Overeenkomst tot levering van de keuken is inclusief plaatsing (montage en installatie)

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Totstandkoming overeenkomst    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WON99-0970

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 30 oktober 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken, type Classico, merk [naam merk] inclusief bijgeleverde apparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 26.703,– en voor bijkomende kosten ƒ 13.247,38. De levering is geschied op of omstreeks begin januari 1999.   De consument heeft een bedrag van ƒ 3.747,38 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft medio maart 1999 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   De keuken is incompleet en deels onjuist geleverd, onderdelen zijn slecht afgewerkt, onderdelen zijn beschadigd en er is waterschade veroorzaakt bij de installatie van de keuken. De afzuigkap is aanvankelijk niet geïnstalleerd, waardoor de keuken maandenlang niet bruikbaar was. Reeds bij brief van 13 april 1999 is een overzicht van alle gebreken door de ondernemer opgesteld en zijn afspraken gemaakt. Hoewel de ondernemer heeft toegezegd alles te herstellen is hij deze toezegging niet nagekomen. Tot op heden is nog steeds geen correcte en volledige plaatsing geschied. Volgens de consument is de ondernemer tevens verantwoordelijk voor de montage, nu de offerte voor het plaatsen van de keuken is gedaan op briefpapier van de ondernemer.   Ter zitting geeft de consument aan dat de ondernemer pas in april 1999 heeft gesteld dat de plaatsingsovereenkomst niet met hem zou zijn gesloten, maar met een monteur in privé. De consument benadrukt dat de ondernemer zelf de monteur/installateur zou leveren, zodat de consument ervan is uitgegaan ook de plaatsing met de ondernemer te zijn aangegaan.   De consument verlangt dat de nog te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd door een derde op kosten van de ondernemer, en een schadevergoeding. Ter zitting stelt de consument akkoord te kunnen gaan met plaatsing door de ondernemer in plaats van door een derde.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   De ondernemer meent dat het contract voor de plaatsing van de keuken is gesloten met een monteur in privé, waarvoor de ondernemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden.   De ondernemer heeft d.d. 13 april 1999 aangeboden voor nalevering van de ontbrekende onderdelen te zorgen en de onvolkomenheden te verhelpen. De ondernemer heeft dit aanbod echter niet uitgevoerd. Bij brief van 1 juli 2000 heeft de ondernemer nogmaals aangeboden de onderdelen vermeld in de brief van 13 april 1999 af te handelen. Ten aanzien van het deskundigenrapport stelt de ondernemer de tekortkomingen, die in het deskundigenrapport staan vermeld en overeenkomen met de onderdelen uit de brief van 13 april 1999, te zullen oplossen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld:   Volgens de deskundige is de ombouwkast verkeerd geleverd, de frontindeling klopt niet. Er dient een nieuwe kast te worden geleverd. De deur van de koelkast is te kort en er is een verkeerd passtuk boven de combi-magnetron geplaatst. De ontluchtingsroosters moeten in de uitsparingen in de plint worden geplaatst. Er ontbreken granieten rugwanden links van de schouw en in de schouw. Er bestaat bij nalevering risico op kleurverschil, aldus de deskundige. Voorts ontbreekt de afvalemmer. De frontdeur van de afwasmachine is beschadigd en dient te worden vervangen. De kopse kanten van de corpussen zijn beschadigd en moeten opnieuw worden afgeplakt met afplakband. De geveldoorvoer voor de afzuigkap moet aan de buitengevel worden afgesmeerd. Daarnaast zijn er niet afgewerkte stopcontacten en lichtschakelaars, en zijn stootdopjes losgelaten. En ten slotte is er een zijwandpaneel met naad geleverd terwijl dit uit een stuk geleverd had kunnen worden. De deskundige beoordeelt de klacht als ernstig. Herstel is mogelijk op de hiervoor aangegeven wijze.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   De commissie acht het aannemelijk dat de consument met de ondernemer is overeengekomen de keuken te leveren inclusief plaatsing (montage en installatie). Immers, de ondernemer heeft aangegeven dat deze zelf de monteur zou “leveren” en ook uit de bevestiging van de monteurs- en installatiewerkzaamheden is af te leiden dat de overeenkomst met de ondernemer is gesloten. De commissie stelt dan ook dat de ondernemer gehouden is de overeenkomst volledig na te komen en voor een correcte aflevering en plaatsing van de keuken dient zorg te dragen.   Hoewel de ondernemer reeds eerder heeft toegezegd herstelwerkzaamheden te verrichten, zijn nimmer herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Desondanks krijgt de ondernemer nogmaals de gelegenheid de gebreken te verhelpen. De commissie verstaat onder gebreken, zowel die welke zijn opgenomen in de brief van 13 april 1999 als die welke zijn opgenomen in het deskundigenrapport met uitzondering van de opmerking over het zijwandpaneel, nu de consument hierover niet heeft geklaagd. De herstelwerkzaamheden, inclusief die met betrekking tot de installateurswerkzaamheden dienen derhalve mede met in achtneming van hetgeen in het deskundigenrapport, zoals is aangegeven, door de ondernemer te worden uitgevoerd. De ondernemer is gerechtigd onder zijn verantwoordelijkheid, derden in te schakelen.   Daarnaast stelt de commissie dat vanwege het ongerief en de trage afhandeling van de klacht door de ondernemer, een schadevergoeding op zijn plaats is. In deze vergoeding is het eventuele kleurverschil van het nog na te leveren graniet met het reeds geleverde graniet, verdisconteerd. De commissie acht een vergoeding van ƒ 2.500,– in overeenstemming met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 2.500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit: – uitvoeren van de werkzaamheden zoals genoemd in de brief van de ondernemer d.d. 13 april 1999, waarvan de inhoud bij partijen genoegzaam bekend is; – leveren en plaatsen van een nieuwe ombouwkast; – vervangen van de huidige frontdeur voor de afwasmachine door een nieuwe frontdeur; – aan de buitengevel afsmeren van de geveldoorvoer voor de afzuigkap; – afwerken van stopcontacten en lichtschakelaars en vastzetten van stootdopjes. Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 250,–.   Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag aldus worden verrekend: Aan de ondernemer wordt een bedrag van ƒ 997,38 betaald, waarmee de door de ondernemer aan de consument te betalen schadevergoeding alsmede het klachtengeld is verrekend. Aan de consument wordt een bedrag van ƒ 2.750,– terugbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, op 3 juli 2000.