Op grond van algemene voorwaarden mag ondernemer alsnog redelijk loon in rekening brengen bij consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Beëindiging overeenkomst / Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 191198/222841

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst tussen consument en ondernemer. Consument zou een opleiding bij ondernemer volgen, maar heeft de inschrijving geannuleerd na een paar lessen. Dit komt door persoonlijke omstandigheden van consument. Consument vindt de kosten die zij alsnog moet betalen te hoog en wil alleen een deel betalen. De commissie oordeelt dat ondernemer terecht de kosten in rekening heeft gebracht en heeft uitgelegd waarom dit de kosten zijn. De klacht wordt ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 26 september 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door mevrouw [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de teruggave van cursusgeld.

De consument heeft een bedrag van € 839,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft zich ingeschreven bij de ondernemer en is gestart met de cursus. Op 13 mei 2022 bezocht zij introductiedag en op 19 mei 2022 was de eerste lesdag. Hierna heeft zij zich uitgeschreven, omdat haar moeder ernstig ziek werd en dit niet met een studie kon combineren. Tegen de factuur ten bedrage van € 2.319,– heeft zij bezwaar gemaakt waarna uit coulance € 880,– in mindering is gebracht. Resteerde een bedrag van € 1439,–.
Zij heeft de ondernemer gevraagd om een onderbouwing van de kosten die zijn gemaakt. Na een gesprek met het juridisch loket heeft zij tevergeefs om een specificatie verzocht en in overleg met het juridisch loket een bedrag van € 600,– betaald. Dit leek haar een redelijk loon. De ondernemer wenst echter het resterende bedrag van € 839,–. Dat vindt zij te veel voor een dag les.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft zich voor de opleiding Onderwijs Assistent ingeschreven. De start van deze opleiding vond plaats op 9 mei 2022. De kosten voor het volgen van deze opleiding bedragen in totaal € 7.156,– en zijn in rekening gebracht (dit bedrag is inclusief inschrijfgeld van € 85,–, € 471,– aan leermiddelen en online boekenpakket). Op basis van de aanwezigheidsregistratie valt af te leiden dat de consument de introductiedag op 13 mei heeft bijgewoond, en aanwezig was tijdens de lessen in de eerste lesweek (week 16 mei). Op 20 mei heeft zij laten weten de opleiding te willen stopzetten dan wel annuleren.

Op grond van de tussen partijen van toepassing zijnde de algemene voorwaarden worden bij een dergelijke annulering een redelijk loon in rekening gebracht zoals bedoeld in artikel 7:411 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Dit redelijk loon is afhankelijk van de reeds gemaakte kosten, het voordeel van de student en de reden voor annulering. Dit redelijk loon bestaat uit het inschrijfgeld, opstartkosten (zoals activiteiten door ondersteunende afdelingen met betrekking tot voorlichting/informatievoorziening en het verspreiden van informatiemateriaal, administratieve verwerking van de inschrijving, opzetten studentendossier, toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst, indien van toepassing afname van een intaketoets en/of voeren van een intakegesprek, plannen en het samenstellen van de groepsindelingen, lesroosters en werving en planning van de docenten, het opzetten en inrichten van het studentaccount in de online leeromgeving, de voorbereidingen voor en uitvoering van de introductieweek, evenals alle aan bovenstaande zaken gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal et cetera) alsmede onderwijskosten en wordt initieel als volgt vastgesteld.

Indien de student annuleert na start van de opleiding, is de student het redelijk loon, bestaande uit het inschrijfgeld plus de opstartkosten plus onderwijskosten ter hoogte van het studiegeld van het aantal op het moment van annulering gestarte blokken, verschuldigd. De annuleringsvergoeding zal nooit hoger zijn dan de overeengekomen opleidingsprijs.

Tevens zijn bij annulering verschuldigd de volledige kosten van aan de student geleverde leermiddelen en de kosten van het aan de student geleverd online boekenpakket. Onder levering online boekenpakket wordt hier verstaan het door de ondernemer aan de student verschaffen van de inlogcode waarmee de student toegang kan verkrijgen tot het boekenpakket. Indien de student annuleert vanwege een reden die in de risicosfeer van de ondernemer ligt of omdat de student door buitengewone omstandigheden buiten de invloedsfeer van de student niet in staat is de opleiding af te ronden, kan de student de ondernemer gemotiveerd verzoeken af te wijken van bovenstaande initiële vaststelling van het verschuldigde redelijk loon, zoals bedoeld in artikel 7:411 BW.

Op basis van de in deze casus gedane annulering is er conform de van toepassing zijnde algemene voorwaarden een creditnota verzonden voor het gehele bedrag aan studiekosten exclusief inschrijfgeld en heeft de consument daarna een nieuwe factuur ontvangen van in totaal € 2.319,– (berekend op basis van redelijk loon). Onze algemene voorwaarden inclusief de annuleringsregeling voor consumenten voldoen aan de vereisten van het keurmerk van de NRTO (https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/) die in samenwerking met de consumentenbond tot stand zijn gekomen; de algemene voorwaarden zijn zelfs aanmerkelijk coulanter.

De algemene voorwaarden zijn rechtsgeldig, rechtmatig en de berekende kosten bestaande uit het redelijk loon (10% van het jaarbedrag aan opstartkosten) plus de geleverde leermiddelen plus het op het moment van annulering gestarte blok, zijn daarmee terecht en van toepassing.

Na meerdere contactmomenten te hebben gehad met de consument, waarbij wij hebben uitgelegd waaruit de kosten bestaan, is uit coulance op 20 juli 2022 een creditnota gestuurd naar de consument voor een bedrag van € 880,–. Totaal resteerde te betalen € 1.439,–. Hiervan is tot op heden € 600,– betaald. Er staat dus nog € 839,– open.

Gezien de vervelende bijzondere omstandigheden waardoor de consument heeft besloten te annuleren hebben wij dus uit coulance dus zelfs een verlaging toegepast. De conclusie moet dan ook zijn dat de consument bij en voorafgaand aan inschrijving meermaals is geattendeerd op de algemene voorwaarden waarmee zij ook akkoord is gegaan. Er is aantoonbaar sprake van een inschrijving en een koopovereenkomst. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing, en coulant toegepast. Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument is begonnen aan een opleiding en heeft vrij snel na de start besloten te stoppen met deze studie. De reden hiervoor was gelegen in de ernstige ziekte van haar moeder waardoor zij de zorg voor haar moeder niet kon combineren met deze opleiding.

Op grond van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de ondernemer mocht deze de consument het redelijk loon in rekening brengen. De ondernemer heeft uitgebreid onderbouwd waaruit dit loon bestaat en uit coulance daarnaast nog een korting gegeven. Een en ander zoals hiervoor onder het standpunt van de ondernemer is samengevat. Wat betreft de kosten van het onlineboekenpakket is ter zitting desgevraagd ook aangegeven dat er een unieke inlogcode wordt verstrekt voor de toegang tot deze boeken en daardoor aan de leverancier de ook bij de consument in rekening gebrachte kosten verschuldigd zijn. De toegang met die code stopt op het moment dat de consument haar studie staakt.

Naar het oordeel van de commissie komt hetgeen de ondernemer aan de consument in rekening heeft gebracht de commissie redelijk voor. Dit betekent dat de consument het resterende bedrag, die zij bij de commissie in depot heeft gestort, zal moeten betalen.

Op grond van het voorgaande zal de commissie de klacht ongegrond verklaren en bepalen dat het door de consument in depot gestorte bedrag dient te worden betaald aan de ondernemer.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht van de consument ongegrond en bepaalt dat de consument het resterende bedrag, zijnde € 839,–, aan de ondernemer dient te betalen.

Met inachtneming van het bovenstaande zal het depotbedrag ten bedrage van € 839,– door de commissie aan de ondernemer worden betaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer C. Broers, de heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus, leden, op 26 september 2023.