Overeenkomst tussen twee ondernemingen; commissie niet bevoegd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bouw-en afbouwmaterialen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 237145/244668

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst tussen partijen. Hierbij heeft ondernemer zich verplicht tot het leveren van gevelstenen ter waarde van € 51.151,42. Consument heeft een deel van de factuur niet betaald. De commissie oordeelt dat zij niet bevoegd is om dit geschil te behandelen. De overeenkomst is namelijk gesloten tussen twee ondernemingen en niet tussen een consument en een onderneming.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de commissie bevoegd is het geschil te behandelen.

De Geschillencommissie Bouw en Afbouwmaterialen (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 26 februari 2024 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door [naam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft een koopovereenkomst van 26 januari 2023 met betrekking tot een partij van 32.000 gevelstenen waarvoor de ondernemer € 51.151,42 heeft gefactureerd, van welk bedrag € 2.420,– onbetaald is gebleven.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft zich primair beroepen op onbevoegdheid van de commissie om van het geschil kennis te nemen.

Tussen partijen is komen vast te staan dat ter zake van de koopovereenkomst de offerte door de ondernemer is gedaan aan de besloten vennootschap [onderneming consument], die door deze vennootschap is aanvaard, waarna de orderbevestiging en de factuur zijn gericht aan de vennootschap. Dat betekent dat dat de overeenkomst is tot stand gekomen tussen de ondernemer en [onderneming consument], niet zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dus niet zijnde een consument. Het reglement van deze commissie bepaalt dat zij enkel geschillen tussen een consument en ondernemer kan beslechten, zodat de commissie niet de bevoegdheid heeft dit geschil te behandelen.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend: € 2.420,– dient te worden terugbetaald aan de klager

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bouw en Afbouwmaterialen, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer H.H. van der Linden, de heer J. Breunesse, leden, op 26 februari 2024.