Ouder moet kosten voor annulering na verwarring rondom bezichtiging betalen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Kinderopvang    Categorie: Opzeggen en annuleren    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2016-100417

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Door verwarring rondom bezichtiging heeft de ouder geen vertrouwen meer in de ondernemer, en annuleert de overeenkomst. In de overeenkomst staat duidelijk tot wanneer de ouder kan annuleren, zonder kosten te betalen. Het annuleren vond plaats na deze afgesproken datum. De commissie acht de verwarring rondom de bezichtiging geen reden voor een vertrouwensbreuk. De ouder moet de annuleringskosten betalen.

Het geschil betreft het in rekening brengen van annuleringskosten.

De ouder heeft op 28 december 2015 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de ouder

Het standpunt van de ouder luidt in hoofdzaak als volgt.

Door het uitblijven van een opvolging op het verzoek tot een rondleiding is het vertrouwen in de ondernemer geschaad. De ouder heeft daarom op 20 oktober 2015 de overeenkomst met de ondernemer opgezegd.

De ouder is van mening dat de reden voor annulering van de overeenkomst aan de ondernemer te wijten is. De opzegging is gedaan ruim voordat de opvang zou beginnen (1 respectievelijk 21 december 2015). De ouder heeft een factuur ontvangen van de ondernemer van € 921,– en is het daarmee niet eens. Hij wenst alleen administratiekosten te betalen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft eind mei 2015 een overeenkomst gesloten met de ouder voor twee dagen opvang en daarbij nadrukkelijk gewezen op de hoogte van de annuleringskosten. Voor 21 augustus 2015 zouden de kosten € 75,– bedragen en daarna de kosten gelijk aan één maand opvang. Op 18 juni 2015 is een aangepaste overeenkomst gesloten in die zin dat er drie dagen opvang kon worden geboden, per 1 december 2015 op de woensdag en per 21 december 2015 op maandag, woensdag en vrijdag. Per 14 augustus 2015 is de overeenkomst nogmaals aangepast en is opvang aangeboden per 1 december 2015 op de woensdag en vrijdag en per 21 december 2015 op alle drie de dagen. Ook in de latere communicatie is op de annuleringskosten gewezen.

De ondernemer erkent dat zij niet adequaat heeft gereageerd op het verzoek van de ouder om de opvanglocatie te bezichtigen. Zij heeft hiervoor diverse malen haar excuses aangeboden. Dit laat onverlet dat de annuleringskosten verschuldigd zijn. Bovendien geldt dat indien het krijgen van een rondleiding zo zwaarwegend was voor de ouder, hij pas daarna tot ondertekening had moeten overgaan.

De ondernemer is gerechtigd om de kosten van een maand opvang zijnde een bedrag van € 831,– in rekening te brengen.

De ondernemer verzoekt – zo begrijpt de commissie – de klacht af te wijzen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het is lastig om meteen een kindplaats te vullen en het kost veel tijd om tot een contract te komen. Dit kost minimaal drie maanden of langer. De ouder heeft niet in mei een verzoek gedaan tot bezichtiging maar pas in augustus/september. De ondernemer heeft geen verzoek in mei ontvangen. Het is gebruikelijk om eerst te gaan kijken en dan pas de keuze te maken om een contract te tekenen. Deze situatie is in die zin uitzonderlijk. Alleen bij expats die vanuit het buitenland een keuze moeten maken, komt dit wel voor.

De ouder is verzocht contact te leggen met de locatie voor het maken van een afspraak. Per abuis is contact gezocht met de afdeling planning en toen heeft de locatiemanager een andere familie met gelijke achternaam benaderd. Dit is eenmalig verkeerd gegaan en daarvoor heeft de ondernemer excuses aangeboden.

Na de opzegging heeft de ondernemer eerst geprobeerd om de ouder alsnog te bewegen bij de ondernemer te blijven. De ondernemer heeft aangeboden dat de ouder alleen die maand mocht afnemen of later kon starten met de opvang. Hierop is de ouder niet ingegaan.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De tussen partijen gesloten overeenkomst is bepalend voor hetgeen tussen hen geldt.

De ouder heeft driemaal een overeenkomst getekend, middels een gewijzigd aanbod laatstelijk op 14 augustus 2015. Hij is hiermee gehouden tot nakoming van alle van de overeenkomst deel uitmakende bepalingen. Partijen hebben afgesproken dat indien de ouder geen gebruik maakt van de gereserveerde kindplaats en hij annuleert voor 21 augustus 2015, hij een bedrag verschuldigd is gelijk aan de berekende kosten van die kinderopvang voor een maand. In de email die bij de hiervoor bedoelde stukken was gevoegd staat eveneens een – naar het oordeel van de commissie duidelijke – uitleg opgenomen over de annuleringskosten en de hoogte daarvan.

Gezien het voorgaande mag de consument worden geacht in voldoende mate te zijn geïnformeerd over de gevolgen van een annulering van de overeenkomst na 21 augustus 2015.

Dat de betreffende bepaling geen gelding zou hebben omdat verwarring is ontstaan rondom de bezichtiging van de locatie, treft geen doel. De standpunten van partijen lopen uiteen over hoe vaak een aanvraag is gedaan voor een bezichtiging. De ouder zegt circa zes keer. De ondernemer heeft één verzoek ontvangen. Dit aantal verzoeken is door de commissie niet met zekerheid vast te stellen. Vast staat dat er een poging is gedaan door de consument en dat hierbij enige miscommunicatie is ontstaan. De ondernemer heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. Het strekt – naar het oordeel van de commissie – te ver om te concluderen dat dit aanleiding mocht geven tot een zodanige vertrouwensbreuk dat moet worden afgezien van de overeengekomen annuleringsregeling, zoals door de consument wordt gesteld. De ondernemer heeft voor het overige duidelijk gecommuniceerd.

Onder omstandigheden zou het onredelijk kunnen zijn annuleringskosten tot het in de Algemene Voorwaarden genoemde maximum in rekening te brengen. Echter onder de door partijen geschetste omstandigheden acht de commissie het niet onredelijk dat de ondernemer de volle maand in rekening brengt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de ouder verlangde wordt afgewezen. De ouder is een bedrag van € 831,– verschuldigd aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen op 12 mei 2016.