Overeenkomst terecht ontbonden; ondernemer moet voorschotbedragen terugbetalen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59096

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 september 2010 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van diverse werkzaamheden, waaronder het opmetselen van buitenmuren en het aanbrengen van een nieuw dak tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 35.975,36 inclusief BTW.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft twee aanbetalingen van in totaal € 17.987,68 aan de ondernemer gedaan. De ondernemer heeft op 4 mei 2011 laten weten niet in staat te zijn de opdracht uit te voeren. De ondernemer weigert de aanbetalingen terug te betalen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op 4 mei 2011 heeft de ondernemer medegedeeld dat hij niet in staat was de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Op verzoek heeft de ondernemer ook de tekeningen en het bestek teruggestuurd. In de latere overleggen heeft de ondernemer nooit concrete voorstellen gedaan voor het alsnog uitvoeren van de werkzaamheden. Op 23 mei 2011 is de ondernemer niet op het werk verschenen.   De consument verlangt terugbetaling van het bedrag van € 17.987,68.   Standpunt van de ondernemer   Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb de consument per brief van 19 mei 2011 aangeboden de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Ik zou hier op 23 mei 2011 mee beginnen. Er was toen echter al een andere ondernemer aan het werk. Ik heb geen werkzaamheden voor de consument uitgevoerd en ook geen materialen hiervoor aangeschaft, behalve een betonmolen, die ik echter ook voor andere opdrachten zou gaan gebruiken. Het is juist dat ik op 4 mei 2011 aan de consument heb medegedeeld niet in staat te zijn om de opdracht uit te voeren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Hoewel de consument de overeenkomst met de ondernemer heeft ontbonden, acht de commissie zich bevoegd dit geschil te behandelen. De vordering van de consument strekt immers tot terugbetaling van hetgeen de consument op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan de ondernemer heeft betaald. Dat de overeenkomst inmiddels ontbonden is, doet hier niet aan af.   Vaststaat dat de ondernemer nimmer een aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden en hiervoor ook geen materialen heeft aangeschaft. Door de ondernemer is bovendien bevestigd dat hij op 4 mei 2011 aan de consument heeft medegedeeld dat hij niet in staat was de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Uit de verschillende emails die de ondernemer na dit overleg aan de consument heeft gestuurd, blijkt dat de ondernemer heeft toegezegd te proberen de bedragen die hij bij wijze van voorschot van de consument heeft ontvangen aan hem terug te betalen.   De commissie is van oordeel dat de consument op grond van het vorenstaande de overeenkomst met de ondernemer heeft mogen ontbinden en de werkzaamheden aan een andere ondernemer heeft mogen opdragen. Het is ook niet meer dan redelijk dan dat de ondernemer de door hem ontvangen voorschotbedragen aan de consument terugbetaalt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een bedrag van € 17.987,68. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 350,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven op 19 oktober 2011.