Onvoldoende verankeren en het gebruiken van onvoldoende lijm worden aangenomen als mogelijke oorzaken van de instabiliteit van de muur. Beide oorzaken zijn gebruikersfouten en geen materiaalfouten

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56200

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 oktober 2010 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een snelbouwsysteem tezamen met een sanitair/siliconenkit. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 14 oktober 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na het plaatsen van de muur met behulp van het bij de ondernemer aangeschafte snelbouwsysteem, bleek dat er nog beweging in de muur zat. Deze fout is ontstaan, omdat de ondernemer sanitairkit heeft geleverd waar geen lijm in zat. Vanwege het risico van omvallen van de muur en beschadiging van het dure badmeubel, is de muur na overleg met een medewerker van de ondernemer afgebroken en naar de stort afgevoerd. Hierdoor is nevenschade ontstaan. Deze schade bedraagt € 1.083,25. Dit bedrag bestaat uit de aanschafprijs van nieuwe glasblokken, wapeningstaal en vier stuks lijmpakket en de geschatte arbeidsuren. Deze kosten blijken uit de offerte van [het klussenbedrijf]. Hier komt nog bovenop het bedrag dat de ondernemer al heeft toegekend in verband met de profielen. De ondernemer wil coulant zijn om de kit en het systeem te vervangen c.q. te vergoeden. Laten ze ook coulant zijn om de bouwstenen te vergoeden. De leverancier heeft de fout al toegegeven na het zien van het filmpje.   De consument verlangt dat naast de kit en het snelbouwsysteem, ook de glasblokken worden vergoed.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft zijn klacht op 27 oktober 2010 kenbaar gemaakt door de echtgenote van de consument. Dezelfde dag is de klacht bij [de leverancier] gemeld. Op 2 november 2010 heeft de echtgenote van de consument een filmpje naar [de leverancier] gestuurd waarop te zien is dat de wand inderdaad niet erg stabiel is. Het vermoeden is dat er geen verankering is aangebracht, noch is na te gaan of de gebruiksaanwijzing goed is opgevolgd. Daarom kon de oorzaak van de instabiliteit niet worden vastgesteld. In verband met instortingsgevaar heeft de consument de wand laten afbreken. De glazen bouwstenen zijn bij een andere firma gekocht. Omdat de wand al was afgebroken, was het voor de ondernemer niet meer mogelijk vast te stellen of de aangeschafte glasblokken wel passen binnen het snelbouwsysteem en of er sprake is geweest van verankering en een goede afkittechniek.   Uit coulance heeft de ondernemer aangeboden om nieuwe materialen ter beschikking te stellen. Gezien het ontbreken van een duidelijke technische oorzaak, is het aanbod zonder erkenning van aansprakelijkheid gedaan. De consument meent ten onrechte op basis van dit aanbod in het gelijk te zijn gesteld.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In iedere kit zit lijm. Het is juist dat namens de ondernemer is ingestemd met het afbreken van de muur, omdat deze instabiel was. Het vermoeden bestaat dat de consument de muur niet goed verankerd heeft. Het is ook niet duidelijk of de elders door de consument gekochte glasblokken wel in het snelbouwsysteem pasten en of de consument voldoende lijm heeft gebruikt. Er zijn geen andere klachten bekend over dit snelbouwsysteem. Het coulance voorstel wordt ingetrokken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft de muur in overleg met de ondernemer afgebroken, zodat deze niet meer door een deskundige van de commissie geïnspecteerd is kunnen worden om de werkelijke oorzaak van de instabiliteit van de muur te achterhalen.   Anders dan de consument acht de commissie het niet aannemelijk dat de sanitairkit niet goed is geweest. Sanitairkit wordt in dermate grote hoeveelheid tegelijk gemaakt, dat indien hiermee iets fout zou zijn gegaan er veel meer klachten over deze partij sanitairkit zouden zijn binnengekomen. Dit is gesteld noch gebleken.   Anders dan de ondernemer acht de commissie het niet aannemelijk dat de glasblokken niet in het snelbouwsysteem pasten. Uit de aankoopfactuur blijkt dat de afmetingen van de door de consument gekochte glasblokken overeenkomen met de voor het snelbouwsysteem voorgeschreven afmetingen. Bovendien heeft de ondernemer ook niet eigen glasblokken voorgeschreven of geadviseerd voor gebruik in het snelbouwsysteem.   Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, resteren het onvoldoende verankeren en het gebruiken van onvoldoende lijm als mogelijke oorzaken van de instabiliteit van de muur. Beide oorzaken zijn gebruikersfouten en geen materiaalfouten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Nu de ondernemer het coulance voorstel tijdens de zitting heeft ingetrokken en de klacht van de consument ongegrond is, is de ondernemer niet langer gehouden het snelbouwsysteem en de sanitairkit kosteloos aan de consument ter beschikking te stellen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 22 september 2011.