Opzegging abonnement op dezelfde dag als dat abonnement is afgesloten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 39386/42191

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft op 1 mei gevraagd om onmiddellijke beëindiging van het abonnement. De consument zegt dat de ondernemer het abonnement pas per 21 mei heeft beëindigd. De consument wil restitutie van het moment dat ze haar abonnement heeft opgezegd, een vergoeding voor de tijd van het geschil en een formeel excuus van de ondernemer. De ondernemer stelt dat het abonnement van de consument maandelijks opgezegd kan worden op dezelfde dag als dat het abonnement is afgesloten. Voor de consument is dat steeds de 21e van de maand. Het abonnement is daarom door de ondernemer op 21 mei beëindigd. De klant moet voor het afsluiten van het abonnement voor akkoord een vinkje zetten voor de toepasselijkheid en kennisneming van de productvoorwaarden. De commissie oordeelt dat de ondernemer zich gehouden heeft aan de productvoorwaarden die horen bij het abonnement en dat de opzegging dus aan een data verbonden is. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de beëindiging van een [naam abonnement].

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 1 mei heb ik via de chat gevraagd om onmiddellijke beëindiging van mijn [naam abonnement] omdat de reisvoorwaarden inmiddels al enkele maanden drastisch gewijzigd waren ten opzichte van de datum van afsluiting van het abonnement. Op 1 mei werd het mij duidelijk dat de reisvoorwaarden nog veel langer niet in de oude vorm teruggebracht zouden worden. De [naam ondernemer] heeft het abonnement pas per 21 mei beëindigd en verschuilt zich achter de niet gewijzigde productvoorwaarden, die kennelijk alleen over de prestatie van korting gaan. Ik vind dat de [naam ondernemer] hier misbruik maakt van haar macht en juridische kennis. Een kortingskaart koop je met de intentie om bij de [naam ondernemer] te reizen op de voorwaarden die je van de [naam ondernemer] mag verwachten, niet om alleen kaartjes met korting te kopen, zonder te reizen. Alleen een jurist kan deze knip tussen product en vervoersvoorwaarden bedacht hebben, voor de consument is deze scheiding van voorwaarden niet te bedenken en/of onmiddellijk te herkennen. De [naam ondernemer] maakt misbruik van haar monopolypositie en haar veelvoud aan juridische kennis. Met kleine lettertjes probeert ze redelijkheid en billijkheid uit het contract te houden, maar dat kan/mag niet binnen ons recht.

Ik wil restitutie vanaf het moment dat ik opgezegd heb, een vergoeding voor de tijd die deze klacht en dit geschil mij kosten en een formeel excuus van de [naam ondernemer].

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In 2019 heeft de consument een [naam abonnement] (reizen op saldo) aangeschaft bij [naam ondernemer] met ingangsdatum 21 juni 2019. Het [naam abonnement] (reizen op saldo) is een doorlopend abonnement dat ieder jaar automatisch een verlengmoment kent. Sinds maart van dit jaar kunnen [naam abonnement] worden opgezegd, ook tijdens het eerste abonnementsjaar. Opzeggen kan steeds per dezelfde dag van de maand als de dag waarop het abonnement is afgesloten. Voor het abonnement van de consument is dat steeds de 21e van de maand, omdat zij het abonnement heeft afgesloten op de 21ste van de maand. Een vooraankondiging heeft [naam ondernemer] in de vroege ochtend van 2 mei 2020 aan de consument gemaild. Later die ochtend, op 2 mei 2020 om 10.22 uur, heeft de consument via chat contact opgenomen met [naam ondernemer] Klantenservice, omdat zij haar abonnement wil beëindigen. Zij geeft daarbij aan, dat ze het abonnement met onmiddellijke ingang wil beëindigen, omdat de reisvoorwaarden van haar abonnement drastisch gewijzigd zouden zijn, zij geeft daarbij aan dat zij niet wil wachten tot haar abonnement “verlopen is”.
Het abonnement wordt per 21 mei 2020 door [naam ondernemer] Klantenservice beëindigd. Het reeds betaalde abonnementsgeld voor de laatste abonnementsmaand, te weten € 4,40, wordt aan de consument terugbetaald. De consument is het er niet mee eens dat het abonnement per 21 mei 2020 wordt beëindigd in plaats van met onmiddellijke ingang per 2 mei 2020. Zij maakt dit kenbaar via het chatkanaal. Daar krijgt zij consequent het antwoord dat een eerdere beëindiging niet mogelijk is. Ook wordt aangegeven dat het beëindigen per 21 mei 2020 coulant is, omdat volgens de voorwaarden pas na het eerste abonnementsjaar beëindigd kan worden. Dit laatste is helaas op dat moment niet (meer) correct, omdat sinds maart 2020 het [naam abonnement] ook tijdens het eerste abonnements-jaar maandelijks beëindigd kan worden, maar nog steeds alleen per de dag van de maand waarop het abonnement is ingegaan.

Alvorens een klant kan overgaan tot het online afsluiten van een abonnement, dient de klant in te stemmen met deze Productvoorwaarden door het actief zetten van een vinkje (bijlage2). De klant kan de Productvoorwaarden dan inzien en/of opslaan voor latere raadpleging. In artikel 5.2 van de Productvoorwaarden staat: “Een Abonnement voor onbepaalde tijd kan gedurende het eerste Abonnementsjaar niet worden opgezegd, met uitzondering van het [naam abonnement]. Als het eerste Abonnementsjaar is verstreken, heeft u het recht het Abonnement voor onbepaalde tijd maandelijks op ieder moment op te zeggen, steeds met ingang van dezelfde dag van de maand als de dag waarop uw Abonnement is gestart. Het [naam abonnement] is tijdens het eerste Abonnementsjaar na de eerste maand maandelijks opzegbaar”

In een chat verwijst de consument naar artikel 5.3 van de Productvoorwaarden. “Als de aantallen of soorten vervoerbewijzen waarop korting wordt verleend, op een bepaald moment worden beperkt en u kunt aantonen dat het Abonnement voor u daarom aanmerkelijk in gebruikswaarde is verminderd, heeft u het recht het Abonnement op te zeggen tegen een moment dat is gelegen tot 3 maanden na de inwerkingtreding van de beperking”. Een dergelijke wijziging van de voorwaarden van het [naam abonnement] is echter niet aan de orde. [naam ondernemer] heeft het kortingsrecht van het abonnement niet beperkt. In de huidige situatie zijn door het coronavirus wel de omstandigheden veranderd, maar niet de aantallen of soorten vervoerbewijzen waar dit artikel naar verwijst.
De consument is van mening dat [naam ondernemer] misbruik maakt van haar macht en juridische kennis en via kleine lettertjes de redelijkheid en billijkheid uit de contracten houdt. [naam ondernemer] betwist dit. Op de website van [naam ondernemer] is duidelijk informatie te vinden over de voorwaarden van de verschillende abonnementen, bij het afsluiten van een abonnement wordt gewezen op de geldende productvoorwaarden en moet de klant voor het afsluiten van het abonnement voor akkoord een vinkje zetten voor de toepasselijkheid en kennisneming van de productvoorwaarden en in de verlengingsberichten van het abonnement wordt ook duidelijk aangegeven wat de voorwaarden voor beëindiging zijn. [naam ondernemer] is van mening dat zij zeer transparant is over de geldende voorwaarden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Volgens de voorwaarden die horen bij het abonnement is een termijn aan de opzegging verbonden en daaraan heeft de ondernemer zich gehouden. De commissie ziet geen aanleiding daarin in enig opzicht een onjuiste houding van de ondernemer te zien.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit de heer mr. J.M.J. Godrie, voorzitter, de heer mr. D. van Setten, de heer mr. M.A. Keulen, leden, op 17 december 2020.