Overstap naar andere rijschool is terecht nadat examen vier keer is afgezegd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Rijopleidingen    Categorie: Overeenkomst / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 123959

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een cursuspakket afgenomen van de ondernemer bestaande uit autorijlessen en een examen. Daarnaast heeft de hij nog meerdere lossen rijlessen afgenomen. Na 50 rijlessen is het examen gepland. Het examen is echter tot vier keer toe door de ondernemer afgezegd. De ondernemer stelt dat de instructeur ziek is geworden en zijn herstel langer duurde dan gehoopt. De consument is uiteindelijk overgestapt naar een andere rijschool, waar hij extra lessen moest nemen, voordat hij weer examen kon doen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer de overeenkomst niet goed is nagekomen en de consument terecht naar een andere rijschool is overgestapt. De ondernemer moet de kosten voor het examen, dat nooit heeft plaatsgevonden aan de consument terugbetalen en daarnaast een vergoeding voor een deel van de kosten die de consument heeft moeten maken voor extra rijlessen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 1 januari 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een cursus voor (auto) rijles en examen alsmede een aantal losse autorijlessen. De overeenkomst is (deels) uitgevoerd in 2018 en 2019.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De zoon van de consument heeft ruim 50 lessen gehad en heeft 4 keer een afspraak gemaakt voor een rijexamen maar dat is steeds afgezegd. Gevolg is dat nooit examen is gedaan en is uitgeweken naar een andere rijschool, met alle kosten van dien die de consument nu vergoed wil zien.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Helaas is de eerste examen afspraak op 1 maart 2019 niet doorgegaan door ziekte van de rijinstructeur. Het herstel van de instructeur bleek niet voorspoedig te gaan zodat de andere afspraken ook geen doorgang konden vinden. Na de laatste toezegging hebben wij als coulance een voorstel gegeven en een korting op de examen kosten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Naar het oordeel van de commissie is het, gelet op de evidente niet nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst bij de gang van zaken bij het rijexamen, gerechtvaardigd geweest over te stappen naar een andere rijschool. Aldus dient het onterecht betaalde examen geld ad € 212,-– dat was inbegrepen bij de cursus als aangegeven door de ondernemer – te worden terugbetaald aan de consument. Redelijk en billijk is voorts de als gevolg hiervan betaald extra lessen deels te vergoeden tot een bedrag van € 300,– totaal. Aldus dient de ondernemer € 512,– aan schadevergoeding aan de consument te voldoen.

De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 512,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Rijopleidingen, bestaande uit de heer mr. J. van der Groen, voorzitter, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en de heer A. Belt, leden, op 4 juli 2019.