“Paspoort per persoon verplicht vanaf 0 jaar” maakt voldoende duidelijk dat ook voor kinderen een eigen paspoort nodig is

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65242

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 oktober 2011 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis naar Orlando in de VS met verblijf in een hotel op basis van logies voor de periode van 24 oktober 2011 t/m 31 oktober 2011 voor de som van € 2.037,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het inchecken voor de vlucht op 24 oktober 2011 werd ons de toegang tot de vlucht geweigerd, omdat onze dochter niet kon reizen op het paspoort van haar moeder. Er was een eigen paspoort voor haar vereist.   Op geen enkel moment tijdens de telefonische boeking is erop gewezen dat onze dochter voor de reis naar de VS diende te beschikken over een eigen paspoort en dat met een bijschrijving in het paspoort van de moeder niet kon worden volstaan.   Verder ben ik van mening dat de door de reisorganisator verstrekte informatie, zoals opgenomen in de reisovereenkomst, niet afdoende was om ons volledig en juist te informeren. Er wordt louter gesproken van ‘geldig paspoort is vereist en PP verplicht vanaf 0 jr. & geldig na terugk’ . Hieruit blijkt niet dat onze dochter diende te beschikken over een eigen paspoort. De beschrijving kan naar onze mening net zo goed worden geïnterpreteerd als ‘opname in paspoort van ouder is voldoende’. Onze dochter heeft immers een paspoort, dat echter wordt gedeeld met haar moeder.   Als gevolg van de instapweigering hebben wij nieuwe tickets moeten kopen.   Klager verlangt een vergoeding van € 1.929,80.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Allereerst verwijzen wij naar de ANVR-Reisvoorwaarden waarin is opgenomen dat de reiziger zelf verantwoordelijk is voor de juistheid van zijn reisdocumenten. Verder verwijzen wij naar de boekingsbevestiging, waarop onder meer de volgende informatie staat vermeld.   Land: Verenigde Staten Geldig paspoort is vereist (PP verplicht vanaf 0 jr & geldig na terugk.)   Wij zijn op grond van het voorgaande van mening dat wij klager correct hebben geïnformeerd en dat de schade dan ook voor rekening van klager komt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de ANVR-Reisvoorwaarden rust op de reisorganisator een plicht informatie te verstrekken inzake onder meer paspoorten en visa. Naar het oordeel van de commissie heeft de reisorganisator in dit geval daaraan voldaan door op de boekingsbevestiging te vermelden dat een paspoort per persoon verplicht is vanaf 0 jaar, dat een identiteitskaart niet is toegestaan en dat een visum is vereist.   Met de mededeling dat een paspoort per persoon verplicht is vanaf 0 jaar heeft de reisorganisator naar de mening van klager niet duidelijk gemaakt dat een eigen paspoort was vereist voor zijn dochter. Volgens hem had zij een geldig paspoort, omdat zij stond ingeschreven in het paspoort van haar moeder.   De commissie is van oordeel dat de mededeling ‘paspoort per persoon verplicht vanaf 0 jaar’ niet anders kan worden geïnterpreteerd dan dat kinderen vanaf de leeftijd van 0 jaar dienen te beschikken over een eigen paspoort. Dat in voornoemde mededeling niet wordt gesproken van ‘eigen paspoort verplicht vanaf 0 jaar’ maakt dat niet anders.   Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de klacht ongegrond worden verklaard.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 10 april 2012.