terugstorten.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft het gebrek gezien. Het gebrek behelst het loslaten van de polyurethaan toplaag van het kunstkleder op de bank. Specifiek bevindt de klacht zich in de rechterzitting en de rechter rug. Dit is ontegenzeggelijk de plek die door de consument het meest intensief wordt gebruikt bij het kijken naar de tv. De consument heeft dit op de vraag van de deskundige ook geantwoord.

De deskundige stelt vast dat de rechter zitplek van de van de bank het meest wordt gebruikt door de consument. Op de plek van de schade is de zit ook zachter dan op de andere zitplekken. Dit is een te verwachten effect wanneer de bank intensief (per dag vele uren achter elkaar) wordt gebruikt.

De klacht wordt veroorzaakt door het loslaten van de PU (polyurethaan) finish laag. Het loslaten van de finish ontstaat door gebruik. De bank was ten tijde van het onderzoek ruim vier en een halfjaar in gebruik. PU-leder is bekledingsstof uit een relatief laag segment. Het is een bekledingsstof die bij intensief gebruik met bijvoorbeeld schurende kleding zoals spijkerbroeken kan beschadigen en vervolgens kan de finish door bewegen tijdens het zitten loskomen van de grondlaag.

Bij relatief normaal gebruik heeft dit type bekledingsstof een economische (en soms ook technische) levensduur van vijf tot zes jaar. De plek waar de klachten zich specifiek voordoen ziet er uit zo een intensieve zitplek er uit ziet na circa vier jaar gebruik. Het loslaten van de toplaag van het PU-leder is na circa vier jaar niet op deze wijze te verwachten. Dit type bekleding heeft hier niet voldaan aan de verwachting zo de consument die zou mogen hebben.

Het door deskundige aangetroffen effect kan bij intensief gebruik worden verwacht na circa zes jaar.

Volgens de deskundige is de omvang van de klacht opvallend en ernstig.

Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk. De bekledingsstof kan niet worden hersteld. De enige oplossing is hier de gehele bank herbekleden met een nieuwe bekledingsstof. De kosten hiervoor zijn ongeveer gelijk aan de aanschafprijs van deze bank. Alleen het ene deel herstofferen met dezelfde PU bekleding zal kleurverschil geven tussen de nieuwe bekledingsstof en de bestaande bekledingsstof.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft aangegeven dat de consument niet hoefde te verwachten dat de toplaag van de bekledingsstof al na ongeveer vier jaar zou loslaten.

De commissie is dan ook van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van een gebrekkig product. De consument heeft dan ook op goede gronden de buitengerechtelijke ontbinding ingeroepen.

Los daarvan heeft de ondernemer aangeboden om de bank terug te nemen en de koopprijs terug te betalen.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod. Dit aanbod van de ondernemer is in overeenstemming met de gevolgen van de door de consument ingeroepen ontbinding.

De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer neemt de hoekbank type Georgio terug.

De ondernemer betaalt aan de consument de koopprijs van € 858,95 terug.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van één maand na de verzenddatum van dit bindend advies, met dien verstande dat de ondernemer de bank pas kan ophalen als de consument de koopprijs terugbetaald heeft gekregen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, drs. T.M.M. Herpers en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 7 november 2022.