Overeenkomst is deugdelijk tot stand gekomen; geen sprake van misleiding aan de zijde van de ondernemer.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Totstandkoming overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60857

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 augustus 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.012,–   Het geschil gaat over de vraag of de rechten van de ondernemer uit de overeenkomst verjaard zijn, dan wel of de consument een vergoeding verschuldigd is bij annulering   De consument heeft een bedrag van € 1.803,60 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 22 februari 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft onder valse voorwendsels de consument het formulier van een overeenkomst laten tekenen, hoewel de verkoper duidelijk was dat het niet de bedoeling van de consument was daarmee een overeenkomst tot stand te brengen. De overeenkomst is verder ontbonden volgens de daarover gemaakte afspraken, waarna de ondernemer meer dan twee jaar niets van zich heeft laten horen. De vordering van de ondernemer is daarmee verjaard, omdat er meer dan twee jaar verstreken zijn na de totstandkoming van de overeenkomst.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De afspraak was dat er een vrijblijvende offerte gemaakt zou worden. De handtekening was nodig om op een later moment gebruik te kunnen maken van de aanbieding van die dag. Op de overeenkomst staat een financieringsvoorbehoud. De consument heeft telefonisch te kennen gegeven daar gebruik van te willen maken. Een en ander hield verband met de omstandigheid dat op dat moment een financiering moeilijk was. De financiering is uiteindelijk niet afgewezen, maar onder veel slechtere condities tot stand gekomen. Daardoor kon de keuken niet worden afgenomen.   Het is juist dat door de consument een wijziging in de order is aangebracht. Dit hield er ook verband mee dat de keuken zo voordelig mogelijk diende te zijn.   De consument verlangt vaststelling dat er geen overeenkomst meer bestaat of heeft bestaan, dan wel dat de eventuele rechten van de ondernemer zijn verjaard.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is sprake van een deugdelijk totstandgekomen koopovereenkomst. De consument heeft dit in feite ook erkend door een wijziging aan te brengen in de overeenkomst. Van misleiding is ook geen sprake. De consument beroept zich op een voorbehoud, wat de ondernemer kan honoreren als de consument bewijsstukken overlegt dat hij geen financiering heeft kunnen krijgen. De consument is daar echter niet toe bereid.   Er is geen sprake van verjaring, omdat de annuleringskosten een vorm van schadevergoeding zijn. De verjaringstermijn begint dan eerst te lopen op het moment dat de annuleringskosten opeisbaar zijn. Vanaf dat moment heeft de ondernemer tijdig gereageerd.   De ondernemer heeft wel degelijk kosten gemaakt, terwijl bovendien sprake is van aanzienlijke winstderving.   De consument is derhalve wel degelijk de annuleringskosten verschuldigd.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft nooit de brief toegestuurd waarmee hij een beroep zou hebben gedaan op de ontbindende voorwaarde. De ondernemer is ook in een later stadium nog bereid geweest een beroep op de ontbindende voorwaarde te honoreren, maar de consument heeft nimmer een afwijzing van een financiering getoond.   Er is sprake van een overeenkomst die moet worden nagekomen, anders dienen annuleringskosten betaald te worden.   Op de annuleringskosten is begin 2011 aanspraak gemaakt, welke aanspraak niet verjaard is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat de vordering van annuleringskosten eerst opeisbaar is, zodra op die kosten ook daadwerkelijk aanspraak wordt gemaakt. Eerst vanaf het moment van opeisbaar worden loopt een verjaringstermijn. De ondernemer heeft begin 2011 aanspraak op de annuleringskosten gemaakt en sedertdien telkenmale aangegeven die vordering overeind te houden. Van verjaring is dan ook geen sprake.   Tussen de consument en de ondernemer is een overeenkomst gesloten. Er ligt een schriftelijke, door de consument getekende koopovereenkomst voor. De consument heeft aangegeven dat die overeenkomst niet in overeenstemming is met zijn bedoeling, maar hij onderbouwt zijn stellingen terzake niet met feiten. De commissie kan derhalve slechts uitgaan van de betreffende overeenkomst.   In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen. Op grond daarvan had de consument de overeenkomst kunnen ontbinden indien hij geen financiering had kunnen krijgen. De ondernemer heeft de consument bij herhaling, ook in een veel later stadium, in de gelegenheid gesteld om bewijsstukken terzake over te leggen. De consument heeft daar echter geen gebruik van gemaakt, hij heeft ook geen stukken getoond waaruit blijkt dat de financieringsopzet in een later stadium een heel andere was dan toen hij de betreffende koopovereenkomst ondertekende. Van de ondernemer hoefde in deze situatie niet verwacht te worden dat een beroep op de ontbindende voorwaarde gehonoreerd zou worden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Het depotbedrag zal derhalve aan de ondernemer worden betaald.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag ad € 1.803,60 wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 1 december 2011.