Oorzaak beschadiging tegels niet aan de ondernemer te wijten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 72302

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 februari 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van badkamertegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 450,–.
De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks augustus 2008 .

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Enige tijd geleden is geconstateerd dat het glazuur van de tegels ernstig is aangetast. Door een gebrek aan de tegels is de glazuurlaag aangetast. Het produkt is ondeugdelijk en niet conform. De totale schade bedraagt € 1.930,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het standpunt van de consument wordt slechts ondersteund door aannames en niet door feiten. De vraag is waarom wij niet eerder zijn ingelicht. Er dient onomstotelijk te worden aangetoond dat de tegels niet conform zijn.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

In 2008 heeft de consument een badkamer met wandtegels gekocht ten behoeve van zijn nieuwe badkamer bij de ondernemer.
Medio 2010 begon de glazuurlaag van een wandtegel te brokkelen.
De consument heeft deze wandtegel iets bijgewerkt, omdat hij achter een radiator zat, en het niet erg op viel.
Medio 2012 begonnen er meerdere tegels spontaan af te brokkelen, omdat die wel in het zicht vielen, heeft de consument dit kenbaar gemaakt bij de leverancier.
Een door de consument ingeschakelde externe expert is langs geweest om de klacht te ontdekken, en gaf aan, dat de schade te wijten is aan een van buitenaf inwerkende gebeurtenis en aldus de kwaliteit van de geleverde wandtegels niet aan de verwachting voldoen.

De consument stelt de ondernemer, via het bureau Rechtshulp ARAG aansprakelijk voor de geleden schade van € 1930,00, zijnde de levering van nieuwe tegels en de vervangingskosten.

Ik heb de consument bezocht, de situatie bekeken, en de badkamer zag er zeer netjes uit.
Er waren diverse wandtegels afgebrokkeld, en er waren op aanwijzing van de consument ook al weer enkele tegels meer, die verkleuringen vertoonden.

Mijn eerste oordeel was, dat dit wel eens van binnenuit zou kunnen komen, een lekkage van leidingen of zo. Ik heb een tegelzetter gesproken, die ook eenzelfde geval eens had meegemaakt.
Daarom had ik een leidingmeter meegenomen, om een eventuele aanwezige leiding te kunnen traceren.
Ik ben met de meter, in het bijzijn van de consument en leverancier over de beschadigde tegels gegaan, en precies waar de tegels beschadigd waren, en verkleurd waren sloeg de meter uit, waaruit blijkt, dat er zich leidingen achter het tegelwerk bevinden, die een lekkage vertonen, waardoor deze schade ontstaat. De wandtegels worden via de achterzijde, de ongeglazuurde zijde, vochtig, zetten uit en daardoor springt de glazuurlaag kapot.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit de oorzaak van deze klacht is.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare. Gelet op de inhoud van het deskundige bericht moet de commissie het er voor houden dat de oorzaak van de beschadiging in een achter de tegels gelegen lekkage ligt, zodat de ondernemer geen blaam treft.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 19 februari 2013.