passende vergoeding voor door consument ondervonden ongemak; consument heeft recht op geldbedrag

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Vergoeding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120141

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft klachten over een vakantiehuisje dat de consument van 27 juli 2018 tot 3 augustus 2018 van de ondernemer heeft gehuurd. 
 
Standpunt van de consument

De consument wenst de helft van het door hem betaalde bedrag voor het vakantiehuisje
van de ondernemer terug te ontvangen, zijnde € 566,80. De consument baseert deze vordering blijkens zijn vragenformulier aan de geschillencommissie op de volgende klachten:
“Slot van de schuifpui was kapot en bleef op een kier staan en wou niet open of dicht werd pas maandagmiddag gemaakt.

Slot wc-douche was kapot vrijdags fotos gemaakt door iemand van park woensdag slot eruit gehaald en niet gerepareerd omdat ze verkeerd slot hadden terwijl ze het op foto staan hadden.”
De ondernemer heeft de consument voor het ervaren ongemak een gratis midweek of weekend in het najaar of de winter aangeboden, maar dit was voor de consument geen optie omdat hij in de zomer op vakantie wil.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft in zijn verweerschrift van 19 november 2018 naar voren gebracht dat hij het uiterst vervelend vindt dat de consument geen leuke vakantie heeft gehad op het vakantiepark wegens het niet functioneren van de schuifpui en het niet kunnen afsluiten van de badkamer. Het niet functioneren van de schuifpui is vrijdag 27 juli 2018 bij de ondernemer gemeld en is een werkdag later, op maandag 30 juli 2018, opgelost. Naar de mening van de ondernemer is dit correct en snel afgehandeld. Het slot van de badkamer is ook direct vrijdag 27 juli 2018 besteld en dat kon de ondernemer op woensdag 1 augustus 2018 bij zijn leverancier ophalen. Helaas bleek dit toen niet het juiste slot te zijn, waardoor uiteindelijk op vrijdagmiddag 3 augustus 2018 het juiste slot is geplaatst.
De ondernemer blijft bij zijn standpunt dat een gratis verblijf voor een midweek of weekend een passende vergoeding is voor het door de consument ervaren ongemak. Voor dat gratis verblijf heeft de ondernemer in zijn verweerschrift behalve het najaar en de winter ook het voorjaar aangeboden.

Ter zitting heeft de ondernemer desgevraagd nog toegelicht dat de schuifdeur vast zat, met een kleine kier boven. Dat het slot van de badkamer woensdag 1 augustus 2018 niet bleek te passen, was voor hem overmacht. Bij de beoordeling van deze laatste klacht dient volgens de ondernemer ook in aanmerking te worden genomen dat er in het vakantiehuisje boven nog een tweede wc aanwezig was. De ondernemer vindt dat de consument de klachten erg zwaar heeft aangezet. 
 
Beoordeling van het geschil

Het gaat in dit geschil om de vraag of de door de ondernemer aan de consument aangeboden vergoeding in de vorm van een gratis midweek of weekend op het vakantiepark van de ondernemer in het voorjaar, najaar of de winter een toereikende vergoeding is voor het door de consument tijdens zijn verblijf op het park ondervonden ongemak. De consument vindt van niet en verlangt terugbetaling van de helft van het door hem betaalde bedrag, zijnde € 566,80.

Bij de beoordeling van bovenstaande vraag stelt de commissie voorop dat als de prestatie van één van partijen niet aan de overeenkomst beantwoordt, die partij in beginsel altijd de gelegenheid moet krijgen om dat recht te zetten. Dat heeft de ondernemer keurig gedaan. De ondernemer heeft voldoende voortvarend actie ondernomen. De schuifpui is direct de volgende werkdag vervangen en ook het nieuwe slot voor de badkamer heeft de ondernemer direct na de melding besteld.
Verder is de commissie met de ondernemer van oordeel dat de consument de klachten erg zwaar lijkt te hebben aangezet. De commissie had de consument ter zitting graag nader willen bevragen op het punt van de aard en ernst van het door hem ondervonden ongemak, omdat dit vrij gering lijkt.
De consument is echter niet op de zitting verschenen, waardoor hij zichzelf de mogelijkheid heeft ontnomen om vragen van de commissie daarover te beantwoorden. Gelet op het vorenstaande acht de commissie het door de ondernemer gedane aanbod in de vorm van een gratis midweek of weekend op het vakantiepark van de ondernemer in het voorjaar, najaar of de winter in de gegeven omstandigheden voldoende toereikend.

De consument wenst echter een geldbedrag. Volgens vaste uitspraken van de commissie hoeft een consument bij ondervonden ongemak geen genoegen te nemen met een aanbod voor een gratis volgend verblijf en heeft hij in dat geval recht op een geldbedrag. Bij de omzetting van het aanbod voor een gratis verblijf in een geldbedrag vindt in de regel geen één op één vertaling plaats van wat een consument normaal gesproken voor het aanbod zou moeten betalen, omdat in die betreffende prijs ook een belangrijk stuk winst voor de ondernemer zit. De commissie bepaalt de geldwaarde van het aanbod van de ondernemer in dit geval naar redelijkheid en billijkheid op een bedrag van € 75,–.

De commissie ziet verder aanleiding te bepalen dat de ondernemer in dit geval geen bijdrage in de behandelingskosten van het geschil aan de commissie verschuldigd is. De uitkomst van het geschil voor de ondernemer is thans immers nagenoeg gelijk aan het door hem op 14 augustus 2018, vóór de indiening van de klacht, gedane schikkingsvoorstel. Daarmee kan geoordeeld worden dat de behandeling van het geschil vanuit het oogpunt van de ondernemer overbodig c.q. niet noodzakelijk is geweest.

In de uitkomst van het geschil ziet de commissie tevens aanleiding om te bepalen dat de ondernemer de helft van het klachtengeld aan de consument dient te vergoeden.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht van de consument gegrond en bepaalt dat de ondernemer aan de consument binnen 30 kalenderdagen na de verzending van deze beslissing een bedrag dient te betalen van € 75,–.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 26,25  aan de consument te vergoeden in verband met het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit mr. J.L. Sierkstra, voorzitter,
P.W.M. Meijkamp en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 17 januari 2019.