Onvolkomenheden liggen in de aansprakelijkheidssfeer van de aannemer, niet van de ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Non conformiteit / Schade / Zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 91572/117295

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer had zich bij overeenkomst verplicht tot het plakken van renovlies en sausen van de wanden in het nieuwbouwappartement van de consument. De consument stelt dat de ondernemer hem had moeten wijzen op de onjuistheid van de door hem verstrekte opdracht. Ook klaagt de consument over de kwaliteit van een deel van de door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden. De consument verlangt dat de werkzaamheden opnieuw uitgevoerd worden met het verlangde eindresultaat als gevolg. De ondernemer schrijft dat hij uitgaat van behangklare wanden. De ondernemer schrijft dat hij de werkzaamheden heeft uitgevoerd, zoals dat ook in de offerte werd beschreven. Vervolgens heeft een onafhankelijke deskundige de zaak bestudeerd. Op basis van het dossier en het rapport van de deskundige is de commissie van oordeel dat de ondernemer niet tekortgeschoten is. De klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Schilders Behangers en Glaszetbedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 21 januari 2022 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 29 september 2019 gesloten overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het verrichten van werkzaamheden, die bestonden uit het renovlies plakken en sausen van wanden in het nieuwbouw appartement van de consument.

De overeenkomst is uitgevoerd, de kosten bedragen € 5.374,90.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van € 500,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Voorafgaand aan de werkzaamheden had de ondernemer de consument moeten wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder een ondeugdelijke ondergrond van te behangen wanden en onjuistheden in het door de consument verlangde eindresultaat, namelijk gladde en strakke wanden. Tenminste drie wanden hebben na oplevering van het behang- en schilderwerk, een duidelijk waarneembaar, blijvend en niet te accepteren reliëf in de ondergrond. Andere wanden hebben dat ook, maar minder hinderlijk. Deze drie wanden hadden of beter geschuurd, of eerst geheel uitgevlakt/gestukt moeten worden vóórdat er behangen en gesausd zou worden. Tevens is een gedeelte van een wand slecht behangen, in ieder geval niet op de professionele wijze die verwacht mag worden van een vakman. Naden zijn niet aangesloten waardoor kieren zichtbaar zijn en naden zijn over elkaar heen geplakt, waardoor het ter plaatse niet glad is afgewerkt. Het kozijn rond de kamerdeur is na het behangen met renovlies en sauzen niet gekit. De door de consument ingediende klacht tegen de ondernemer bij [BRANCHEORGANISATIE] garantie werd niet in behandeling genomen in verband met het ontbreken van deskundigheid!?

Ter oplossing van de klacht heeft de consument het volgende voorgesteld. Drie wanden zullen eerst uitgevlakt/gestuukt moeten worden, daarna opnieuw met renovlies behangen en vervolgens gesausd moeten worden. Het kozijn rond de kamerdeur zal gekit moeten worden. Hoewel één wand (gedeeltelijk) onzorgvuldig en niet professioneel behangen is, gaat het de consument te ver om deze wand opnieuw te laten behangen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In de offerte heeft de ondernemer geschreven dat hij uitgaat van behangklare wanden, hetgeen ook volgens de consument door de aannemer geleverd zou worden. De ondernemer heeft in de uitvoering de werkzaamheden exact uitgevoerd zoals omschreven in de werkomschrijving in de offerte. Er is begin 2021 wat mailverkeer geweest tussen de consument en de ondernemer. De ondernemer heeft daarbij duidelijk zijn standpunt weergegeven. De ondernemer is niet verantwoordelijk om te beoordelen of een wand behang klaar is opgeleverd, de ondernemer weet ook niet hoe de aannemer omschreven heeft welke klasse de wanden afgeleverd worden. Het probleem hier zit hem met name in de wandelementen die door de aannemer zijn afgesmeerd, hetgeen de ondernemer machinaal glad geschuurd heeft, maar waarbij met strijklicht het niet uitgevlakt zijn van de hele wand duidelijk zichtbaar is. De ondernemer heeft de consument ook aangegeven dat er niet langs wanden opgekeken mag worden om een afwerking te beoordelen, dit doet men nu helaas wel en is ook op de foto’s duidelijk te zien. Maar dat neemt niet weg dat de ondernemer zich aan de opdracht gehouden heeft en de werkzaamheden conform omschrijving en opdracht heeft uitgevoerd. Vandaar dat de ondernemer bij zijn standpunt blijf dat het restant factuurbedrag ad. € 500,– alsnog voldaan dient te worden en dat de consument ook de kosten van de commissie en de door de ondernemer gemaakte kosten dient te betalen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 15 oktober 2021, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft een nieuwbouw appartement op de elfde verdieping. De ondernemer heeft het merendeel van de binnenwanden beplakt met Ekotex Renovatiebehang 9190 gepigmenteerd 150 gram en afgewerkt met Sigmatex Superlatex/Sigma Perfect Mat in RAL 9010 en/of RAL 9016. Enkele wanden zijn behangen met een behang dat door de consument is aangeleverd.

BEVINDINGEN GANG (250x265cm):

Betreft een niet dragende binnenmuur uitgevoerd in gipsplaat die is afgewerkt met voornoemd systeem. Direct vallen de oneffenheden in de ondergrond op, waarbij de gerepareerde verticale naden zich hinderlijk aftekenen. Het glasvlies is goed en egaal aangebracht, naden zijn niet zichtbaar en het verfsysteem is dekkend en vertoont geen aanzetten of oneffenheden. Het genoemde deurkozijn, dat aansluit op deze wand, is niet in zijn geheel afgekit. Dit is echter een opleverpunt van de aannemer die de kozijnen geplaatst heeft.

BEVINDINGEN SLAAPKAMER 3 (435×265 cm):

Betreft een niet dragende binnenmuur uitgevoerd in gipsplaat en afgewerkt met voornoemd systeem. De baanvorming in de ondergrond is minder sterk waarneembaar, bij het muurgedeelte dat aansluit op het raam met direct daglicht (strijklicht), zijn wel oneffenheden zichtbaar. Zowel het glasvlies als het verfsysteem zijn goed aangebracht.

BEVINDINGEN SLAAPKAMER 2 (325+267x 265cm):

De linker muur is geen dragende muur waarbij het linkse deel mogelijk is uitgevoerd in gipsblokken en het aansluitende deel tot aan het raam in gipsplaat. In het glasvlies op de wand van de gipsblokken is scheurvorming in de ondergrond ontstaan, waardoor het glasvlies zichtbaar is vervormd. De deskundige heeft geen destructief onderzoek uitgevoerd om te kunnen vaststellen welk type ondergrond het betreft en hoe breed de scheur is. Zowel het glasvlies als het verfsysteem zijn ook hier goed aangebracht. Er zijn geen opvallende oneffenheden in de ondergrond zichtbaar. De tegenovergelegen wand is voor een klein deel afgewerkt met glasvlies en deels behangen met een patroonbehang. Het behang vertoont diverse openstaande naden tussen de banen en ziet er daardoor niet overal even verzorgd uit. De oorzaak van zichtbare aftekening in de korte wand in de gang en lange wand in de slaapkamer 3 is een gevolg van een onvoldoende vlakke ondergrond. Het schildersbedrijf heeft de wanden geschuurd en waar nodig plaatselijk gerepareerd. Met name de aansluitingen tussen de gipspanelen hadden mogelijk nog vlakker geschuurd moeten worden alvorens het glasvlies werd aangebracht. De vervorming van het glasvlies in slaapkamer 2 is een gevolg van scheurvorming in de ondergrond. In de komende tijd zal het gebouw zich verder stabiliseren waarbij mogelijk nog meer scheuren in de betreffende wand kunnen ontstaan. Het patroonbehang is naar oordeel van de deskundige niet overal voldoende strak uitgevoerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat het rapport van de deskundige onvoldoende aanknopingspunten biedt voor het oordeel dat de ondernemer tekort zou zijn geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.

De genoemde onvolkomenheden – de oneffenheden en scheurvorming in de ondergrond – liggen naar het oordeel van de commissie eerder in de aansprakelijkheidssfeer van de aannemer dan van de ondernemer.

De ondernemer heeft volgens de deskundige het glasvlies en het verfsysteem goed aangebracht. De vermelding dat de aansluitingen tussen de gipspanelen “mogelijk” nog vlakker geschuurd hadden kunnen worden, acht de commissie onvoldoende om aansprakelijkheid van de ondernemer op te baseren.

Nu het rapport onvoldoende aanknopingspunten biedt voor het oordeel dat de ondernemer bij de voorbereiding of de uitvoering van het plakken of sausen verwijtbaar heeft gehandeld, terwijl uit het rapport evenmin volgt dat het gebruikte materiaal gebrekkig zou zijn geweest, kan de commissie geen gronden aannemen om de ondernemer aansprakelijk te houden voor een kosteloos herstel of enige andere vorm van schadevergoeding.

Eigenlijk is enkel ten aanzien van het patroonbehang de conclusie gerechtvaardigd, dat de ondernemer tekortgeschoten is. Daar heeft de consument echter uitdrukkelijk geen punt van gemaakt en de consument heeft daar geen consequenties aan verbonden, in vorm van een wens tot opnieuw behangen of anderszins.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Aan de ondernemer wordt € 500,– betaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders Behangers en Glaszetbedrijven, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van Dam van Isselt, voorzitter, de heer J. Hania, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 21 januari 2022.