ontstaan van schade heeft externe oorzaak en niet van binnenuit of technische aard. ondernemer niet gehouden de schade onder garantie te herstellen

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Garantie    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115740

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 februari 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een notebook, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 229,–. De levering heeft op dezelfde datum plaatsgevonden.

De consument heeft op 14 november 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. 

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De connector waarin het stroomsnoer moet om op te laden is op enig moment in het apparaat gevallen. Het apparaat kan dus niet meer opladen. De ondernemer stelt dat wij er schuld aan hebben dat het kapot is gegaan ten gevolge van gebruikersschade. Aan de hand van de door de ondernemer overgelegde foto is dat echter niet af te leiden. Wellicht zijn er krassen of iets dergelijks, maar dat heeft dan te maken met het feit dat je steeds de stroomstekker erin moet steken. De ondernemer stelt met de foto te kunnen bewijzen dat wij schuld hebben, maar het kan mijns inziens ook zo zijn dat het op een gegeven moment los is gaan zitten en erin is gevallen. Ik heb al het mogelijke gedaan en zelfs voorgesteld er een derde onafhankelijke partij naar te laten kijken, maar de ondernemer wijst elke oplossing onredelijkerwijs van de hand. Reparatie is bijna net zo duur als de nieuwprijs van het apparaat. Ik heb de ondernemer om duidelijke foto’s gevraagd maar die komen niet. Wij willen dat de ondernemer zijn verantwoordelijkheid neemt en de garantie biedt waar wij recht op hebben.

De consument verlangt dat de reparatie kosteloos onder garantie zal plaatsvinden.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De eerder aan de consument toegezonden foto en het daarbij behorende rapport geeft duidelijk aan dat sprake is van een gebruikersfout. Omdat deze zaak is aangebracht bij de commissie hebben wij extra navraag gedaan bij de reparateur. Die geeft aan dat de rode cirkel op de foto om het schadepunt wel degelijk het oplaadpunt is (en niet de hoofdtelefooningang). Daarbij is de USB-aansluiting ook scheef. Het betreft een gebruikersfout/schade van buitenaf en valt dus niet onder garantie.     
  
Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De contrastekker van de stroomtoevoer is niet los gaan zitten in het apparaat. Het apparaat is solide opgebouwd. Er is in de laptop niets dat van binnenuit het defect heeft doen ontstaan. Alles zit op zijn plaats. Het defect aan de stroomplug is dat het contact is afgebroken en verdwenen, niet naar binnen toe maar naar buiten. Tijdens het gebruik door een gebruiker is het defect ontstaan. Het is niet meer vast te stellen hoe. De foto laat verder zien dat het apparaat aan de buitenkant behoorlijk is bekrast. Deze gebruikerssporen zie je vaker op laptops als er niet voorzichtig mee is omgegaan. De USB-stekker is ook van buitenaf vervormd geraakt, ook daar is binnenin niets gebeurd. De schade zit ook rondom aan de buitenkant. Er zijn jonge krasjes met minder of geen vuil en er zijn oudere krasjes met vuil. Dat is onmogelijk uit het reparatieproces afkomstig. Zowel de stroom, als de USB zijn beschadigd geraakt.

Conclusie: er is niets in het apparaat dat deze mechanische defecten doet ontstaan. De stekkeraansluitingen zijn door mechanische druk van buitenaf stukgegaan.  

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige zijn de geconstateerde gebreken ernstig te noemen en de herstelkosten zullen € 190,– bedragen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het licht van de in deze zaak geschetste omstandigheden onderschrijft de commissie de inhoud van het uitgebrachte deskundigenrapport. Daaruit volgt dat de gebreken zijn ontstaan door mechanische druk van buitenaf (en dat de schade derhalve van buiten naar binnen is ontstaan). Het oordeel van de deskundige vindt ook bevestiging in de bevindingen van de reparatiedienst van de ondernemer. Ook de commissie acht het uitgesloten dat deze schade intern (en dus binnen het apparaat) is ontstaan. Van een technisch defect dan wel andere defecten aan het apparaat is niet gebleken. Aldus komt de commissie tot de conclusie dat sprake is geweest van druk van buitenaf c.q. externe oorzaken waarbij verder heeft te gelden dat van de zijde van de consument daartegen geen enkel (tegen)bewijs is ingebracht.

Gelet op deze bevindingen komt de consument ook geen beroep toe op het bewijsvermoeden bij consumentenkoop ex artikel 7:18 lid 2 BW dat wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord indien de afwijking zich binnen de termijn van zes maanden na aflevering openbaart, nog daargelaten dat in deze zaak die termijn ook was overschreden op het moment dat de consument het apparaat ter reparatie heeft aangeboden, omdat verder de aard van de afwijkingen/gebreken zich daartegen verzetten. In deze zaak kan dus worden vastgesteld dat de gebreken zien op invloed c.q. druk van buitenaf zodat het vermoeden ook om die reden al niet opgaat. Aldus is de ondernemer niet gehouden om het apparaat onder garantie kosteloos te laten repareren dan wel te vervangen. Dat betekent dat de klacht van de consument faalt en dat de commissie van oordeel is dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist op 6 april 2018 door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit
de heer mr. J. Visser, voorzitter, de heer J. Duijns en de heer mr. C.A. Bontje, leden.