Onverenigbaarheid materialen levert een toerekenbare tekortschieten op. Vervanging door deugdelijke (op te hangen) schermen.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 136338/161240

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft het niet eens zijn over de kwaliteit en montage van de geleverde schuttingdelen. De consument meent recht te hebben op kosteloze vervanging van de schuttingdelen, omdat zich na een maand vanwege ondeugdelijke montage al gebreken vertoonden. De schuttingdelen waren aan de (dunne) composiet planken in plaats van aan de aluminiumliggers gemonteerd. De ondernemer stelt dat hij de consument in het offerte traject heeft gewezen op de onverenigbaarheid van schermen met de palen, maar daar zou de consument geen boodschap aan hebben gehad. De ondernemer heeft verzuimd om dit schriftelijk aan de consument te bevestigen. De commissie komt, gebaseerd op het deskundigenoordeel, tot het oordeel dat de schermen ondeugdelijk zijn bevestigd op de betonnen palen met alle door de deskundige aangeduide gevolgen en gevolgschade van dien. De ondernemer had deze schutting niet zo mogen aanbieden en bevestigen. De door de ondernemer gestelde instemming is niet op schrift gesteld en blijkt ook nergens anders uit. De commissie concludeert dan ook dat de onverenigbaarheid van de materialen een toerekenbaar tekortschieten oplevert van de ondernemer in een juiste nakoming van de door partijen gemaakte afspraken. De commissie zal de ondernemer verplichten tot herstel/nakoming op de wijze zoals dat door de deskundige is aangeduid in het slot van diens rapport, zonder dat de consument daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht. Alleen wanneer de materialen duurder zijn, dient de consument bij te betalen. Dit heeft de consument ook toegezegd. De klacht is gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 26 oktober 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een schutting (15 meter; composiet schermen tussen betonnen palen) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.477,21.

De overeenkomst is uitgevoerd in december 2020.

De consument heeft op 2 februari 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het geschil betreft het niet eens zijn over de kwaliteit en montage van de geleverde schuttingdelen. Ik meen recht te hebben op kosteloze vervanging aangezien na een maand er zich al gebreken voor deden (schermen los van het L-beslag, met schade aan de schermen). De schade is ontstaan door ondeugdelijke montage van de schermen, door deze te monteren aan de (dunne) composiet planken in plaats van aan de aluminiumliggers. Of de schermen door vandalisme of andere oorzaken losgeraakt zijn, daarover verschillen de partijen van mening. Van vandalisme kan echter geen sprake zijn, omdat het niet mogelijk is om ongezien bij de schuttingsdelen te komen.

De ondernemer heeft consument naar zijn zeggen in het offerte traject gewezen op de

onverenigbaarheid van schermen met de palen, waar consument naar zijn zeggen geen boodschap aan had. Volgens consument is dit nooit ter sprake gekomen.

Op 22 oktober 2021 heeft consument een voorstel gedaan om tot een oplossing te komen. Hierbij zou de schutting worden vervangen voor door hem uitgekozen schuttingdelen. Ook zou de consument hierbij € 580,80 bijbetalen. Het vervangende scherm dat cliënt heeft gekozen is Tuinscherm Hoorn uit de catalogus van de ondernemer. Op 10 november 2021 heeft de ondernemer aangegeven dat dit een goed scherm is, maar de consument zou hier wel de volledige inkoopprijs voor moeten betalen. Dit komt neer op een bedrag van € 2.130,60.

De consument heeft van de inhoud van het deskundigenrapport kennis genomen en heeft daarover enkele opmerkingen:

–         het gedeelte over herstel van de situatie is mij niet geheel duidelijk. De destijds gekozen schutting was een oplossing van enkele maanden geleden maar ik wil met de buren nagaan of dit nog een werkbare oplossing is;

–         de ondernemer heeft ons geen reële oplossing geboden en ook niet de garantie van materialen in deze zaak betrokken;

–         de ondernemer heeft geen moeite genomen om langs te komen wanneer de deskundige er was aan ons adres;

–         ik mis in het rapport een deskundig oordeel. Omdat een expert is gestuurd, verwacht ik een duidelijker omschrijving van de montage die bij ons uitgevoerd.

De consument verlangt kosteloze vervanging van de schutting voor een door de consument uitgekozen schutting. Wanneer de uitgekozen schutting kwalitatief gezien beter is dan de schutting uit de overeenkomst, is de consument bereid voor dit kwaliteitsverschil bij te betalen. Hij gaat er naar eigen zeggen dan immers op vooruit.

Standpunt van de ondernemer

Van de ondernemer is geen op schrift gesteld verweer ontvangen.

In telefonisch contact tussen het secretariaat van de commissie en de ondernemer, heeft deze meegedeeld het dossier te hebben ontvangen en dat zijn standpunt staat verwoord in de correspondentie met de (gemachtigde van) de consument.

Uit die correspondentie blijkt het volgende standpunt van de ondernemer:

De ondernemer heeft consument naar zijn zeggen in het offerte traject gewezen op de onverenigbaarheid van schermen met de palen, waar consument naar zijn zeggen geen boodschap aan had.

De ondernemer zegt hier mondeling op te hebben gewezen, maar heeft verzuimd om dit schriftelijk te bevestigen.

Op 9 maart 2021 heeft de ondernemer aangegeven dat de schade “haast door niets anders kan komen dan door vandalisme”. De ondernemer heeft daarbij aangeboden de arbeidsuren voor vervanging te vergoeden, nieuwe schermen dient de consument zelf te betalen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

“Alleen de consument was bij mijn onderzoek aanwezig.

Mijn vaktechnisch oordeel over de klacht is als volgt:”

De hoogte van de bevestigingsogen op de betonnen palen, correspondeert niet met de aluminium liggers, waar de schermen aan bevestigd horen te worden. De schermen zijn bevestigd aan de dunne composiet planken in plaats van aan de aluminiumliggers. Die dunne planken hebben onvoldoende massa om mogelijke sterke krachten zoals wind op te vangen en lopen het risico te breken.

De schermen zijn hierdoor gaan scheuren/breken en bij heftige wind zelfs uit elkaar gewaaid. De consument heeft samen met de buurman de liggers in de schermen verplaatst naar de hoogte van de bevestigingsogen van de palen, teneinde verdere schade te voorkomen. In de voortuin waren inmiddels schermen volledig uit elkaar gewaaid. Oorspronkelijk zaten de liggers helemaal boven- en onderaan het scherm, zoals op sommige foto’s nog te zien is.

De ondernemer had de schermen met zijn kennis over onverenigbaarheid hiervan met de gebruikte palen niet als zodanig moeten aanbieden. De ondernemer heeft verzuimd om de onverenigbaarheid van de materialen schriftelijk te bevestigen en heeft de schermen ondanks zijn kennis van onverenigbaarheid, toch geplaatst.

De ondernemer is bereid een vervangend scherm naar keus te leveren en plaatsen, tegen inkoopprijs van die nieuwe schermen en heeft daarvoor een bedrag genoemd (€ 2.130.60), waar consument niet mee in kan stemmen. Wel doet consument een toezegging om de meerprijs van een beter scherm te willen bijbetalen.

De omvang van de klacht is ernstig te noemen.

Herstel/reparatie is mogelijk en wel als volgt:

Schermen verwijderen en vervangen naar een scherm naar keus (door consument). De gebruikte palen kunnen gehandhaafd blijven. De meerprijs van de vervangende schermen is consument bereid voor zijn rekening te nemen. Consument heeft een vervangend scherm uitgekozen, te weten Tuinscherm Hoorn

De kosten van herstel bedragen inclusief BTW:

Verwijderen composiet schermen afvalkosten € 150,–

Leveren 8 nieuwe schermen type Hoorn € 2.128,–

Verrekenen met 8 composietschermen € -1.592,–

Plaatsen nieuwe schermen

Totaal materiaalkosten € 686,–

Arbeidskosten: € 702,–

Totaal inclusief BTW: € 1.388,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij maakt die tot de hare. Dit ook omdat daartegen door partijen geen bedenkingen meer zijn geuit.

Op basis hiervan staat naar het oordeel van de commissie genoegzaam vast dat de schermen ondeugdelijk zijn bevestigd op de betonnen palen met alle door de deskundige aangeduide gevolgen van dien, waaronder gevolgschade aan de gebruikte schermen van composietmateriaal.

De ondernemer had deze schutting niet zo mogen aanbieden en bevestigen.

Door de ondernemer is bij wijze van verweer aangevoerd dat de consument vooraf heeft ingestemd met deze onvolkomen en onjuiste wijze van ophanging van de schermen. Door de consument is dit gemotiveerd weersproken. De commissie stelt vast dat die door de ondernemer gestelde instemming niet op schrift is gesteld en daarvoor ook anderszins geen steun is te vinden in het dossier. Dat verweer moet dan ook worden verworpen.

Ditzelfde geldt voor de bij wijze van veronderstelling door de ondernemer aangevoerde omstandigheid dat derden door baldadigheid schade aan de (ophanging van) schermen moeten hebben veroorzaakt. Ook daarvoor is geen enkele steun te vinden in het dossier.

Wat dan resteert is de conclusie dat de onverenigbaarheid van de materialen – zoals beschreven door deskundige – een toerekenbaar tekortschieten oplevert van de ondernemer in een juiste nakoming van de door partijen gemaakte afspraken.

De commissie zal de ondernemer verplichten tot herstel/nakoming op de wijze zoals dat door de deskundige is aangeduid in het slot van diens rapport, zonder dat de consument daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht. Dat laatste wordt alleen anders in het geval duurder materiaal dan is afgesproken, wordt toegepast. In dat geval heeft de consument bij te betalen, gelijk ook door de consument is toegezegd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer in dat geval tevens gehouden om het klachtengeld te vergoeden aan de consument en ook om de bijdrage in de behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de ondernemer separaat bij factuur in rekening gebracht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer wordt door de commissie verplicht tot nakoming/herstel op de wijze zoals dat door de deskundige is geduid in het slot van diens rapport, te weten door vervanging (en het terugnemen) van de gemonteerde schermen door wel deugdelijke en deugdelijk op te hangen schermen.

Daarvoor mogen de consument alleen kosten in rekening worden gebracht in het geval de (in samenspraak met de consument gekozen) nieuw aan te brengen schermen duurder zijn dan de aangebrachte en te vervangen schermen. In het geval de consument meerkosten is verschuldigd, moeten deze zijn betaald aan de ondernemer voordat deze aanvangt met voormelde nakomings-/herstelwerkzaamheden.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer B. van Swigchem en mr. B.W. Weilers, leden, op 7 november 2022.