Permanente eyeliner; overeenkomst kan niet eenzijdig worden beeindigd; van de consument wordt in dit geval verdere medewerking aan de afronding van de behandeling gevergd.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68481

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil 
 
Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over het resultaat van de door de ondernemer ingevolge de overeenkomst tussen partijen van 2 april 2012 bij de consument aangebrachte ‘permanente eyeliner’ voor een prijs van € 172,50.
 
De consument heeft in meerdere berichten, onder andere van 25 april 2012 en 5 mei 2012, de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Ze heeft aan de ondernemer een voorbeeld laten zien van welk resultaat zij graag wilde, en de ondernemer zei dat dit geen probleem was. Na de eerste behandeling bleek echter het lijntje aan het rechteroog niet goed te zitten aan de kant van de neus. Na de tweede behandeling zit aan de buitenzijde een dubbele lijn, het zit scheef, en het stukje richting neus loopt niet op de lijn van het ooglid. De behandelingen hebben dan ook niet het gewenste resultaat opgeleverd.
 
Naar aanleiding van de reactie van de ondernemer heeft de consument laten weten dat zij helemaal niet onrustig was tijdens de behandeling. Het deed wel veel pijn. Hoe dan ook, het is geen excuus om een scheve eyeliner te zetten.
 
De consument wil het bedrag dat zij voor de behandelingen betaald heeft terugontvangen, vermeerderd met een schadevergoeding voor het verprutsen van haar ogen. De komende vijf jaar ziet zij er belachelijk uit. 
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Inderdaad is gezegd dat het lijntje zou kunnen zoals op het voorbeeld, maar er is ook uitgelegd dat een oog per persoon verschillend is en dat de gevraagde eyeliner het niet hetzelfde is als een potloodlijntje. De consument was hiermee akkoord.
 
Tijdens de behandeling was de consument heel onrustig en bewoog veel. Ze zei veel pijn te hebben. Er is toen gezegd dat het ook een volgende keer afgemaakt kon worden.
 
Het resultaat, ook na de vervolgafspraak, is nog niet optimaal. De ondernemer is dan ook bereid het resultaat alsnog, zonder verdere kosten, af te maken.
 
Ter zitting heeft de ondernemer hier nog aan toegevoegd dat zij het betreurt dat de consument niet aanwezig was. Na de tweede behandeling heeft zij haar niet meer gezien, en ze kan slechts aan de hand van de foto reageren. Ze had graag zelf naar het oog gekeken. Ze is nog steeds bereid de behandeling voort te zetten om alsnog het gewenste resultaat te bereiken.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Vooropgesteld zij dat het werken met voorbeelden zijn beperkingen kent. Het nastreven van een zelfde effect als op een getoonde foto kan slechts een inspanningsverbintenis zijn en bepaalde resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. De ondernemer heeft aangegeven dit ook aan de consument kenbaar te hebben gemaakt. Nu de consument niet ter zitting aanwezig was heeft zij dit niet kunnen weerspreken en wordt ervan uitgegaan dat zij hier inderdaad door de ondernemer op is gewezen.
 
Door de ondernemer is erkend dat het resultaat na de eerste behandeling niet van het gewenste niveau was. Zij heeft toegelicht dat het altijd afwachten is hoe een behandeling ‘pakt’ en dat er na de eerste keer ook altijd een tweede afspraak wordt gemaakt om het resultaat te bekijken en zonodig verder te gaan met de behandeling. In dit geval stelt zij dat er tijdens de eerste behandeling ook de bijzondere omstandigheid gold dat de consument bijzonder onrustig was, kennelijk samenhangend met door haar gevoelde angst en pijn. Wat hiervan zij; bij de tweede behandeling zou verder opgepakt worden wat mogelijk bij de eerste was blijven liggen. Kennelijk heeft ook de tweede behandeling de consument echter niet tot tevredenheid kunnen stemmen.
 
Vast staat dat de ondernemer heeft aangeboden de consument ook nog -kostenloos- een derde keer te behandelen. De consument is hier niet op ingegaan.
 
De consument mag van de ondernemer verwachten dat deze de overeengekomen behandeling naar behoren uitvoert. Indien zij de mening is toegedaan dat zulks niet het geval is geweest kan de consument van de ondernemer verlangen dat een en ander binnen een door haar gestelde termijn alsnog geschiedt. Zij zal hiertoe wel zelf ook haar medewerking moeten geven door de tekortkomingen inzichtelijk te maken, in dit geval door de ondernemer de gelegenheid te geven zelf te bekijken hoe de situatie is, en door de gelegenheid te bieden de behandeling alsnog naar behoren af te ronden. Dit lijdt slechts uitzondering indien het tot dusverre geleverde resultaat van dusdanige kwaliteit is dat van de consument in redelijkheid niet meer kan worden verwacht zich onder behandeling van de ondernemer te stellen.
 
Voor dit laatste is onvoldoende gesteld en gebleken. Door niet te verschijnen ter zitting heeft de consument haar kans voorbij laten gaan om de door haar gestelde ernst van de tekortkoming te onderbouwen. Er kan nu slechts afgegaan worden op de enkele foto die zij bij haar klacht heeft gevoegd. Deze foto, al aangenomen dat deze een reëel en actueel beeld geeft, kan de bedoelde onderbouwing niet bieden. Het feit dat, zoals de foto te zien geeft, de lijntjes die door de ondernemer rond de ogen van de consument gezet zijn niet helemaal recht en scherp zijn maakt nog niet dat verdere medewerking van de consument aan de afronding van de behandeling niet meer kan worden gevergd.
 
De consument kan dan ook niet eenzijdig de gesloten overeenkomst beëindigen zodat ook de door haar verlangde teruggave van het door haar betaalde bedrag niet aan de orde is.
 
De klacht is dan ook ongegrond.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
  Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, op 21 september 2012.