Overeenkomst ten onrechte niet met consument tot stand gekomen. Ondernemer had met consument moeten overleggen alvorens auto aan derde te verkopen

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE96-0141

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

datum overeenkomst: 16 mei 1996 onderwerp: aankoop gebruikte auto prijs: f 12.500,– datum levering/reparatie: heeft niet plaatsgevonden datum indiening klacht bij ondernemer: 25 mei 1996   Standpunt van de consument   Op zaterdag 18 mei 1996 heb ik van de ondernemer een auto van het merk [merknaam] [type] gekocht met als ontbindede voorwaarde dat ik deze aankoop kon financieren. Hiertoe heb ik op woensdag 22 mei de ondernemer gebeld om hem te laten weten dat de financiering "rond" was en dat tot uitvoering van de koopovereenkomst kon worden overgegaan. Zowel op woensdag, donderdag als vrijdag heb ik vergeefs getracht de heer Keijzer telefonisch te bereiken. Op zaterdag 25 mei bleek mij dat de ondernemer de auto aan een derde had verkocht. Ik stel de ondernemer aansprakelijk voor het niet nakomen van de overeenkomst. Ik heb mijn oude auto uiteindelijk verkocht voor f 1.000,–, terwijl de ondernemer bij de koopovereenkomst voor deze auto f 3.500,– had geboden.   Consument verlangt: schadevergoeding van f 2.000,–.   Standpunt van de ondernemer   Op 18 mei 1996 kocht de consument bij ons bedrijf een auto terzake waarvan een koopcontract werd opgesteld. Voor of de ondertekening heeft de consument een voorbehousclausule gemaakt: goedkeuring financiering. Op 20 mei vroegen wij via [financier] deze financiering aan maar deze werd direct geweigerd. Op 21 mei schakelden wij [medewerker financier] in die contact heeft gehad met de consument. De consument weigerde evenwel hem inlichtingen te verstrekken ten behoeve van een financiering. De consument heeft geen schade geleden, immers draagt hij geen ondernemersrisico. Hij beweerde elders meer voor zijn ingeruilde [merk] te hebben gekregen.   Beoordeling van het geschil   De Commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft op zaterdag 18 mei 1996 bij de ondernemer een auto van het merk [merk] [type] gekocht waarbij van de zijde van de consument aanvullend is gesteld: "onder voorbehoud akkoord financiering". De Commissie begrijpt – na een toelichting van de consument – deze voorwaarde aldus dat de koopovereenkomst zou worden ontbonden ingeval de consument de koopsom niet zou kunnen financieren (ontbindende voorwaarde). Zulks brengt met zich mee dat beide partijen hun verplichtingen uit deze koopovereenkomst te goeder trouw dienen na te komen daarbij rekening houdend met de wederzijdse belangen, zulks tot het moment waarop zich de voorwaarde vervult. De consument heeft onweersproken gesteld dat hij op woensdag 22 mei 1996, donderdag 23 mei 1996 en vrijdag 24 mei 1996 telkens tot tweemaal toe heeft getracht de directeur van de ondernemer telefonisch te bereiken om hem mede te delen dat de financiering van de auto "rond" was. Hoewel de ondernemer op basis van de informatie van de zijde van de [financier] en de [medewerker financier] kennelijk ervan uitging dat de koopsom niet kon worden gefinancierd, had het op de weg van de ondernemer gelegen, alvorens de betreffende auto op donderdag 23 mei 1996 aan een derde te verkopen, met de consument overleg te hebben, zulks temeer nu de ondernemer wist dat de consument reeds op woensdag 22 mei 1996 heeft getracht met hem in contact te komen. Hierbij neemt de Commissie nog in aanmerking dat de consument niet althans onvoldoende weersproken heeft gesteld dat hij, de consument, ook zich zelf zou inspannen om de koopsom te financieren.   Op grond van voorgaande is cie. van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   Ondernemer betaalt aan consument een vergoeding van f 1.250,–. Betaling binnen een maand na verzenddatum bindend advies.   Betaling niet tijdig, ondernemer vanaf verzenddatum wettelijke rente verschuldigd.   Bovendien betaalt ondernemer aan consument klachtengeld f 225,– en aan commissie f 300,– behandelingskosten.   Aldus beslist door de Commissie op 30 september 1996.