Oplaad-adapter van spelcomputer binnen zes maanden defect, ondernemer moet reparatiekosten aan consument terugbetalen

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit / Reparatie    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 29270/33235

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De oplaad-adapter van de spelcomputer is zes maanden na aankoop beschadigd geraakt. Volgens de ondernemer is de beschadiging door de consument ontstaan, omdat de schade alleen door onjuist gebruik of gebruik van een niet originele adapter kan ontstaan. De consument is het hier niet mee eens, aangezien er normaal met de spelcomputer is omgegaan. De consument heeft het apparaat laten herstellen en de kosten betaald, maar wil van de ondernemer terugbetaling van de reparatiekosten. De ondernemer stelt dat er geen sprake is van non-conformiteit en dus geen aanspraak op kosteloos herstel of vervanging kan worden gemaakt. De commissie geeft aan dat wanneer er zich een gebrek binnen zes maanden na levering voordoet, ervan uit wordt gegaan dat het apparaat bij de levering al defect was, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat dit niet zo is. In dit geval zou technisch onderzoek uitsluitsel geven over wanneer de schade was ontstaan. Helaas is technisch onderzoek niet mogelijk, omdat het betreffende onderdeel niet meer beschikbaar is. De klacht is daarom gegrond en de ondernemer moet de reparatiekosten terugbetalen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 30 november 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [spelcomputer] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 299,01.

De levering vond plaats op of omstreeks 30 november 2019.

Het geschil betreft een gebrek aan de USB-poort voor de oplader.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De dochter van de consument heeft een [spelcomputer] gekocht. De oplaad-adapter is omstreeks 6 april 2020 beschadigd bij normaal gebruik.

Volgens de ondernemer is beschadiging door de consument ontstaan. Er is één koperen spoor in de USB-C connector omgebogen. Volgens de consument heeft die dan nooit goed gezeten. Wanneer de switch uit zijn dockingstation is getrokken, zal de connector losgebroken zijn. Het in en uit een dockingstation halen is normaal gebruik en daar moet een switch volgens de consument tegen kunnen.

Volgens de consument had deze beschadiging bij een deugdelijk apparaat niet kunnen optreden. Er is sprake geweest van een gebrek dat zich geopenbaard heeft binnen zes maanden na levering.

De consument heeft het apparaat inmiddels laten herstellen en de daaraan verbonden kosten betaald.

De consument verlangt terugbetaling van de reparatiekosten ten bedrage van € 220,99.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de ondernemer kan de schade niet bij normaal gebruik van de [spelcomputer] zijn ontstaan.

De diagnose van het reparatiebedrijf is duidelijk, een schade als deze ontstaat alleen als gevolg van het verkeerd plaatsen en doorduwen van een adapter, het laten vallen of stoten van het apparaat wanneer de adapter met het apparaat is verbonden, of door iets anders dan een adapter in de oplaadconnector te steken.

De aard van de afwijking verzet zich in het onderhavige geval tegen toepassing van het wettelijke vermoeden van non-conformiteit bij afwijkingen die zich voordoen binnen zes maanden na aanschaf. Daarom kan de consument dan ook geen aanspraak maken op kosteloos herstel of vervanging.

De schade was duidelijk zichtbaar. Dat er volgens de consument verder geen gebruikssporen te zien zijn, doet hier niet aan af.

De ondernemer heeft de schade voorgelegd aan de distributeur van het apparaat, die de diagnose van het reparatiebedrijf heeft bevestigd. Ook volgens de distributeur was het defect niet bij aanschaf aanwezig, door de schade in de oplaadconnector zou het apparaat nooit gewerkt hebben. Volgens de distributeur wordt de schade veroorzaakt door het gebruik van een niet originele oplader, door het forceren van de oplader of door iets anders dan een oplader in de poort te stoppen.

Daarmee is duidelijk dat geen sprake is van een non-conformiteit en dat de schade voor rekening en risico van de consument dient te komen.

De distributeur heeft nog meegedeeld dat er sinds medio april 2020 een technische mogelijkheid is om de USB-connector los te vervangen. Echter, op het moment dat het product door de consument ter reparatie werd aangeboden, was het nog niet mogelijk om alleen de USB-connector te vervangen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het door de ondernemer op 30 november 2019 geleverde apparaat vertoonde op 6 april 2020, derhalve binnen zes maanden na levering, een gebrek. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat het apparaat ten tijde van de levering al defect was, tenzij de ondernemer aannemelijk maakt dat dit niet het geval was.

De ondernemer geeft aan dat het geconstateerde gebrek alleen kan ontstaan bij onoordeelkundig gebruik en apparaat of bij gebruik van een niet origineel docking station.

Het apparaat heeft een aantal maanden probleemloos kunnen functioneren. Dat neemt niet weg dat binnen zes maanden na levering een gebrek ontstaan is. Als de enkele gebruiksduur de weerlegging van het vermoeden uit de wettelijke regeling zou kunnen dragen zou daarmee de wettelijke regeling zelf op losse schroeven gezet worden.
Naar het oordeel van de commissie verzet de aard van het apparaat of van het gebrek zich niet tegen toepassing van het bepaalde in artikel 7:18 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Naar het oordeel van de commissie wordt derhalve vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, tenzij de ondernemer aannemelijk maakt dat dit wel het geval was.

De ondernemer heeft een aantal algemene, mogelijke oorzaken voor de betreffende schade aangedragen. De ondernemer geeft echter niet aan waaruit blijkt dat en op welke wijze specifiek de schade bij dit apparaat door de consument zelf veroorzaakt zou kunnen zijn.

De consument heeft uitdrukkelijk aangegeven dat het gezien de beschadiging ongeloofwaardig is dat de schade komt door het forceren met een niet originele lader. De consument suggereert dat gebruik van een niet originele oplader zou moeten kunnen en dat daardoor geen schade zou mogen ontstaan.
Daarmee is niet uit te sluiten dat de schade is ontstaan door het gebruik van een niet originele oplader.

Technisch onderzoek aan de betreffende USB-poort zou daarover wellicht uitsluitsel hebben kunnen geven, waarmee dan aannemelijk had kunnen worden dat de schade door en tijdens het gebruik ontstaan is en dat derhalve bij de levering geen gebrek aanwezig was.

De consument heeft aan de ondernemer de opdracht voor reparatie gegeven, en gelijktijdig aangegeven dat het geschil aangemeld was bij de commissie. Van de ondernemer, bij wie bekendheid verondersteld mag worden met de werkwijze van de commissie, had verwacht mogen worden dat het betreffende onderdeel beschikbaar zou blijven voor technisch onderzoek door een door de commissie aan te wijzen deskundige.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft echter moeten constateren dat het betreffende onderdeel niet meer beschikbaar was. Daarmee is technisch onderzoek onmogelijk gebleken, waarmee het niet aannemelijk is geworden dat het gebrek bij de levering van het apparaat nog niet aanwezig was.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient de door de consument betaalde reparatiekosten ten bedrage van € 220,99 aan de consument terug te betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument € 220,99. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 62,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, P.A. Frank en mr. P.B. Vos, leden, op 11 december 2020.