Overenkomst kan niet eenzijdig worden beëindigd; consument geen recht op retournering van niet genoten huid-behandeling.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68219

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil ziet op de weigering van de ondernemer om aan de consument de betaling van door laatstgenoemde niet genoten behandelingen te retourneren. Consument heeft op 5 oktober 2011 voor 10 behandelingen € 1.263,50 betaald, en er vervolgens maar 5 genoten.
 
De consument heeft haar klacht op 29 februari 2012 schriftelijk bevestigd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
In verband met huidproblemen is zij bij de ondernemer terecht gekomen. Deze heeft haar geschetst wat zij voor haar zou kunnen doen en de consument heeft vervolgens besloten zich bij de ondernemer onder behandeling te stellen. De consument heeft voor tien behandelingen vooruit betaald.
 
Na vijf behandelingen, die op zich naar tevredenheid verliepen, is de consument wegens (her)nieuw(d)e huidklachten bij een dermatoloog beland. Deze heeft een zalfje voorgeschreven dat uitstekend werkte. De consument heeft nu niet langer behoefte aan de behandelingen door de ondernemer. Hierbij speelt ook een rol dat zij eerder dacht dat zij misschien wel huidkanker had maar die vrees is inmiddels door de specialist weggenomen. De intentie van de consument is dan ook veranderd: zij wil niet verder met de behandelingen. Zij heeft dan ook het vooruit betaalde bedrag, voor zover dat ziet op de vijf nog niet genoten behandelingen teruggevraagd. Gezien de wijze waarop zij vervolgens werd behandeld, te woord gestaan en geïnformeerd vordert zij inmiddels het gehele vooruitbetaalde bedrag terug.
 
Ter zitting heeft de consument hieraan toegevoegd dat haar, toen zij op een ochtend wakker werd met de (her)nieuw(d)e huidklachten, de gedachte bekroop dat alle behandelingen van de ondernemer en het daarmee gepaard gaande smeren van serum en crèmes voor niets waren geweest. Kennelijk kan de ondernemer haar niet de oplossing bieden voor haar probleem. Zij wil er niet meer heen en vindt dat zij recht heeft haar geld terug te krijgen.
 
De consument wil € 1.363,50 terug ontvangen.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Met de consument is in een gesprek doorgenomen wat de mogelijkheden waren. Haar is voorgehouden dat zij per behandeling kon betalen, maar dat zij ook een serie behandelingen kon afnemen. Dan zou zij 10% korting krijgen. De consument heeft een week later laten weten voor het laatste te kiezen.
 
De consument is te allen tijde welkom om de resterende behandelingen alsnog te komen ondergaan. De ondernemer is evenwel niet bereid geld terug te betalen. Zij heeft niets fout gedaan en er is dan ook geen reden waarom zij geld terug zou moeten geven.
 
Ter zitting heeft de ondernemer hier nog aan toegevoegd dat zij het betreurt dat het zo gelopen is. Na de vijfde behandeling bleef de consument, na een ziekmelding in november, opeens weg. De ondernemer heeft meerdere malen geïnformeerd wanneer de consument de behandelingen weer zou kunnen hervatten. In februari stond zij plotseling met haar zoon op de stoep. De manier waarop dat bezoek verliep heeft zij als heel onaangenaam ervaren en als volstrekt in contrast met de prettige verstandhouding die zij steeds met de consument zelf had gehad.
 
Zij blijft bereid de consument haar verdere behandelingen te geven zodra deze daar aan toe is.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Partijen zijn in oktober 2011 overeengekomen dat de consument tien behandelingen bij de ondernemer zou ondergaan tegen betaling van € 1.363,50. In dit bedrag was een korting van 10% verdisconteerd, verleend omdat de consument een hele serie ineens afnam.
 
Thans stelt de consument zich op het standpunt dat de intentie die zij had bij het aangaan van de overeenkomst nu niet meer bestaat, dat zij de overige behandelingen niet meer wil ondergaan en dat zij om die reden het bedrag voor de vijf door haar nog niet genoten behandelingen terugbetaald had moeten krijgen. Inmiddels wil zij zelfs het gehele bedrag terug, gezien de opstelling van de ondernemer.
 
Een overeenkomst schept voor beide partijen verplichtingen. In dit geval diende de consument het overeengekomen bedrag te betalen, hetgeen zij ook heeft gedaan, en de ondernemer diende haar tien behandelingen te geven. Daarvan heeft zij er inmiddels vijf voltooid. Niet is gesteld of gebleken dat zij bij de uitvoering op enige wijze tekort is geschoten. Integendeel, de consument heeft bevestigd dat zij heel tevreden was.
 
Voortijdige beëindiging van de overeenkomst op de wijze zoals door de consument verlangd kan dan ook alleen met wederzijdse instemming gebeuren. De ondernemer heeft te kennen geven met de voorgestelde wijze van beëindiging niet akkoord te gaan. De consument kan dan ook niet eenzijdig de gesloten overeenkomst beëindigen. Ook de door haar verlangde teruggave van het door haar betaalde bedrag is derhalve niet aan de orde.
 
De klacht is dan ook ongegrond.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing 
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, op 21 september 2012.