Partijen schikken ter zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 186613/192971

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de koop van een partij pvc-click laminaat vloerdelen, waarop een garantie gold van 30 jaren. Volgens de consument is sprake van een ondeugdelijk product, omdat op diverse plaatsen in de met het laminaat gelegde vloer scheuren zijn opgetreden. Door de ondernemer is contact opgenomen met de leverancier van het laminaat, die heeft verklaard dat door de consument onvoldoende zwelruimte was aangehouden. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van een productfout maar van een montagefout, waarvoor de consument zelf verantwoordelijk is. De deskundige heeft vastgesteld dat er sprake is van een montagefout. Ter zitting zijn partijen overeengekomen dat zij het geschil met gesloten beurzen wensen te beëindigen door elkaar over en weer volledige kwijting te verlenen, zodat zij niets van elkaar te vorderen hebben.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de koop in 2019 door de consument bij de ondernemer van een partij pvc-click laminaat vloerdelen, waarop een garantie gold van 30 jaren.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de consument is sprake van een ondeugdelijk product, omdat op diverse plaatsen in de met het laminaat gelegde vloer scheuren zijn opgetreden. Op verwijzing door de ondernemer is contact opgenomen met de leverancier van het laminaat, die heeft verklaard dat door de consument onvoldoende zwelruimte was aangehouden terwijl volgens de consument op de warmste dag van het jaar er nog 6 mm zwelruimte was.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van een productfout maar van een montagefout, waarvoor de consument zelf verantwoordelijk is. De leverancier heeft verklaard dat de consument niet de vereiste zwelruimte van 1 cm heeft aangehouden bij de plinten.

Het deskundigenonderzoek
In opdracht van de commissie heeft op 11 januari 2023 een onderzoek plaatsgevonden door de deskundige Claudia van Driel. Zij rapporteert dat, voor zover zij in de gelegenheid is gesteld destructief onderzoek te doen, zij heeft vastgesteld dat de schade is ontstaan doordat de vloer te strak is gelegd door de consument  omdat niet de voorgeschreven zwelruimte van 1 cm is aangehouden, zodat sprake is van een montagefout.

Beoordeling van het geschil
Bij gelegenheid van de behandeling ter zitting zijn partijen overeengekomen dat zij het geschil met gesloten beurzen wensen te beëindigen door elkaar over en weer volledige kwijting te verlenen, zodat zij niets van elkaar te vorderen hebben.

Er is geen aanleiding om de ondernemer te verplichten aan de consument het door haar betaalde klachtengeld te vergoeden, zoals door de consument bepleit, nu het oordeel van de leverancier is
bevestigd door de door de commissie ingeschakelde deskundige en de consument geacht wordt met die mogelijkheid rekening te hebben kunnen houden bij het indienen van de klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Partijen verlenen elkaar volledige kwijting, zodat zij niets van elkaar te vorderen hebben.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer W. van Dijk, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 14 februari 2023.
de heer mr. R.J. van Boven