Overeenkomst ontbonden na foute plaatsing kachel waarbij ondernemer niet hoeft te herstellen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Wanprestatie    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 182491/185920

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Een consument heeft een geschil met een ondernemer over het niet functioneren van een kachel. De consument wil de facturen niet betalen, omdat consument vindt dat de ondernemer de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd. De ondernemer is van mening dat hij gewerkt heeft en daarvoor betaald moet krijgen. Ook vindt de ondernemer dat hij coulant is geweest door een korting aan de consument te geven. Een deskundige heeft naar de kachel gekeken en komt tot de conclusie dat het kachelsysteem niet functioneert en een gevaarlijke situatie creëert. De deskundige geeft ook aan dat de ondernemer zelf het risico heeft gelopen door de klus aan te nemen. De commissie ontbindt de overeenkomst en de ondernemer moet het al betaalde bedrag aan de consument terugbetalen. Verder hoeft de ondernemer de kachel niet te herstellen.

 

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De behandeling heeft plaatsgevonden op 1 februari 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de installatie van een houtkachel met de bijbehorende werkzaamheden. De consument wil niet langer de facturen betalen omdat de ondernemer de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd.

Standpunt consument
De bewuste kachel was nieuw en was nog nooit geïnstalleerd geweest. Ik heb de ondernemer diverse malen geschreven dat de aansluiting van de kachel en het functioneren ervan niet naar tevredenheid zijn. Heb geprobeerd via de mail, aangetekend enzovoorts om tot een oplossing te komen maar het lukt niet. Als de capaciteit volgens hun niet genoeg was, waarom dan überhaupt installeren? Buffervat, kachel en gebruikte materialen waren allemaal nieuw. Nacalculatie is nooit besproken, de installatie is nooit afgewerkt, er missen nog handels van afsluiters. Bij het geïnstalleerde automatische vulstation, staat nog steeds de kraan dicht, wat door de ondernemer gedaan is om “te testen”. Bedrading van thermostaat hangt rommelig. Op het buffervat zou temperatuurmeting komen, dat mist nog steeds. Op de bovenkant van het buffervat zat een nieuwe automatische ontluchter en overstort ventiel. Deze zijn er af gesloopt na de lekkage door overdruk en vervangen door ontluchtingsnippel, wat ik ook niet correct aangesloten vind. Van onze kant hebben wij ook geen belang meer bij dat dit bedrijf hier nog een voet over de vloer zet. Wat geïnstalleerd achter op de kachel zat is door een medewerker van de ondernemer gedemonteerd en op andere manier aangesloten. Het ziet er ook niet professioneel uit. Ik vroeg de bewuste medewerker nadat hij klaar was, of hij alles goed gecontroleerd had op lekkage.
Toen hij wegreed zag ik toch een plas water achter de kachel liggen. Ik heb gelijk de ondernemer bericht en hij gaf aan dat de monteur wel direct terug kon komen.
De boel achterop lekt nog steeds en is er sprake van roestvorming. Ik heb ter onderbouwing veel gedetailleerde stukken en foto’s overgelegd.

Standpunt ondernemer
De consument heeft op een hout cv-houtkachel particulier gekocht en geplaatst, het cv-gedeelte heeft de consument deels zelf aangesloten (achter de cv-houtkachel) en deels door een ander installatiebedrijf laten aansluiten (buffervat, expansievat, gekoppeld aan de bestaande cv-installatie). Dit installatiebedrijf heeft in overleg met en in opdracht van de consument het buffervat, expansievat, overstort en diverse andere appendages/toebehoren geleverd. Over deze geleverde werkzaamheden (veel water lekkages enzovoorts enzovoorts) en de werking van de cv-installatie/cv-houtkachel was de consument niet tevreden en hij heeft ons gevraagd de uitgevoerde werkzaamheden te beoordelen. Op locatie is door ons geconstateerd dat er diverse werkzaamheden aan de cv-installatie fout waren uitgevoerd, hierop heeft de consument ons gevraagd om de cv-installatie correct aan te sluiten. Er is de consument toen aangegeven dat wij deze werkzaamheden wel willen uitvoeren maar dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de materialen die door de consument reeds waren gekocht en wij de werkzaamheden alleen op basis van nacalculatie wilden uitvoeren omdat alles niet helemaal inzichtelijk was. De gebruikte cv-houtkachel is gekocht zonder een berekening van het benodigde vermogen. Normaliter wordt er een berekening gemaakt voor het benodigde vermogen van de cv-houtkachel er wordt hierbij rekening gehouden met de oppervlakte van de ruimte/ramen en de isolatiewaardes van de te verwarmen ruimtes. Aan de hand van deze berekening kan er een buffervat worden geselecteerd met de juiste inhoud (aantal liters) en de grote van het benodigde expansievat (aantal liters). De consument gaf hierop aan dat de cv-houtkachel afkomstig was uit een ruimte die veel groter was en dat daar de houtkachel het goed warm krijgen. Ook vertelde hij dat de installateur die de overige materialen had geleverd er toch verstand van heeft. De consument stelt de hoogte van het factuur bedrag ter discussie maar de door ons gewerkte uren zijn aantoonbaar. De door ons verleende korting is door ons uit coulance gegeven en niet omdat er diverse lekkages door ons toedoen zouden zijn of zijn geweest. Daarnaast zijn er nog vele diverse klachten geweest waarvoor de monteur naar de consument toe is gegaan. Deze zijn ook in de stukken/foto’s terug te vinden.

Rapport deskundige
Het gaat om een installatie bestaande uit twee onderdelen met warmwaterverwarmer – cv-ketel-houtkachel.
Er zit een gemeenschappelijk buffervat in. Dit buffervat is voorzien van een tapspiraal voor het warmwater (volgens opgave van de ondernemer). De waterinhoud van het buffervat, wordt verwarmd door de houtkachel, en/of cv-ketel. Het grootste probleem ligt bij de houtkachel waarbij de temperaturen te veel oplopen, en de druk te hoog wordt. Gegevens van het buffervat zijn door mij niet gevonden op internet, dus ga ik van de gegevens uit die mij verstrekt zijn. Er zijn door mij ook metingen uitgevoerd op de cv-leidingen bij de houtkachel. Hierbij is geconstateerd, dat bij de ketel op mijn meter te veel temperatuurverschil is op de cv-leiding. Deze meting is gedaan bij de aansluiting van de houtkachel en net boven de vloer. Dit is gemeten zowel op de aanvoer- als op de retourleiding. Hier zat 10°C verschil in. Bij de ketel is 48°C gemeten, en boven de vloer 38°C. De temperatuur is op deze manier niet goed te meten, omdat hier geen isolatie om de leiding is aangebracht, waardoor de buitenzijde van de buis ongeveer 10°C lager is dan de binnenzijde van de buis. Hierdoor zal de meting uitkomen op ± 58 en 48°C. Dit geeft aan, dat er alleen doorwarming plaatsvindt, en geen circulatie over het buffervat. Dit zou wel moeten volgens de opgave van de leverancier van de houtkachel. De ondernemer heeft verteld, dat hij de installatie heeft aangebracht volgens het schema van de leverancier van houtkachels.
Hierbij is het volgende ontstaan. Indien de installatie onder de 40°C blijft, werkt de cv-installatie niet.
Als de temperatuur van de cv-leiding (aanlegthermostaat 40/50°C) boven de 40/50°C uitkomt, gaat de
circulatiepomp in werking. Hierdoor circuleert het cv-water alleen achter de kachel, en niet over het buffervat. Zodra het cv-water boven de 55°C uitkomt, gaat het laadventiel open (onderste driewegklep). Hierdoor loopt het cv-water over het buffervat, waardoor het buffervat wordt opgewarmd. Bij te hoge temperatuur van het cv-water in de kachel, gaat bij 95°C de koudwater (drinkwater) toevoerleiding open. Deze zou de houtkachel moeten afkoelen, waardoor de temperaturen van het cv-water onder controle is. Doordat het cv-water hier een gesloten circuit is, en op de toevoerleiding vanuit de kachel naar het buffervat is aangesloten, zal het drinkwater vrijwel geen effect hebben op het koelen van het cv-water in de houtkachel. Het koudwater kan door de tegendruk immers niet in het cv-water stromen die door de kachel gaat, en doordat het op de toevoerleiding is aangesloten. Het “koelwater” gaat dus niet via de houtkachel. Hierdoor ontstaan veel te hoge temperaturen (wellicht stoom) van het cv-water in de houtkachel, en zal de druk oplopen in het systeem. Deze druk wordt deels verlaagd, doordat bij de overstort een ontlastklep is aangebracht die bij te hoge druk pas open gaat. Deze ontlastklep mag doorgaans alleen in nood werken, maar niet als regeling worden toegepast. Dit creëert een onveilige situatie.
Het systeem wat nu aangelegd is, komt in z’n geheel niet overeen met het schema waar ook het buffervat staat aangegeven. Ook zijn er vragen omtrent het expansievat. Moet dit een vat zijn van 0,5 of 1,5 bar zijn. Op dit moment zitten er twee expansievaten in het systeem met een normale werkdruk van 0,5 bar.

Er zit geen automatische ontluchter op het buffervat. Dit is wel te adviseren, omdat dit cv-systeem regelmatig aangevuld wordt met drinkwater, waardoor er lucht in het systeem komt.

Conclusie:
Dit systeem werkt niet waar het voor bedoeld is, en creëert een onveilige wellicht gevaarlijke situatie.
Deze installatie zal opnieuw moeten worden bekeken, om een goed werkend systeem te krijgen.
Deze installatie moet eerst opnieuw ontworpen worden. Er zitten te veel fouten in de installatie.
Niet alleen in de cv-zijde, maar ook aan de waterzijde. Dit in combinatie met lekkage in de installatie.
Dit nieuw te maken ontwerp zal met de klant doorgesproken moeten worden, en dan tot uitvoering moeten worden overgegaan. Het is moeilijk in te schatten wat de herstelkosten hiervan zijn. Als de installateur weet wat hij moet maken, kan dit in een aantal dagen gereed zijn. Mijn inschatting is dat de kosten tussen de € 2.500,– en € 3.500,– zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennisgenomen van het rapport van de deskundige en maakt zijn bevindingen en conclusies tot de hare. Het systeem werkt niet waar het voor bedoeld is, en creëert een onveilige, wellicht gevaarlijke, situatie. De installatie zal opnieuw moeten worden bekeken, om een goed werkend systeem te krijgen. De installatie moet eerst opnieuw ontworpen worden. Er zitten te veel fouten in de installatie. Niet duidelijk is of een goede installatie niet mogelijk was dan wel of de ondernemer de klus niet aankon. De ondernemer heeft al wel bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven niet te kunnen instaan voor het resultaat hoewel de ondernemer als professional toch de klus heeft aangenomen en verwachtingen heeft gewekt. Het werk valt daarmee in zijn risicosfeer. In algemene zin moet op basis daarvan worden geconcludeerd dat het algehele eindresultaat van de werkzaamheden van de ondernemer niet beantwoordt aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Het totaal van de door de deskundige benoemde en de ondernemer toe te rekenen tekortkomingen is dusdanig ernstig en omvangrijk dat de commissie – ook al is daarom niet verzocht – de overeenkomst van partijen op basis daarvan integraal te ontbinden. De reeds betaalde bedragen dienen door de ondernemer terugbetaald te worden.
Ook is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie tevens gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument en om behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie. De consument wordt verplicht alle door de ondernemer geleverde materialen terug te geven aan de ondernemer.

Beslissing
De commissie:

Ontbindt de overeenkomst van partijen integraal, en stelt vast dat die ontbinding de volgende tot gevolg heeft: de consument is niet gehouden tot het doen van betalingen aan de ondernemer en daarom moet de ondernemer aan de consument terugbetalen het reeds betaalde bedrag van € 6.943,–;

de consument is ontheven van de verplichting om het in depot gestorte bedrag te betalen aan de ondernemer;

de ondernemer is ontheven van de verplichting om nakomings- en hertelwerkzaamheden uit te voeren;

de consument is verplicht om de ondernemer in de gelegenheid te stellen alle door de ondernemer geleverde materialen te laten verwijderen, mits daardoor geen beschadigingen worden veroorzaakt.

Betaling van € 6.943,– dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 1 februari 2023.