Op de orderbevestiging was opgenomen dat de radio niet goed functioneert. Ondernemer dient de radio kosteloos te repareren.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Orderbevestiging    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 39811

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 september 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, [merk en type], datum eerste toelating 21 januari 2003, kilometerstand 27.500, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.999,– inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. De levering vond plaats op of omstreeks 30 september 2009. De consument heeft op 30 september 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Al bij het maken van een proefrit met de auto is gebleken dat de autoradio niet goed was. De consument heeft zich daarover beklaagd. De ondernemer heeft daar een aantekening van gemaakt en heeft toegezegd dat de klacht zou worden verholpen. Maar reparatie is tot nu toe uitgebleven. Tot drie maal toe heeft de consument de ondernemer daar op aangesproken, maar hij heeft nooit antwoord gekregen.   De volumeknop is niet goed en de CD-speler tikt.   De consument verlangt betaling van een bedrag van € 530,74.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij aflevering zat er een deugdelijk functionerende radio in de auto. Voor defecten die nadien ontstaan is de ondernemer niet aansprakelijk. Los daarvan kan de consument niet de kosten voor een nieuwe radio claimen, wanneer hij een oudere autoradio heeft gekocht. Zijn schade kan dan nooit het bedrag van de nieuwwaarde betreffen. Naar aanleiding van het onderzoek van de deskundige heeft de ondernemer de consument nog aangeboden om de radio gratis te vervangen door een andere fabrieksradio van de autofabrikant, maar deze heeft dat aanbod niet aanvaard.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige merkt op dat in het dossier blijkt dat op verschillende wijze kenbaar is gemaakt dat de radio niet functioneert, onder meer op de factuur en op de orderbevestiging. Tijdens het inleidend gesprek werd hem verteld, dat het toestel tot tweemaal toe was nagezien bij de dealer. Helaas heeft dat geen afdoende resultaat gehad. Deze gegevens stonden niet in het aanvraagformulier/correspondentie vermeld. De radio is er een van het type, wat standaard ingebouwd kan worden door de fabrikant, zo ook hier. Het is geen gewoon DIN toestel. Het asje van de volumeregeling annex aan/uit schakeling functioneert niet goed. De oorzaak is dat door speling het knopje in aanraking komt met het frame van de inbouw, hierdoor kan het knopje niet meer goed functioneren.   Ter plekke heeft de deskundige het knopje wat opgevuld. Daardoor kan men het toestel gewoon aan/uit zetten, maar de speling van het asje is hierdoor niet opgeheven. De klacht is niet incidenteel, maar komt meer voor bij dit type VDO radio.   Herstel is, technisch gezien, mogelijk. De kosten van herstel zijn ongeveer € 240,–. Er kan ook gekozen worden voor een ruiltoestel. Dat kost naar schatting ongeveer € 385,–. Herstel heeft de voorkeur van de deskundige, omdat de kosten zijn lager dan plaatsing van een ruiltoestel en het resultaat gelijk is. Het nadeel is wel dat het voertuig dan even zonder radio moet rijden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen hebben de bevindingen en conclusies van de deskundige verder niet meer aangevochten. De commissie kan zich daarin vinden, neemt deze over en maakt ze tot de hare. Dat het probleem na aankoop zou zijn ontstaan en bij aflevering afwezig zou zijn geweest, acht de commissie niet aannemelijk, omdat op de verkoopovereenkomst al staat vermeld dat de ondernemer de autoradio nog zou nakijken. Bovendien is het door de deskundige geconstateerde probleem van dien aard dat dit niet kan zijn ontstaan in de periode tussen aanschaf van de auto en melding van het probleem. Die melding kwam namelijk nog op de dag van de aflevering zelf.   Gelet op de omstandigheid dat al in de koopovereenkomst was afgesproken dat de ondernemer de radio zou nakijken, is de commissie van oordeel dat de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen. De ondernemer mag verlangen dat de oplossing van het probleem op de minst kostbare wijze wordt uitgevoerd. Om die reden zal de commissie de consument een vergoeding toekennen ter dekking van de kosten van herstel van het asje, door de deskundige geschat op € 240,–. Het is dan aan de consument om de radio te laten herstellen, dan wel dat bedrag te gebruiken voor de aanschaf van een andere radio.   Mitsdien wordt beslist als na te melden.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 240,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, op 11 februari 2011.