Partijen schikken alsnog ter zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Overig    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 223012/231825

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een vervoerdersovereenkomst tussen consument en ondernemer. Partijen hebben tijdens de zitting alsnog geschikt. Hierdoor is de commissie niet toegekomen aan een inhoudelijke behandeling.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Post (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 20 november 2023 via een beeld- en geluidverbinding met het programma Zoom.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting was de consument aanwezig en bijgestaan door [naam] en werd de ondernemer vertegenwoordigd door mr. [naam]. Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de uitvoering van ontvangerservice.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

De weergave van de standpunten van partijen is achterwege gelaten, omdat partijen indachtig het door hen getroffen vergelijk daarbij geen belang meer hebben.

Partijen zijn overeengekomen dat de ondernemer aan de consument een bedrag van € 110,50, alsmede het klachtengeld van € 27,50 betaalt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie stelt vast dat partijen ter beslechting van hun geschil ter zitting het volgende vergelijk hebben getroffen en beslist op verzoek van partijen dienovereenkomstig:

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 138,–. Dit bedrag bestaat uit € 110,50 aan tegemoetkoming en € 27,50 aan vergoeding ter zake het door de consument betaalde klachtengeld.
Betaling dient plaats te vinden binnen één week na verzenddatum van dit bindend advies, op het door de consument in het portaal bij de geschillencommissie vermelde bankrekeningnummer.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Voor het overige verlenen partijen elkaar finale kwijting over en weer.

De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de heer A. Verkaik, mevrouw mr. A. Dantuma, leden, op 20 november 2023.