Oorzaak van disfunctioneren camera is ontstaan tijdens bezit van consument. Dit valt niet onder de garantie.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 april 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van fototoestel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 710,10 alsmede € 5,95 verzendkosten. De levering vond plaats op 3 mei 2010.   De consument heeft op 9 juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Een maand na levering gaf het toestel herhaaldelijk error-meldingen. Na enkele keren uit/aandoen en/of accu in/uit stoppen, functioneerde de camera weer. Na enkele dagen werkte de autofocus functie niet meer. Ik heb toen na enkele dagen het objectief van de camera gedraaid. Dat ging niet soepel en er bleek een stukje plastic binnen in de camera/objectief te zitten. Na verwijderen van plastic (ik heb dit bijgevoegd) en het terugplaatsen van het objectief werkte de camera/autofocus weer. De volgende dag was er weer hetzelfde probleem met de autofocus. Weer was het objectief niet te verwijderen. Ik ben daarmee toen gestopt. Slechts één keer heb ik het objectief verwijderd. Ik heb vervolgens het toestel aan de ondernemer gestuurd ter reparatie. De reparatiekosten bedroegen € 346,23 en vielen niet onder de garantie vanwege waarschijnlijke val- of stootschade. Ik heb toen herstel geclaimd onder garantie. Ik had namelijk de camera zorgvuldig behandeld. Er was geen stoot of val incident geweest.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij heeft zijn standpunt uitdrukkelijk gehandhaafd en daaraan desgevraagd nog toegevoegd, dat alleen hij de camera in handen heeft gehad en niemand anders. Het fototoestel heeft tot aan onze vakantie in juni 2010 goed gefunctioneerd. Voorts vindt hij dat hij door de ondernemer niet goed is behandeld.   De consument verlangt primair reparatie onder garantie, subsidiair vervangend toestel en meer subsidiair koopprijs retour.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de camera vanaf 3 mei 2010 tot in de vakantie zonder problemen gebruikt. Daarna ontstond de klacht van error-meldingen. Wij hoorden daarvan op 18 juni 2010. Wij hebben de servicedienst van de fabrikant van het toestel de klacht laten beoordelen en zij hebben geconstateerd dat de klacht is ontstaan door val- en/of stootschade. Duidelijk is dat op de bijgevoegde foto van de lens te zien. Andere oorzaak kan vrijwel uitgesloten worden. De reparatie van dergelijke schade kan niet onder garantie geschieden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ook wij handhaven ons standpunt en verwijzen uitdrukkelijk naar het rapport van de deskundige en het feit dat de camera gedurende een maand prima heeft gefunctioneerd. Wij proberen de klachten van onze klanten zo goed mogelijk te behandelen. Iedere klant is ons even lief. Ik zal de klacht van de klant intern bespreken. Wij leren daarvan. Tevens bieden wij onze excuses aan voor een niet goede behandeling.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de camera aan een technisch onderzoek onderworpen. De camera bestaat uit een body en een objectief. Het objectief wordt met een driepunts bajonetvatting op de body geschroefd. In deze driepunts vatting zit het probleem. Eén van de vattingen is van het objectief gebroken, een tweede is beschadigd. Ook is de aperture controlunit in ongerede geraakt. Dit kan niet spontaan zijn ontstaan, maar door druk van buitenaf op het objectief. Deze druk hoeft maar gering te zijn, want bij een uitschoven lens is de hefboomwerking zeer groot.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat het fototoestel de eerste maand na aflevering goed heeft gefunctioneerd en daarna niet meer.   De deskundige zegt over de oorzaak van disfunctioneren van de fotocamera: ‘Dit kan niet spontaan zijn ontstaan, maar door druk van buitenaf op het objectief. Deze druk hoeft maar gering te zijn, want bij een uitschoven lens is de hefboomwerking zeer groot.   Uitgaande van het vorenstaande is de commissie van oordeel, dat de oorzaak van het disfunctioneren van de camera is ontstaan, terwijl de camera in het bezit was van de consument. Immers, de camera heeft ruim een maand goed gefunctioneerd en is pas daarna kapotgegaan   Het bovenstaande leidt tot de slotsom dat de door de consument verlangde reparatie of vervanging onder garantie, dan wel het retourneren van de koopprijs niet toewijsbaar is. De ondernemer kan aanspraak maken op betaling door de consument van kosten van reparatie van de camera.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 28 april 2011.