Ontbinding koopovereenkomst in verband met teruggedraaide kilometerteller.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68289

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 augustus 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte personenauto van [merk en type], tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 19.000,–. De levering vond plaats op of omstreeks 1 augustus 2011.   De consument heeft op 8 mei 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 7 mei 2012 kwam ik er achter dat de kilometerteller van de auto met tenminste 75.940 km was teruggedraaid. De ondernemer heeft mij hiervan ten tijde van de aankoop niet op de hoogte gesteld. Als ik dit had geweten, zou ik de auto niet hebben gekocht. Ik heb direct contact met de ondernemer opgenomen en om een oplossing gevraagd, maar de ondernemer werkte niet mee en vertraagde de zaak. Omdat een redelijke reactie van de ondernemer uitbleef, heb ik bemiddeling bij de Bovag aangevraagd, maar ook daaraan werkte de ondernemer niet mee, zodat ik mij genoodzaakt heb gezien de commissie in te schakelen. Inmiddels heeft de ondernemer mij een aanbod gedaan om de auto met een redelijke afschrijving op de koopsom in te ruilen tegen een andere auto, maar dit aanbod wijs ik af om de volgende redenen. In de eerste plaats heeft de ondernemer de afwikkeling van mijn klacht aanmerkelijk vertraagd, waardoor ik met de auto heb moeten doorrijden en deze minder waard is geworden. Ik heb hierdoor ook kosten gemaakt voor onderhoud, wegenbelasting, brandstof en verzekering. Verder heb ik door de gehele gang van zaken het vertrouwen in de ondernemer verloren en wil ik dus geen zaken meer met hem doen. Ik meen dan ook dat ik recht heb op ontbinding van de overeenkomst tegen terugbetaling van de volledige koopsom.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij wisten niet dat de kilometerstand van de auto was teruggedraaid en betreuren dat ten zeerste. Dat moet gebeurd zijn voordat wij de auto in ons bezit kregen. Om mee te werken aan een oplossing hebben wij de consument aangeboden een soortgelijke auto aan hem te leveren, wat heel goed mogelijk is, tegen een redelijke afschrijving over de periode waarin de consument met de auto heeft gereden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Uit het door de deskundige uitgevoerde (historisch) onderzoek blijkt dat de kilometerstand met meer dan 75940 km is teruggedraaid. Op 23 juni 2008 was de stand 175.406 km. Op 13 januari 2009 was de stand 99.466 km. In de tussentijd is er echter ook met de auto gereden, zodat de deskundige er van uitgaat dat de stand met circa 100.000 km is teruggedraaid. De deskundige heeft de gegevens ontleend aan verschillende databases, alsmede aan een contact met de leasemaatschappij, die de auto nieuw heeft gekocht en die de deskundige heeft meegedeeld dat zij de auto op 21 november 2008 heeft verkocht bij een kilometerstand van 198.392.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie acht het terugdraaien van de kilometerstand, die voor een consument een van de belangrijkste richtlijnen vormt bij diens beslissing om tot aanschaf van een bepaalde auto over te gaan, als uiterst verwerpelijk. Dit rechtvaardigt dan ook zonder meer de door de consument verlangde ontbinding van de koopovereenkomst. De ondernemer is voor het feit dat de van de kilometerteller af te lezen kilometerstand niet de juiste is ten volle jegens de consument aansprakelijk, ook al is de teller teruggedraaid voordat de ondernemer de auto in zijn bezit kreeg. De ondernemer beschikt immers over dezelfde mogelijkheden als de deskundige om te achterhalen of de kilometerstand van de door hem te verkopen auto’s juist is en had dat dus ook van de onderhavige auto kunnen weten. Voor een afschrijving op de koopsom acht de commissie geen grond aanwezig, mede omdat het niet aan de consument is te wijten dat hij het gebrek aan de auto pas op 7 mei 2012 heeft ontdekt en dat de afhandeling van de klacht zo lang heeft geduurd. De door de consument aan de auto bestede kosten voor onderhoud, verzekering, brandstof en wegenbelasting komen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat de consument deze kosten ook had gemaakt als de kilometerstand correct zou zijn geweest of als hij een andere auto zou hebben gekocht.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De koopovereenkomst d.d. 1 augustus 2011 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de auto terugneemt en aan de consument de koopsom van € 19.000,– terugbetaalt. Een en ander dient te geschieden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. De commissie tekent hierbij aan dat de consument de auto niet aan de ondernemer behoeft af te staan zolang de koopsom niet is terugbetaald. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het genoemde bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, op 23 oktober 2012.