Partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te onderwerpen; commissie bevoegd.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 66682

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 oktober 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken, waarbij de ondernemer zich onder meer heeft verplicht tot het leveren, transporteren en monteren van een composieten werkblad met facetrand tegen een hiervoor door de consument te betalen prijs van € 2.325,80. De levering en montage vonden plaats in of omstreeks februari 2009.   De consument heeft de klacht op in oktober 2011 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het keukenblad is gescheurd en de scheur wordt langzaam groter. Het blad voldoet niet aan de overeenkomst, althans het is onkundig gemonteerd.   De consument verlangt dat kosteloos een nieuw blad wordt geleverd en gemonteerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft het keukenblad wel geleverd, maar een ander bedrijf heeft het blad gemonteerd. De ondernemer heeft aansprakelijkheid voor montage contractueel uitgesloten en verwijst voor eventuele garantie naar het montagebedrijf. De scheur moet door externe druk zijn veroorzaakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   Dat de ondernemer bij de montage van het blad gebruik heeft mogen maken van (de hulp van) een ander bedrijf, laat onverlet dat is hij tegenover de consument voor diens handelingen of tekortkomingen aansprakelijk kan zijn, ook als de ondernemer zelf geen verwijt treft. Of het gemonteerde en afgeleverde werkblad aan de overeenkomst beantwoordt en/of dat de ondernemer is tekortgeschoten in zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden, staat ter beoordeling van de commissie. Dat de ondernemer zich niet aansprakelijk acht en zich tegen de klacht van de consument verweert, belet niet dat de commissie bevoegd is de klacht te beoordelen. Voor zover hier van belang bepaalt artikel 3 Reglement van de commissie immers dat de commissie tot taak heeft geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten die betrekking hebben op de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken op het terrein van de woninginrichting en doet zij dit door een bindend advies uit te brengen of door een schikking tussen partijen te bevorderen. Artikel 4 Reglement bepaalt dat de commissie bevoegd is een geschil te behandelen als partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te onderwerpen. Nu dit het geval is, leidt dit tot de slotsom dat de commissie bevoegd is het geschil te behandelen. De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 27 juni 2012.