Openstaand bedrag niet door consument betaald; consument dient dit in depot te storten.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 30724

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.   In het onderhavige geschil is de ondernemer van mening dat sprake is van vorderingen op de consument. Artikel 9 lid 1 van het reglement van de Geschillencommissie Wonen luidt: indien de consument de betaling van de dienst en/of de zaak waarover het geschil gaat geheel of gedeeltelijk achterwege heeft gelaten, dient de consument het nog openstaande factuurbedrag bij de commissie te deponeren, tenzij partijen anderszins overeenkomen. Over dit bedrag wordt geen rente vergoed. Artikel 10 luidt: indien de consument niet binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek voldoet aan het bepaalde in onder andere artikel 9, wordt hij geacht het geschil te hebben ingetrokken. De commissie kan de termijn van één maand bekorten of verlengen.   In geding zijn naar het oordeel van de commissie twee niet betaalde rekeningen.   Ten eerste is er de rekening voor de kosten van de montage à € 2.650,–. Ten tweede is er de factuur voor de kosten voor de vertraging in de levering als gevolg van omstandigheden die naar zijn zeggen door omstandigheden aan de zijde van consument veroorzaakt zijn à € 1.479,79. Kennelijk is op 3 juli 2009 door de ondernemer een schikkingsvoorstel gedaan, een afschrift daarvan bevindt zich echter niet in het dossier. Wel bevindt zich een afschrift van een email van de advocaat van consument in het dossier, verzonden aan de rechtsbijstandverzekeraar van de ondernemer, waarin het schikkingsvoorstel d.d. 3 juli 2009 wordt afgewezen. Bij brief van 27 juli 2009 heeft de rechtsbijstandverzekeraar van de ondernemer laten weten af te zien van betaling van de montagekosten, terwijl de vordering tot betaling van de kosten als gevolg van de vertraging gehandhaafd blijft.   Nu dit voorstel door consument niet is geaccepteerd zijn beide gevorderde bedragen nog in het geding, zodat beide bedragen bij de commissie in depot gestort dienen te worden. De commissie zal te zijner tijd beslissen wat er met deze bedragen dient te gebeuren.   Op grond van bovenstaande oordeelt de commissie als volgt.   Beslissing   De consument is gehouden een bedrag van totaal € 4.129,79 in depot te storten. Storting dient plaats te vinden binnen 21 dagen na verzending van deze beslissing. Na ontvangst van dit bedrag zal de behandeling worden voortgezet met een deskundigenonderzoek.   Indien dit bedrag niet binnen 21 dagen na verzenddatum van deze beslissing is ontvangen, wordt de consument geacht haar klacht te hebben ingetrokken.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 21 juli 2010.