Onvoldoende aanleiding voor commissie om aan bevindingen van deskundige te twijfelen.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Deskundigenonderzoek/-rapport    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 40667

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 april 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van een gietvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 15.000,–. De levering vond plaats op of omstreeks 15 augustus 2008.   De consument heeft op 1 oktober 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De vloer is met de verstrekte schoonmaakmiddelen niet schoon te krijgen. Voorts vertoont de vloer op plaatsen, waar veel gelopen wordt doffe plekken. Bovendien zijn overal glimmende plekken en putjes zichtbaar. De consument verlangt dat de vloer voorzien wordt van een nieuwe toplaag, die gemakkelijk kan worden schoongehouden.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken.   Ter zitting is van de zijde van de ondernemer uitgebreid en gedetailleerd aangegeven op welke wijze een gietvloer wordt aangebracht en heeft daarbij gewezen op het feit, dat een dergelijke vloer door de wijze van aanbrengen kleine onvolkomenheden met zich kan brengen. Deze zijn echter inherent aan een gietvloer.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De meeste doffe plekken komen in de keuken voor en zijn vooral in strijklicht goed zichtbaar. Van slijtage is echter geen sprake, aangezien de toplaag overal in orde is. Ook van een poreuze toplaag is geen sprake, nu deze glad en egaal is aangebracht. De vloer in de keuken staat het meest bloot aan invloeden van buitenaf en zal daardoor meer onderhoud vergen. Ook zijn er op een slaapkamer op de eerste verdieping enkele kleine glimmende plekjes te zien. Deze glimmende plekjes kunnen niet geheel onzichtbaar worden weggewerkt. Technisch gezien is de vloer echter in orde.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft de technische bevindingen van de deskundige en maakt deze tot de hare. Dit betekent, dat hetgeen, waaraan de consument zich stoort, niet is terug te voeren op een gebrek in het materiaal of anderszins een aan de ondernemer toe te rekenen onvoldoende prestatie. Weliswaar is ook de commissie, gelet op de overgelegde stukken, van oordeel dat de vloer op een aantal plekken met name bij strijklicht doffe plekken vertoont, maar deze plekken zijn niet het gevolg van technische gebreken, maar van gebruiksinvloeden. Hiervoor kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld. Voorts heeft de ondernemer aangeboden om de aangetroffen glimmende plekjes weg te werken. Het feit dat dit, blijkens de bevindingen van de deskundige niet geheel onzichtbaar kan zijn, is voor de consument teleurstellend, maar kan er niet toe leiden dat de vordering van de consument moet worden toegewezen, nu deze plekjes gering in aantal en omvang zijn. Op zichzelf heeft de commissie er begrip voor dat de consument niet tevreden is over de aangebrachte vloer, maar dit feit is te enen male onvoldoende voor toewijzing van een klacht. Tenslotte merkt de commissie nog op, dat zij aan de door de consument in zijn schrijven aan de commissie gegeven kritiek op het deskundigenrapport niet die waarde kan hechten, welke de consument voorstaat, nu er voor de commissie onvoldoende reden is om aan de bevindingen van de deskundige te twijfelen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Hetgeen door de consument is aangegeven ter verdediging van zijn standpunt kan het gegeven oordeel van de commissie niet anders maken. Wel zal de commissie aan de ondernemer opdragen om de glimmende plekken, zoals hij reeds heeft beloofd, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, zorgvuldig te bewerken.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan. De ondernemer dient dit te doen binnen een maand na verzending van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 15 augustus 2011.