Partijen zijn een schikking overeengekomen met betrekking tot de BSO-plaatsen van de kinderen van consument.

  • Home >>
  • Kinderopvang >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Kinderopvang    Categorie: Schikking ter zitting    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 198233/199309

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

In dit geschil hebben partijen inmiddels overeenstemming bereikt over de wijze van oplossing van het geschil. In een schikking wordt vastgesteld welke dagen er een BSO plaats voor de kinderen van de consument is en/of zal komen. De commissie hoeft de zaak daarom niet meer inhoudelijk te beoordelen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de eenzijdige opzegging door de ondernemer van twee BSO-plaatsen (voor zonen [naam zoon 1] en [naam zoon 2]) op donderdag en vrijdag op BSO [naam BSO] welke opzegging volgens de consument onrechtmatig is.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt als volgt.

Tijdens de mondelinge behandeling is duidelijk geworden dat het geschil inmiddels is beslecht doordat  partijen overeenstemming hebben bereikt over de wijze van oplossing van het geschil. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van hetgeen partijen zijn overeengekomen.

[naam zoon 2] houdt op donderdag en vrijdag zijn BSO-plaats op BSO [naam BSO] en [naam zoon 1] houdt op vrijdag zijn BSO-plaats op BSO [naam BSO]. [naam zoon 1] staat met de status hoogste prioriteit op de wachtlijst voor een BSO-plaats op donderdag op BSO-[naam BSO]. Voor [naam zoon 1] is er op donderdag een BSO-plaats bij BSO sportlocatie totdat [naam zoon 1] op donderdag ook een BSO-plaats krijgt op BSO [naam BSO].

Partijen zullen vorenstaande in een schikkingsformulier dat wordt ondertekend door de consument en de ondernemer vastleggen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie stelt vast dat partijen in een door beide partijen te ondertekenen schikkingsformulier zullen vastleggen hetgeen zij zijn overeengekomen over de BSO-plaatsen voor [naam zoon 2] en [naam zoon 1].

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer drs. T. Blom, mevrouw E.C. Rosemünd, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. C. Koppelman, secretaris, op 20 januari 2023.