Ontheffing van buurman ook van kracht op consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51215

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een brievenbusgeschil.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument maakt bezwaar tegen de door TNT Post opgelegde verplichting om haar brievenbus te verplaatsen van de huidige plaats nabij haar woning naar de openbare weg. Zij grondt haar klacht op de volgende omstandigheden. Verplaatsing naar de openbare weg levert verkeersonveilige situaties op omdat er ter plaatse (te) hard wordt gereden en er slecht zicht is op de weg. Een van de buren heeft een ontheffing van de verplichting om een brievenbus nabij de openbare weg te plaatsen. TNT Post kan deze buren slechts bereiken over een weg op het terrein van de consument en deze weg leidt langs de brievenbus nabij de woning van de consument. Er is een andere toegangsweg naar de woning van die buren, maar die is aanzienlijk langer en daar pleegt TNT Post ook geen gebruik van te maken. Tenslotte doet de consument een beroep op vergelijkbare situaties in de omgeving waar TNT Post nog wel bezorgt bij de woning.   De consument verlangt primair dat zij haar brievenbus nabij de woning kan behouden en subsidiair dat dat kan zolang genoemde buren een ontheffing hebben.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   De brievenbus van de consument voldoet niet aan de vereisten van de Postregeling 2009, zodat de klacht dient te worden afgewezen. TNT Post stelt zich op het standpunt dat slechts de situatie van deze consument voorligt en dat geen beroep kan worden gedaan op de ontheffing van de buren of op andere wellicht vergelijkbare situaties, omdat de merites daarvan niet bekend zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Met TNT Post is de commissie van oordeel dat de brievenbus van de consument niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5 van de Postregeling 2009. De brievenbus is niet zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg aangebracht. De weg waarlangs de woning van de consument bereikbaar is, kan ook niet met een openbare weg worden gelijkgesteld, omdat deze niet de gelegenheid biedt de bestelroute zonder omwegen te vervolgen.   Niet aannemelijk is dat er geen brievenbus nabij de openbare weg kan worden geplaatst op zodanige wijze dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Het beroep op andere, beweerdelijk vergelijkbare, situaties wordt verworpen. TNT Post pakt gevallen die niet aan het bepaalde in de Postregeling 2009 voldoen successievelijk aan, zodat geenszins is gezegd dat de situaties waar de consument zich op beroept, niet zullen worden gewijzigd. Ook overigens is in deze zaak niet bekend hoe de postbezorging op andere plaatsen is geregeld.   De klacht is in zoverre ongegrond.   Er doet zich echter een bijzondere omstandigheid voor. Een van de buren van de consument heeft een ontheffing van het bepaalde in artikel 5 van de Postregeling 2009 en daar wordt de post in een brievenbus aan of nabij de woning bezorgd. Om deze woning te bereiken is TNT Post genoodzaakt gebruik te maken van eerdergenoemde niet-openbare weg die loopt over het perceel van de consument, waarbij langs de huidige brievenbus wordt gereden. Er is nog wel een alternatieve route, overigens ook over het terrein van de consument, maar daar pleegt TNT Post geen gebruik van te maken en die is bovendien langer.   De commissie realiseert zich dat het voor TNT Post van het grootste belang is om artikel 5 van de Postregeling 2009 strikt toe te passen en dat wordt door de commissie ook steevast bekrachtigd. Gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, waarbij TNT Post gebruik maakt van een weg over de grond van de consument, waarbij langs de brievenbus van de consument wordt gereden, is de commissie van oordeel dat, zolang meergenoemde ontheffing van kracht is, TNT Post de post nog moet blijven bezorgen in de thans bestaande brievenbus van de consument. Feitelijk doet zich – zolang de ontheffing van kracht is – immers de situatie voor dat de bestelroute zonder omwegen kan worden vervolgd. Wanneer deze ontheffing komt te vervallen, zal de consument de brievenbus zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg moeten plaatsen. Gevaar voor relevante precedentwerking acht de commissie niet aanwezig, gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht in zoverre ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Verklaart de klacht ten dele gegrond, in zoverre dat, zolang de buren van de consument een ontheffing van het bepaalde in artikel 5 van de Postregeling 2009 hebben en de bestelroute in zoverre zonder omwegen kan worden vervolgd dat – om die buren te bereiken – de brievenbus van de consument wordt gepasseerd, de post in de bestaande brievenbus van de consument dient te worden afgeleverd.   Verklaart de klacht voor het overige ongegrond.   Bovendien dient TNT Post overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25.– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 4 februari 2011.