overschrijding bezwaartermijn zonder goede reden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Examenreglement    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106289

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de uitslag van een tentamen Bestuurlijke Informatievoorziening, in het bijzonder het niet in behandeling nemen van een bezwaar van de consument daartegen.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument, zoals ter zitting aangevuld en toegelicht, luidt in hoofdzaak als volgt.
Ik kreeg via e-connect op 21 juli 2016 te horen dat ik een onvoldoende had voor mijn tentamen. Op dezelfde dag heb ik een verzoek ingediend het tentamen te mogen inzien. Op 28 juli 2016 kreeg ik bericht dat het inzage moment 12 augustus 2016 zou zijn. Ik heb het tentamen ingezien en wilde bezwaar maken. Ik ben van 17 tot 31 augustus 2016 met vakantie gegaan. Dat ik dan weg zou gaan had ik in mijn verzoek om het tentamen te mogen inzien vermeld. Op 7 september 2016 heb ik het bezwaarschrift ingediend. Volgens de reglementen moet zo’n bezwaarschrift gemotiveerd zijn. Om het te motiveren moet ik natuurlijk eerst het tentamen inzien. Maar het bezwaar moet ook binnen twintig werkdagen na de uitslag worden ingediend, dus uiterlijk 17 of 18 augustus 2016. Ik heb het bezwaarschrift dus formeel te laat ingediend. Ik heb die reglementen pas ingezien (op de site van de ondernemer) na terugkeer van vakantie. De ondernemer heeft het bezwaar niet in behandeling genomen.
Ik vind dat een redelijke uitleg van de reglementen is dat de periode van twintig werkdagen pas begint te lopen op het moment dat ik het tentamen heb kunnen inzien en dus heb kunnen bepalen op welke gronden ik bezwaar maak.
De consument verlangt dat de ondernemer alsnog het bezwaar in behandeling neemt en het cijfer verhoogt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer, zoals ter zitting toegelicht, luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is gebonden aan de regels die bij ons gelden, in het bijzonder het Uitvoeringsreglement Toetsing & Examinering 2015/2016. Artikel 10.2, lid 4 daarvan is duidelijk: binnen twintig werkdagen moet bezwaar worden gemaakt. De consument heeft zich niet aan die termijn gehouden. Zij had, na het inzagemoment op 12 augustus 2016 heel wel de tijd om een bezwaarschrift op te stellen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.
De consument heeft niet betwist dat het door de ondernemer genoemde reglement van toepassing is. De regels daarin met betrekking tot de bezwaartermijn zijn duidelijk. Vast staat dat de consument het tentamen heeft ingezien op 12 augustus 2016. Toen had zij nog de gelegenheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. De consument heeft geen bijzondere feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan de ondernemer haar nog een extra termijn had behoren te gunnen en daarvan is ter zitting ook niet gebleken. Wel is gebleken dat de consument zich kennelijk pas na terugkeer van haar vakantie rekenschap heeft gegeven van het bestaan van de termijn. Dit komt echter voor haar risico.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 27 januari 2017.