Ook depot indien overeenkomst wordt betwist

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE08-1383

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een vordering van € 1.766,31 die de ondernemer stelt te hebben op de consument wegens geleverde energie (gas en elektriciteit).

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt geen depotstorting te willen verrichten, omdat er naar zijn mening geen overeenkomst tussen partijen bestaat en omdat de ondernemer hem geen nota heeft gezonden.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer stelt dat er nog een bedrag van € 1.766,31 te vorderen is. Dit bedrag bestraat uit een gedeelte van € 1.352,31 uit hoofde van een aan de consument gezonden eindafrekening en een gedeelte van € 364,– wegens een openstaande termijnnota die niet is meegenomen in de eindnota, vermeerderd met € 25,– administratiekosten. De ondernemer verlangt dat het totaalbedrag in depot wordt gestort.

Beoordeling van de verplichting tot depotstorting

De commissie heeft het volgende overwogen.

Kern van de geschillenregeling is dat de ondernemer moet gedogen dat een geschil door de commissie wordt behandeld, indien de consument dat wenst. Hiertegenover staat dat de ondernemer verzekerd moet zijn van de betaling van datgene wat volgens de uitspraak van de commissie verschuldigd is. Die zekerheid wordt verkregen door de in het reglement van de commissie voorgeschreven depotstorting. De consument lijdt hierdoor geen nadeel, omdat hij het depotbedrag terugkrijgt, indien en voor zover de vordering van de ondernemer wordt afgewezen. Derhalve is de consument tot depotstorting verplicht. Van die verplichting kan geen ontheffing worden verleend enkel op de grond dat de consument meent dat hij het bedrag waarvan depotstorting wordt verlangd niet verschuldigd is. Ook de stelling dat er geen sprake is van een overeenkomst tussen partijen kan er niet toe leiden dat de consument wordt ontheven van de voorgeschreven verplichting tot depotstorting. De keerzijde van dit argument is immers dat de geschillenregeling niet van toepassing zou zijn en de commissie zich onbevoegd zou moeten verklaren het geschil inhoudelijk te behandelen, welke consequentie niet in het belang van de consument zou zijn. De ondernemer heeft zijn vordering voldoende toegelicht om depotstorting te rechtvaardigen. Uit de stukken van het geschil blijkt bovendien dat de consument de eindnota d.d. 3 juni 2008 heeft ontvangen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument dient een bedrag van € 1.766,31 bij de commissie in depot te storten. Indien de commissie dit bedrag niet binnen twee weken na de verzenddatum van deze beslissing heeft ontvangen, wordt de consument geacht het geschil te hebben ingetrokken.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 8 januari 2008.