Overeenkomst is niet opgezegd. In de algemene voorwaarden staat hoe een overeenkomst kan worden opgezegd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67396

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Op 26 juli 2010 heeft de consument zich voor het studiejaar 2010/2011 ingeschreven voor de Bacheloropleiding Vertaler Frans van de ondernemer, waardoor er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen voor de duur van vier jaar. De vraag die partijen verdeeld houdt is of de consument haar opleiding na dit eerste studiejaar heeft beëindigd of niet en of de consument het collegegeld verschuldigd is over het studiejaar 2011/2012.   De consument heeft een bedrag van € 2.050,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 19 januari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Aan het eind van het studiejaar, op zaterdag 14 mei 2011, vroegen mijn twee docenten of ik mijn opleiding bij de ondernemer zou continueren. (voor de periode september 2011-augustus 2012). Ik heb hen beiden expliciet medegedeeld te stoppen vanwege het ontbreken van succes. Ik verkeerde in de veronderstelling dat mijn opleiding bij de ondernemer daarmee beëindigd was. De docenten attendeerden mij niet op de administratie, waar dat formeel moet worden geregeld. Ik heb sindsdien niets meer van de ondernemer gehoord tot 19 januari 2012. Ook heb ik nooit de nota van 4 juli 2011 ontvangen en evenmin overeenkomstig de voorwaarden een betalingsherinnering na 10 dagen. Ik heb in juni 2011, toen ik besloten had te stoppen met mijn studie, niet meer DOP (digitale onderwijs planner) geraadpleegd. Op 19 januari 2012 kreeg ik de eerste aanmaning. Tot dat moment had ik altijd gedacht dat ik mijn opleiding had beëindigd. Ik heb nagelaten mij per aangetekende brief als student uit te schrijven, maar de ondernemer heeft verzuimd mij een factuur te sturen en een betalingsherinnering. Mijn verzuim heb ik per aangetekende brief van 31 januari 2012 goedgemaakt. Overigens heeft de ondernemer mij per e-mail van 2 april (2012) laten weten dat docenten de plicht hebben de student die zijn studie wil beëindigen te verwijzen naar de administratie. De overeenkomst tussen partijen is een overeenkomst voor bepaalde tijd, in principe vier jaar. Er is bovendien sprake van een overeenkomst van opdracht, welke te allen tijde is op te zeggen zonder schadevergoeding (dwingend recht volgens art. 7:413 BW). Volledige betaling van het collegegeld is dan ook niet aan de orde. Bovendien zijn de algemene voorwaarden onredelijk bezwaarlijk. Een bepaling die de consument bij beëindiging van de overeenkomst, anders dan op grond van tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, verplicht tot betaling van een geldsom, anders dan een redelijke vergoeding voor door de ondernemer geleden verlies of gederfde winst is in strijd met artikel 6:237 sub i BW. Een redelijke vergoeding voor de door de ondernemer geleden verlies of gederfde winst is het maximale wat betaald moet worden, als er al schadevergoeding verschuldigd is.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Bij monde van mevrouw Van Staden heeft zij haar standpunt nog eens toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd. Zij erkent dat het collegegeld geen schadevergoeding is, maar dat betaling van enig geldbedrag niet anders mag zijn dan een redelijke vergoeding voor door de ondernemer geleden verlies of gederfde winst. Van dat verlies of die winst heeft de ondernemer geen enkel bewijs bijgebracht, zodat geen vergoeding verschuldigd is.   De consument verlangt verval van de nota betreffende het collegegeld 2011/2012 voor de Bacheloropleiding Vertaler Frans ten bedrage van € 2.050,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Onze Hogeschool is een geaccrediteerde, onbekostigde hogeschool ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk. Studenten schrijven zich voor de duur van de gehele vierjarige bacheloropleiding in, maar kunnen wel ieder jaar vóór 31 augustus kosteloos annuleren voor de resterende studiejaren. Na 31 augustus en de start van het collegejaar (medio september) wordt aan de hand van de dan bekende inschrijvingen de begroting voor het collegejaar opgemaakt en daaruit voortvloeiend worden de budgetten voor de secties vastgesteld op basis waarvan docenten en alle secundaire (onderwijs)voorzieningen worden ingehuurd.   De consument heeft  onze Algemene Voorwaarden voor ‘gelezen en akkoord’ op 17 juni 2010 getekend. Daarin staat aangegeven hoe de consument haar inschrijving dient te annuleren. De inschrijving geldt in beginsel voor de hele opleiding van vier jaar. Ieder studiejaar kan de student/consument tot 31 augustus kosteloos de inschrijving annuleren. Een en ander staat ook in de studiegids vermeld. In juni verschijnt er een mededeling in DOP voor alle studenten, waarin gewezen wordt op deze regels voor inschrijving en annulering daarvan. Bovendien hebben wij aan de consument op 4 juli 2011 een factuur voor het studiejaar 2011/2012 gezonden. Bij deze factuur zit een begeleidende brief, waarin de student/consument gewezen wordt op de mogelijkheid de inschrijving kosteloos te annuleren, mits vóór 31 augustus. Wij zullen de inschrijving voor het studiejaar 2012/2013 annuleren, maar de nota in geschil kunnen wij op grond van het vorenstaande niet laten vervallen De consument heeft zich in april/mei 2011 niet bij haar docent gemeld met het verzoek de opleiding te willen annuleren. Zonder opdracht van de student/consument is het de ondernemer niet toegestaan over te gaan tot annulering. Het niet bijwonen van colleges is daarvoor geen reden. We versturen pas in januari de eerste aanmaning, nooit eerder. De consument is gehouden het collegegeld te betalen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De directeur heeft haar standpunt nog eens toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd. Desgevraagd heeft zij nog eens benadrukt dat de financiering van de opleiding enkel is gegrond op het van de studenten te ontvangen collegegelden. Het is daarom dat wij onze begroting pas definitief opmaken na 31 augustus van iedere jaar. Tot die datum kan iedere student/consument met zijn opleiding stoppen en kosteloos annuleren. Na 31 augustus is kostenloze annulering niet meer mogelijk en is de student/consument het volledige collegegeld voor het komende studiejaar verschuldigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Onderdeel van de overeenkomst tussen partijen vormen de Algemene voorwaarden. De consument heeft zich immers met die voorwaarden akkoord verklaard blijkens een door haar ondertekend inschrijfformulier 2010/2011. De algemene voorwaarden luiden voorzover thans van belang:   ‘ARTIKEL 5 – Annulering 1.f. annulering van een verlengde inschrijving voor een collegejaar dat volgt op het lopende collegejaar geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan de studentenadministratie van de [naam hogeschool]. Annulering is kosteloos wanneer dit voor 31 augustus van het nog lopende collegejaar plaatsvindt. ARTIKEL 6 – Beëindiging van de overeenkomst   1.De student kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de student verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht…..’   Een beroep op onwetendheid of gebrek aan taalkennis in verband met die algemene voorwaarden komt de consument niet toe. Na akkoordverklaring is er voor de consument geen ruimte voor een beroep op onwetendheid, terwijl iemand zoals de consument, die in staat is een Nederlandstalige bacheloropleiding te volgen, moet en mag geacht worden tevens in staat te zijn de algemene voorwaarden op hun merites te beoordelen. Evenmin komt de consument een beroep toe op het ontbreken van een betalingsherinnering zijdens de ondernemer en op een eventueel verzuim zijdens de docenten haar niet verwezen te hebben naar de administratie. De betalingsherinnering en een verwijzing door de docenten naar de administratie vormen geen vereisten voor een juiste en overeenkomstig de algemene voorwaarden gedane annulering van een verlengde inschrijving. Voor het afwijzen van de door de consument gedane beroepen verwijst de commissie naar de heldere tekst van artikel 5 lid 1 sub f, waarin de wijze en het tijdstip waarop tot kosteloze annulering dient te worden overgegaan, is geformuleerd.   Tevens verwijst de commissie naar de studiegids Bacheloropleiding Vertaler Frans 2010-2011 en 2011-2012, waarin staat vermeld voor zover thans van belang, het volgende: ‘[naam hogeschool] werkt als stichting zonder winstoogmerk en wordt niet gesubsidieerd of anderszins bekostigd door de overheid. Alle studiegelden komen ten goede aan het opleidingsaanbod en de kwaliteit van de studiemogelijkheden.   [naam hogeschool] is een onbekostigde hbo-opleiding. Aan het begin van het collegejaar wordt op basis van de inschrijvingen vastgesteld wat het budget is en welke groepen doorgang kunnen vinden. Het budget wordt vervolgens aan de secties toegekend, de docenten worden definitief ingehuurd voor de duur van het collegejaar en het onderwijs wordt ingepland. Dit is de reden waarom wij de algemene voorwaarden bij annulering strikt hanteren.’   Ook de studiegids, waaruit hier is geciteerd, stond de consument – zo heeft de ondernemer onweersproken gesteld – ter beschikking, zodat de consument kennis heeft kunnen nemen van het belang voor de ondernemer van het tijdig en kosteloos annuleren door de consument van de opleiding vóór 31 augustus. Dat belang was gelegen in de financiering van de opleiding, waarvan het collegegeld de basis vormt. Het niet betalen door een student/consument van het collegegeld betekent een tekort in de begroting gelijk aan het bedrag van het collegegeld. Daarmee staat het gederfde verlies vast en vormt het collegegeld van € 2.050 de redelijke vergoeding, te meer daar de te late annulering geheel te wijten is aan de student/consument.   Gelet op het voorgaande verwerpt de Commissie de stelling van de consument dat de annuleringsregeling in de Algemene Voorwaarden van [naam hogeschool] onredelijk bezwarend is, nu de student/consument, die zich heeft ingeschreven voor een meerjarige opleiding, ieder jaar tot 31 augustus de mogelijkheid heeft van kosteloos annuleren. Voorts voorziet artikel 6:237 aanhef en onder i BW in de mogelijkheid van “een redelijke vergoeding voor de door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst”.   Ook van strijd met de dwingendrechtelijke bepalingen van de overeenkomst van opdracht is naar het oordeel van de Commissie geen sprake, omdat de student/consument na tussentijdse opzegging (anders dan voor 31 augustus van enig jaar) op grond van artikel 7:411 BW een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd is aan de opdrachtnemer/[naam hogeschool]. Zoals de Commissie hiervoor heeft overwogen acht zij het door [naam hogeschool] gevraagde bedrag van € 2.050,– een redelijke vergoeding.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande dient het depotbedrag van € 2.050,– geheel betaalt te worden aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, op 6 augustus 2012.