Overeenkomst ontbonden door ondernemer, omdat consument zich niet aan havenreglement hield

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Annulering overeenkomst / Ligplaats    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 207543/211414

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument is het oneens met de opzegging van zijn twee ligplaatsen in de haven van de ondernemer. De ondernemer voert aan dat de overeenkomst is opgezegd, omdat de consument het havenreglement meermaals zou hebben overtreden. Ook heeft de ondernemer aangegeven een mail te hebben gestuurd waarin een laatste waarschuwing is opgenomen. De commissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument de regels op de haven heeft overtreden. De ontbinding was dan ook gerechtvaardigd. De klacht van de consument is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Waterrecreatie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. Partijen hebben middels een digitale verbinding aan de zitting deelgenomen.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de opzegging van de ligplaatsen voor de twee boten van de consument door de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument ontving in maart 2023 volkomen onverwacht een e-mail van de havenmanager van de ondernemer dat zijn twee ligplaatsen worden opgezegd, omdat de consument zich niet goed zou hebben gedragen. De consument is zich hier niet van bewust geweest. Op zijn vraag om nadere uitleg krijgt de consument geen gehoor. Ook een gesprek wil de ondernemer niet met hem aangaan. Het is voor de consument, die altijd netjes betaald heeft en het beste met de ondernemer voor heeft, bijzonder verontrustend dat hij op deze wijze benaderd wordt. De consument moet per 31 mei 2023 weg zijn, maar heeft geen alternatieven en is in de tussentijd uiterst druk met allerlei zaken en heeft hierdoor dus een acuut probleem. De consument verzoekt de commissie voor hem te bemiddelen in deze. Ter zitting geeft de consument desgevraagd aan dat hij op 1 juni 2023 is vertrokken bij de ondernemer. De consument geeft aan als genoegdoening excuses van de ondernemer te verwachten en een gesprek met de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft vanaf april 2021 een (tweede) ligplaats in de haven van de ondernemer. Vanaf de aanvraag van deze ligplaats zijn er gesprekken geweest over de wijze waarop de consument de boot wil gebruiken en over zijn mogelijke meerwaarde als gast op onze haven. De ondernemer heeft hem direct laten weten geen aanpassingen te doen in het liggeld en dat permanente bewoning van de boot niet is toegestaan. In de periode van april 2021 tot en met maart 2023 heeft de consument diverse keren contact met de ondernemer gezocht om verschillende zienswijzen te delen en zichzelf aan te bieden als “meedenker”.

De ondernemer wilde hier geen gebruik van maken en heeft dit in een e-mail op 6 april 2022 laten weten en de consument nogmaals gewezen op het havenreglement en Hiswa-Voorwaarden voor wat betreft het wonen, zwemmen en de commerciële activiteiten. Op 8 juli 2022 is de consument opnieuw gewezen op het niet mogen zwemmen in de haven. Tevens ontving de consument van de ondernemer een e-mail waarin duidelijk wordt aangegeven dat hij zich aan de regels dient te houden en de aanwijzingen van de havenmeesters dient op te volgen. Deze e-mail is een laatste waarschuwing en dat staat ook als zodanig in de e-mail verwoord. De consument biedt hierna zijn excuses aan en die worden geaccepteerd. Het blijft na deze waarschuwing ook een tijdje rustig maar na verloop van de maanden moet er regelmatig door havenmeesters gewezen worden op de reglementen, welke niet worden opgevolgd en waarbij de consument neerbuigend en uitdagend de grens opzoekt in contact met de havenmeesters.

In de loop van maart 2023 is er weer een moment waarop te zien is dat de consument tussen twee boxen in zwemt. Aansluitend is er nog een incident met een loslopende hond van de consument. De consument reageert lacherig wanneer hij hierop wordt aangesproken. Dit is voor de ondernemer de grens en daarop is op 23 maart 2023 besloten de overeenkomst voor beide ligplaatsen te beëindigen. Deze opzegging was in eerste instantie per 30 april 2023. Vervolgens is aan de consument de tijd gegeven tot 31 mei 2023 (de einddatum van zijn lopende contract). Het gedrag van de consument heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de ondernemer hem niet langer als ligplaatshouder wil ontvangen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft met de ondernemer twee overeenkomsten gesloten voor de huur van een ligplaats.

De tussen partijen gesloten overeenkomsten hebben een looptijd van 1 juni tot 31 mei van het daaropvolgende jaar. De ondernemer heeft op 23 maart 2023 aan de consument laten weten dat de ligplaatsovereenkomsten per direct worden beëindigd. De reden voor dit besluit is dat de consument zich herhaaldelijk ondanks waarschuwingen niet houdt aan het havenreglement. In het haven- en werfreglement van de ondernemer is in artikel 3 de volgende bepaling opgenomen:*

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Op de jachthaven is het niet toegestaan:

  1. hinderlijk lawaai te maken;
  2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
  3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, autobanden, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
  4. (huis-)dieren los te laten lopen;
  5. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
  6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
  7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
  8. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
  9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
  10. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
  11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
  12. te zwemmen of te duiken;
  13. in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.

Voor genoemde handelingen onder 1,6, 7, 10, 11, 12 en 13 kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven te ontzeggen.

De ondernemer stelt dat de consument onder meer de verboden als genoemd onder 4 (loslopende hond) en 11 (zwemmen in de haven) heeft overtreden. Ook is de consument erop gewezen dat wonen op de boot  niet is toegestaan. Overtredingen hiervan geven de havenmeester het recht de consument de toegang tot de jachthaven te ontzeggen. Op 8 juli 2022 heeft de ondernemer de consument schriftelijk gewaarschuwd en aangegeven dat bij een volgende overtreding de ligplaatsen zullen worden ontbonden. Nadat opnieuw sprake is geweest van overtreding van het havenreglement, heeft de ondernemer op 23 maart 2023 de overeenkomsten met de consument opgezegd.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer genoegzaam heeft aangetoond dat de regels gesteld in het havenreglement meermaals door de consument zijn overtreden. Dit wordt door hem ook niet ontkend, maar de consument meent dat er een uitzondering op de regels mogelijk is voor wat betreft het zwemmen. Dat de consument het niet eens is met de regels, maakt niet dat deze dus niet voor hem gelden.

De ondernemer mocht hem aan het reglement houden. Nu de regels van de haven niet zijn opgevolgd en de consument hiervoor meermaals is gewaarschuwd, is er voldoende reden om de consument overeenkomstig het havenreglement het recht tot toegang tot de jachthaven te ontzeggen. De ontbinding van de overeenkomsten wegens herhaaldelijk toerekenbaar tekortkomen ex art. 14 van de HISWA-voorwaarden is hieraan inherent.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht van de consument ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. J.N. de Blécourt, voorzitter, de heer M.P. Bakker, mevrouw mr. M. Lodewijkx – Spithoff, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 26 oktober 2023.