Op door de consument van handtekening voorziene orderbevestiging is aangegeven dat montagewerk exclusief het leidingwerk is

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Orderbevestiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 66002

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 juni 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.400,–. De levering vond plaats op of omstreeks 9 november 2011. De consument heeft op 3 februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er bevindt zich een opening tussen de keuken en de spouw van de buitenmuur aan de noord-oostzijde van de woning. De gevel, waartegen de nieuwe keuken is geplaatst, is niet geïsoleerd. De ondernemer heeft hierover geen informatie verstrekt en heeft desondanks de keuken geplaatst. Dit kan tot problemen leiden in verband met bevriezing van de leidingen. De consument verlangt deugdelijke herstelwerkzaamheden alsmede de eventuele gevolgschade voor rekening van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer acht zich niet aansprakelijk. Het probleem zou immers niet zijn ontstaan als de voorbereidingen door de consument correct zouden zijn uitgevoerd. Wel is de ondernemer bereid om niet de vensterbank te demonteren en vervolgens weer opnieuw te monteren en afkitten.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Wanneer er kozijnen worden geplaatst in een koude gevel zal er een koude doorslag plaatsvinden. Indien zich daar dan ook waterleidingen bevinden zullen er klachten ontstaan met betrekking tot tocht en bevriezing.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft vastgesteld, dat op de door de consument van een handtekening voorziene orderbevestiging duidelijk is aangegeven, dat de montageprijs exclusief het leidingwerk betreft. Gesteld noch anderszins is de commissie gebleken, dat partijen hierover een andere overeenkomst hebben gesloten. Bovendien is in de hier van toepassing zijnde [branche]-voorwaarden in artikel 6, lid 1, naast andere voorschriften, expliciet vastgelegd, dat aan alle bouwkundige voorschriften, die invloed hebben op de plaatsing van de keuken of onderdelen daarvan is voldaan. Gelet op het vorenstaande is de commissie enerzijds van oordeel, dat de ondernemer op zichzelf terecht en op goede gronden de aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van leidingen in de buitenmuur heeft afgewezen. Anderzijds is door de consument onweersproken ter zitting aangegeven, dat de oude keuken voor de installatie reeds was verwijderd en de in geding zijnde muur bloot lag. Gelet hierop had van de installateur mogen worden verwacht, dat hij wist althans diende te weten, dat het plaatsen van een keukenblok tegen een dergelijke voor koude en vocht vatbare muur, zonder maatregelen te treffen niet verantwoord was. Naar het oordeel van de commissie had de consument hiervoor moeten worden gewaarschuwd. Door dit niet te doen heeft de ondernemer in deze gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid en kan ook hij zich niet volledig vrijpleiten ten opzichte van de thans ontstane situatie. Het een tegen het ander afwegende is de commissie tot de conclusie gekomen, dat het aanbod, dat de ondernemer heeft gedaan, redelijk is. Het feit, dat de consument op dit aanbod niet is ingegaan, omdat zij niet met de mogelijke gevolgschade geconfronteerd wil worden acht de commissie op zichzelf weliswaar niet geheel onbegrijpelijk, maar kan niet afdoen aan het gegeven, dat het aanbod voldoende is. Het zou immers te ver voeren om indachtig de hier te voren vermelde exoneratie clausule het volledige risico van eventuele gevolgschade voor rekening van de ondernemer te laten komen. De commissie acht derhalve, gelet op alle gebleken feiten en omstandigheden, het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf deels terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond. De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, te weten het demonteren en weer opnieuw monteren en afkitten van de vensterbank.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 10 juli 2012.