Overlast vanwege carboleumgeur in huisje heeft voor nodige ongerief gezorgd. Naar redelijkheid en billijkheid wordt hiervoor een vergoeding toegekend aan consument.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overlast    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 69852

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft blootstelling aan giftige gassen van het carboleum op de bielzen onder de gedurende de periode 13 juli tot en met 20 juli 2012 gehuurde woning.   De consument heeft op 18 juli 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 5 januari 2012 heb ik de woning gehuurd van de ondernemer voor een bedrag van € 854,50, inclusief een bedrag van € 59,50 toeristenbelasting, schoonmaak- en reserveringskosten. Door die giftige gassen hebben een aantal van mijn gezinsleden en [mijn vriend] last gehad van aantasting luchtwegen, hoofdpijn en slapeloosheid. De ondernemer verweet ons dat wij dat niet eerder gemeld hadden. We wisten niet waar de geur vandaan kwam. We hebben geen excuses ontvangen en evenmin is er begrip getoond voor het ongemak. Wel is schriftelijk erkend dat er iets niet in orde was, zonder dat men schuld heeft bekend. Men heeft ons € 100,–aangeboden. Na vertrek op vrijdag heeft het herstel van [naam vriend] nog enige dagen geduurd. De ondernemer heeft onverantwoordelijk gehandeld door dit huisje te verhuren onder deze omstandigheden. De ondernemer heeft een onderzoeksplicht. Wij vinden het voorstel van € 100,– niet passend.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De kinderen hadden minder last. Zij waren overdag niet veel in de woning, maar buiten. We – ik en [naam vriend] – zijn niet direct gaan klagen. We hebben eerst geprobeerd het zelf uit te zoeken, maar uiteindelijk zijn we woensdagochtend gaan klagen over stankoverlast. Daags daarna op donderdag is men gekomen om de klacht te verhelpen. De stank is niet direct weggegaan. Onze klachten – aantasting luchtwegen, hoofdpijn en slapeloosheid – zijn pas in de loop van week na ons verblijf verdwenen. We hebben geen arts geraadpleegd. Het totale bedrag wat we betaald hebben, is geen € 834,50, maar € 854,50. Dat bedrag vorderen we dan ook terug.   De consument verlangt – na wijziging – terugbetaling van het gehele bedrag van € 854,50.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Na het melden van de klacht hebben we direct actie ondernomen en de klacht verholpen. Helaas heeft de consument de klacht pas na een aantal dagen verblijf, op woensdagavond, gemeld, terwijl zij de vrijdag daarvoor was gekomen. Wij boden de consument voor het ongemak € 100,– aan, maar dit aanbod is bij deze vervallen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie gaat er vanuit dat de consument en [naam vriend] huurgenot hebben gemist tijdens het verblijf als gevolg van de stankoverlast. Deze derving van het huurgenot komt deels voor rekening en risico van de ondernemer. De commissie gaat daarbij uit van drie dagen, nu de consument niet direct geklaagd heeft en de ondernemer de klacht niet direct heeft kunnen verhelpen.   Uitgaande van de kale huurprijs van € 795,– en van het feit dat alleen de twee volwassenen ongerief hebben ondervonden, acht de commissie een vergoeding van € 200,– redelijk en billijk.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 200,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 17 oktober 2012.