Partijen schikken tijdens de digitale mondelinge behandeling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Non conformiteit / Schikking ter zitting    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 127795/131770

De uitspraak:

Waar ging de uitspraak over?

Ter zitting hebben partijen overeenstemming bereikt over het oplossen van het geschil. Daarom heeft de commissie het geschil niet inhoudelijk behandeld. Wel heeft de commissie de door partijen gemaakte afspraken in het bindend advies vastgelegd, zodat hier niet vanaf geweken kan worden.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 11 februari 2022 te Utrecht. Vanwege de corona-omstandigheden heeft de behandeling plaatsgevonden met digitale aanwezigheid van partijen, die hiermee hebben ingestemd.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft, samengevat weergegeven, de kwaliteit van het door de ondernemer geleverde schilderwerk.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de zitting hebben partijen hun standpunten nader uiteengezet en toegelicht en vragen van de commissie beantwoord. Gelet op de uitkomst van dit geschil wordt hiermee volstaan.

Partijen hebben ter zitting overeenstemming bereikt over de oplossing van hun geschil. Aan partijen is medegedeeld dat de commissie zich in haar uitspraak zal beperken tot het vastleggen van deze afspraak en dat met dit bindend advies de klacht wordt afgesloten.

De tussen partijen gemaakte afspraken worden hierna onder ‘Vastlegging’ opgenomen.

Vastlegging
Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt teneinde hun onderhavige geschil te beëindigen:

De ondernemer zal op zijn kosten de wand in het trapgat en het kit- en schilderwerk bij de ramen laten herstellen door een erkende, bij de brancheorganisatie OnderhoudNL, aangesloten schilder.

De ondernemer zal de consument binnen 14 dagen na 11 februari 2022 informeren welke schilder de onder 1. bedoelde werkzaamheden zal uitvoeren.

Aldus vastgelegd door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de heer G.D.H. Scheers, mevrouw mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 11 februari 2022.