Persoonlijke situatie consument niet te wijten aan ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Informatieverstrekking    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 192315/197135

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Deze uitspraak is het Bindende Advies van het eerder gegeven Tussenadvies.
Partijen zijn er toch niet samen uitgekomen om een passende oplossing voor dit geschil te bedenken. Ondernemer heeft voorstellen gedaan aan consument, maar deze kan consument om persoonlijke redenen niet aannemen. De commissie oordeelt dat de ondernemer voldoende heeft gedaan om consument alsnog aan de exameneisen te laten voldoen. Dat de persoonlijke situatie van consument hier geen mogelijkheid voor biedt, kan de ondernemer niet verweten worden. De commissie verklaard de klacht ongegrond.

De uitspraak

De verdere beoordeling van het geschil
Om te voldoen aan de tussenuitspraak hebben partijen op 1 juni 2023 in persoon, de ondernemer deugdelijk vertegenwoordigd, op het hoofdkantoor van de ondernemer met elkaar gesproken.

Beide partijen hebben daarna aan de commissie laten weten dat het gesprek constructief was en oplossingsgericht.

Ook na het gesprek van 1 juni 2023 hebben partijen nog overleg gevoerd. Partijen hebben uiteindelijk aan de commissie bericht dat zij er toch niet uitgekomen zijn.

Het verdere standpunt van de consument
Volgens de consument heeft de ondernemer zich nog steeds onvoldoende ingespannen om met haar een goede route naar het diploma uit te stippelen. Zij heeft bezwaar tegen de verplichting om stage te moeten lopen. Zij vindt dat in redelijkheid van een alleenstaande werkende moeder niet kan worden gevraagd om nog eens gedurende vier weken een onbetaalde stage van twaalf uur per week te lopen.

Het verdere standpunt van de ondernemer
Volgens de ondernemer heeft hij verschillende goede voorstellen gedaan om de consument in staat te stellen aan de exameneisen te voldoen. De ondernemer vindt dat hij een passende en haalbare stageplek voor de consument heeft gevonden: haalbaar, want af te ronden in slechts vier weken, en passend, want in haar woonplaats gelegen en geschikt om alle ontbrekende praktijkhandelingen te laten aftekenen.

De verdere beoordeling van het geschil
De consument wil haar diploma MBO-V VVT halen. Dat is eerder niet gelukt, omdat de handelingenlijst van de consument is afgekeurd. Dat maakte dat haar Portfolio-opdrachten niet met een voldoende zijn beoordeeld en dat de laatste stappen in de opleiding: het Verantwoordingsgesprek en de Proeve van Bekwaamheid, niet konden worden gezet.

De commissie oordeelt dat de ondernemer thans voldoende heeft gedaan om de consument in staat te stellen alsnog aan de exameneisen te voldoen. De ondernemer heeft de consument alsnog persoonlijk gesproken en haar wensen en mogelijkheden met haar doorgesproken. Daarna heeft de ondernemer diverse voorstellen gedaan voor de voltooiing van de opleiding en ook een passende en haalbare stageplek gevonden.

Helaas lukt het de consument niet om de zorg voor haar kind en haar werk zo te organiseren dat zij nog gedurende vier weken twaalf uur per week stage kan lopen bij een thuiszorginstelling in haar woonplaats. Dat is uiteraard spijtig, maar dat kan de consument niet aan de ondernemer verwijten. De consument heeft zelf geen beter voorstel of voorstellen gedaan voor een route naar het examen.

De commissie oordeelt de klacht thans dus ongegrond. Omdat de ondernemer, gelet op zijn aandeel in de gerezen problemen, aanvankelijk te weinig had gedaan, moet de ondernemer aan de consument wel het klachtengeld vergoeden. Ook moet de ondernemer behandelingskosten aan de commissie betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht is ongegrond.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie wel een bedrag van € 107,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie aan de commissie behandelingskosten te betalen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit mevrouw mr. H.A.M. Pinckaers, voorzitter, de heer mr. J.A. Frederik, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 19 september 2023.