Onzorgvuldige diagnose, maar oude accu was al afgeschreven

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61202

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de reparatiewerkzaamheden aan de boot van consument. De opdracht daartoe is verstrekt op of omstreeks 31 augustus 2011.   De consument heeft de klacht op 16 september 2011 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De motor van de boot van consument wil niet starten. Daarop heeft de consument de ondernemer gebeld, die via de telefoon de diagnose stelt dat de accu vervangen moet worden en de consument vraagt de maten van de accu door te geven. Een medewerker van de ondernemer heeft de accu vervangen zonder de oude accu door te meten. Na het plaatsen van de nieuwe accu wil de motor nog steeds niet starten. Nu blijkt dat deze monteur geen apparatuur bij zich heeft. De consument leent hem een multimeter, maar de monteur slaagt er niet in de oorzaak te vinden. Na enige dagen komt de ondernemer voor het eerst zelf poolshoogte nemen en demonteert de kabelboom. De ondernemer verzekert de consument dat hij een nieuwe kabelboom nodig heeft aangezien de oude kabelboom ‘total loss’ is. Hij vertrekt vervolgens met medeneming van de kabelboom. De volgende dag belt de ondernemer op met de mededeling dat hij een nieuwe gaat bestellen, kosten € 900,– ex BTW. De consument zegt dat hij dat moet doen als er niets anders op zit. De volgende dag belt de consument de ondernemer op en zegt dat hij gezien het enorme bedrag een ‘second opinion’ wil. Nu wordt de ondernemer boos en zegt dat hij mij niet verder wil helpen. De consument zegt daarop dat hij de kabelboom op komt halen (het is de consument niet duidelijk waarom de ondernemer die heeft meegenomen, hij was immers niet van plan hem te gaan repareren). Als de consument de kabelboom bij de werkplaats gaat halen op 13 september 2011 krijgt de consument hem niet mee. Eerst moet de consument de rekening à € 600,– betalen voor het plaatsen van een nieuwe accu. De ondernemer beroept zich op het retentierecht. De consument gaat naar de politie, die zegt niets te kunnen doen. De consument betaalt daarop onder protest. De consument laat de kabelboom zien aan een andere ondernemer die de kabelboom repareert voor € 80,– en hem vervolgens inbouwt. De motor start daarna probleemloos. Deze ondernemer verklaart dat hij niet begrijpt waarom de kabelboom is gedemonteerd, de reparatie was ook zonder dat mogelijk geweest, en verklaart tevens dat de kabelboom in een goede conditie verkeert.   De ondernemer heeft onoordeelkundig gehandeld. Ten eerste plaatst hij een nieuwe accu zonder eerst na te gaan of dat noodzakelijk is. Ten tweede wil hij dat de consument een nieuwe kabelboom aanschaft, hetgeen niet nodig is zoals later blijkt. Ten derde neemt hij de kabelboom mee zonder de intentie die te gaan repareren en weigert later dit onderdeel terug te geven, waarbij hij zich op het retentierecht beroept. Ook brengt hij de consument € 171,– arbeidskosten in rekening voor het verrichten van de verkeerde handelingen.   Ter zitting is namens de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft opdracht gegeven om de accu te vervangen, maar dat was op basis van de diagnose (op afstand) van de ondernemer. De oude accu was waarschijnlijk zo’n 4 jaar oud. De kabelboom was niet ‘total loss’, want daarna is de kabelboom gerepareerd en werkt deze goed. De consument vindt het laakbaar dat de ondernemer oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het retentierecht. Toen de consument de kabelboom kwam halen, heeft de ondernemer ter plekke een factuur gemaakt en de betaaldatum op diezelfde dag gezet. Dat kan niet. Toen de consument de kabelboom heeft geannuleerd, heeft de ondernemer de consument onheus bejegend.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is door [de importeur] naar de ondernemer verwezen. De consument was op zoek naar een ervaren monteur. In meerdere gesprekken heeft de consument aangegeven een betrouwbare boot te willen, juist vanwege zijn beperkte gezondheid.   Op woensdag 31 augustus 2011 heeft de consument de ondernemer per e-mail de opdracht gegeven zijn accu te vervangen. Dit heeft de ondernemer op 1 september 2011 direct uitgevoerd, waarbij tevens een technische storing is geconstateerd. Normaal gesproken zouden de die dag reeds uitgevoerde werkzaamheden direct gefactureerd worden, maar omdat er nog vervolgwerkzaamheden zouden plaatsvinden, is de facturatie uitgesteld.   Op 7 september 2011 is de ondernemer voor de vervolgwerkzaamheden aan boord geweest. Er is toen een storing in de kabelboom vastgesteld. Omdat deze kabelboom behoorlijk aangevreten was door het zoute water heeft de ondernemer geadviseerd deze te vervangen, juist omdat de consument meerdere malen heeft aangegeven dat hij een bedrijfszekere boot wil varen. De ondernemer heeft de kabelboom inclusief randapparatuur gedemonteerd en meegenomen naar de zaak om de randapparatuur weer op de juiste manier te kunnen monteren op de nieuwe kabelboom. Dit voorbereidende werk is veel makkelijker uit te voeren in een werkplaats dan aan boord.   Op maandag 12 september 2011 heeft de ondernemer telefonisch de prijsinformatie voor de nieuwe kabelboom doorgegeven. De consument heeft vervolgens telefonisch opdracht gegeven en de ondernemer heeft dezelfde dag nog de kabelboom besteld en een afspraak voor levering en montage gemaakt. Vervolgens belt de consument een dag later om aan te geven dat hij een second opinion wil voor de kabelboom. Omdat de consument de vorige dag opdracht heeft gegeven voor de nieuwe kabelboom, heeft de ondernemer aangegeven dat een onprettige manier van zakendoen te vinden en de consument verzocht de opdracht door een ander te laten uitvoeren. Daarna heeft de ondernemer de nota opgemaakt voor de reeds geleverde diensten en bestelde goederen en deze per e-mail naar de consument gestuurd met het verzoek deze te betalen voordat de kabelboom werd opgehaald. Bij het nog diezelfde dag ophalen van de kabelboom door de consument, ontstond discussie over de betaling van de factuur, waarop de ondernemer gebruik heeft gemaakt van het retentierecht.   Terugbetaling van het factuurbedrag zoals de consument wenst, is niet reëel. Op verzoek van de consument heeft de ondernemer een accu vervangen en op zijn verzoek heeft de ondernemer geprobeerd een technische storing te verhelpen. Hiervoor zijn kosten gemaakt. Voor de annulering van de kabelboom en het afzeggen van de vervolgafspraak zijn geen kosten in rekening gebracht. Er zijn alleen kosten voor daadwerkelijk geleverde materialen en diensten in rekening gebracht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de consument problemen heeft ondervonden met de motor in zijn boot en dat hij daarop in contact is getreden met de ondernemer. Dat heeft er toe geleid dat de consument in eerste instantie aan de ondernemer opdracht heeft verstrekt tot het plaatsen van een nieuwe accu en in tweede instantie ook opdracht heeft verstrekt tot het vervangen van de kabelboom. Deze tweede opdracht is geannuleerd zonder dat daar kosten voor in rekening zijn gebracht bij de consument, buiten de kosten die gemoeid zijn met het tweede bezoek van de ondernemer bij de consument, waarover de commissie hieronder verder zal oordelen.   Als onweersproken staat vast dat de ondernemer de oude accu niet heeft doorgemeten voordat deze is vervangen door een nieuwe. Evenmin is de kabelboom doorgemeten. De commissie is van oordeel dat de ondernemer daarmee nalatig is geweest. Met een meting had met zekerheid vastgesteld kunnen worden of de vervanging van de accu inderdaad noodzakelijk was. Achteraf is dat niet meer vast te stellen en valt niet uit te sluiten dat het probleem in eerste instantie al werd veroorzaakt door de gebrekkige kabelboom. Als meest deskundige partij had het op de weg van de ondernemer gelegen de diagnose met voldoende zorgvuldigheid te stellen, doch dat heeft de ondernemer naar het oordeel van de commissie niet gedaan. De commissie acht het daarom redelijk dat de consument slechts eenmaal reiskosten betaald en ook alleen arbeidsloon betaalt voor het eerste bezoek. Nu de ondernemer een essentieel onderdeel van het diagnosticeren niet heeft uitgevoerd, ziet de commissie tevens aanleiding om voor het vervangen van de accu slechts 1 uur arbeid redelijk te achten. Omdat, zoals ter zitting ook is erkend, de accu zeer waarschijnlijk reeds een aantal jaren oud was, beschouwt de commissie de oude accu economisch gezien als afgeschreven, zodat de consument wel gehouden is de accu zelf te betalen.   Resumerend betekent dit dat de ondernemer aan de consument moet terugbetalen een bedrag van € 602,61 (inclusief BTW) minus € 410,73 (inclusief BTW), oftewel een bedrag van € 191,88. Grond om de ondernemer te verplichten de door de consument betaalde kosten voor de reparatie van de kabelboom door een derde te vergoeden, zoals de consument verlangt, ziet de commissie niet. Tenslotte behoeft de consument aan de ondernemer niets te betalen voor de geannuleerde opdracht tot het vervangen van de kabelboom. De kosten voor de nieuwe opdracht aan een derde tot reparatie van de kabelboom is daarom voor rekening van de consument.   De commissie laat verder in het midden of de ondernemer het retentierecht juist heeft toegepast en of de consument onheus door de ondernemer is bejegend. De commissie sluit niet uit dat emoties op bepaalde momenten een rol hebben gespeeld bij partijen, doch de commissie acht het niet zinvol om daar in het kader van dit geschil een oordeel over te geven, temeer daar dit verder niet in een schadevergoeding tot uiting kan komen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 191,88. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 16 januari 2011.