Op grond van het aanbod op de website van de ondernemer mocht consument er van uitgaan dat geen reserveringskosten en kosten voor eindschoonmaak in rekening zouden worden gebracht

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60611

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de overeengekomen huurprijs voor de [naam accommodatie] van € 770,– inclusief of exclusief reserveringskosten en eindeschoonmaakkosten is.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de website van de ondernemer stond op 22 en 23 mei 2011 een aanbieding voor de [naam accommodatie] van een huurprijs inclusief reserveringskosten en einde schoonmaakkosten voor de periode 16-19 september 2011 van € 770,–. Op de factuur die ik heb ontvangen zijn die kosten wel in rekening gebracht. Dit klopt niet, maar de ondernemer wil dit niet toegeven en evenmin mij het geld teruggeven. Op 23 mei 2011 heeft de klantenservice van de ondernemer mij telefonisch laten weten dat het fout staat op de website. Als klant heb ik echter recht op levering van het product voor de getoonde geadverteerde prijs, tenzij ik er vanuit mocht gaan dat de prijs niet zou kloppen.   De consument verlangt het bedrag retour van € 107,– voor de reserverings- en eindeschoonmaakkosten alsmede een vergoeding voor de kosten die ik heb gemaakt voor het behandelen van het geschil bij de commissie. Tevens wil ik een vergoeding voor de tijd die ik aan de zaak heb moeten besteden en voor de geleden stress en frustratie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er was sprake van een vergissing. Nu de consument een gezinskorting van 20% heeft ontvangen komt de huursom inclusief de kosten in geschil lager uit dan de overeengekomen € 770,–, namelijk € 723,–. Dit is voordeliger voor de consument en daarom hebben wij besloten niet in te gaan op het verzoek van de consument.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De toepassing van de gezinnenkorting had niet met onze vergissing te maken. Daarop had de consument gewoon recht. Na uitvoerige toelichting wordt het eerder ingenomen standpunt gehandhaafd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat er op de website van de ondernemer op 22 en 23 mei 2011 – voor zover thans van belang – het volgende stond: [naam], vakantieparken …………………………. Recreatiepark [naam] Bungalow [type] 14 pers ……………………………. Weekend € 770,–. Dit is de huur inclusief: Reserveringskosten Eindeschoonmaak Aankomst: 16-09-2011 Vertrek: 19-09-2011.   De consument heeft gereageerd op dit aanbod en mocht er naar het oordeel van de commissie vanuit gaan, dat hem geen reserveringskosten en kosten voor eindeschoonmaak in rekening werden gebracht. Naar het oordeel van de commissie was het aanbod op de website van de ondernemer helder en duidelijk en de consument hoefde er dan ook geen rekening dat er sprake zou zijn van een vergissing.   Het feit dat de huursom als gevolg van de gezinnenkorting lager uitkwam betekent niet dat de ondernemer niet gebonden is aan de andere onderdelen van het aanbod, namelijk het niet in rekening brengen van eindeschoonmaak- en reserveringskosten. Dit brengt mee dat de ondernemer die kosten alsnog aan de consument dient terug te betalen.   Alleen in bijzondere gevallen is er in een procedure als de onderhavige blijkens artikel 22 van het reglement van de commissie ruimte voor toekenning van ter zake van de behandeling van het geschil gemaakte kosten anders dan klachtengeld. Van een dergelijk geval is de commissie niet gebleken. Daarenboven ontbreekt iedere onderbouwing voor die kosten, namelijk het aantal bestede uren en de ernst van de stress en frustratie.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 107,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 25 november 2011.