Plaats brievenbus op recreatieterrein: dient groepsgewijs bij de ingang van het terrein geplaatst te worden

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 46014

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de plaats van de brievenbus waarin TNT Post de poststukken aflevert.   De consument heeft op 31 mei 2010 de klacht voorgelegd aan TNT Post.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument woont permanent in een door [de gemeente] als reguliere woning bestempelde verblijfplaats. De consument staat ook als zodanig ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie. Vanuit de woning heeft de consument via een dam toegang tot de openbare weg. Nabij zijn toegang tot de openbare weg heeft de consument een brievenbus op de bij de openbare weg behorende grond geplaatst. Op het moment dat de consument van de gemeente toestemming kreeg zijn woning permanent te mogen bewonen, heeft hij ook een ander huisnummer gekregen. Verder is van belang dat TNT Post wel gewoon post aflevert in een brievenbus van een huis dat enige tientallen meters verderop aan dezelfde openbare weg ligt. Die brievenbus is tevens het einde van de postroute.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft de woning in 2007 gekocht. De woning had toen [het huisnummer]. Nadat de consument toestemming van de gemeente had gekregen om permanent in de woning te mogen wonen en zich dientengevolge op dat adres in de gemeentelijke basis administratie mocht inschrijven, is [het huisnummer aangepast]. De woning van de consument staat met enige andere woningen op een recreatieterrein. De woning bevindt zich aan de rand van dat terrein. Er heeft geen aanpassing van het bestemmingsplan plaatsgevonden. De woning heeft een permanente uitweg naar de openbare weg sinds 1973. Er loopt een pad over het recreatieterrein naar de achterzijde van de woning van de consument. De consument kan niet met zijn auto via dit pad bij zijn woning komen. De consument stelt dat hij aan de openbare weg woont. Ook zijn brievenbus staat aan de openbare weg. De consument verwijst naar de twee foto’s die hij tijdens de zitting in het geding heeft gebracht.   De consument verlangt dat TNT Post de post aflevert in de brievenbus die de consument nabij zijn woning aan de openbare weg heeft geplaatst.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is eigenaar en bewoner van een woning op [het bungalowpark]. De regels omtrent plaats, afmeting en andere hoedanigheden van brievenbussen zijn vastgelegd in artikel 5 van de Postregeling 2009. Achtergrond van die regels is het betaalbaar houden van de postbezorging. Gelet op het ‘Bestemmingsplan buitengebied’ van oktober 1996 geldt voor [het bungalowpark] te [plaatsnaam] dat het terrein is aangewezen voor verblijfsrecreatie. Eén en ander houdt in dat het pand van de consument geen woonbestemming heeft of kan hebben. Volgens TNT Post is de woning van de consument een recreatiewoning en staat de woning op een recreatieterrein.   Ter zitting heeft TNT Post verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De woning staat met vele andere woningen op een recreatieterrein, hetgeen inhoudt dat er sprake is van ‘Groepsgewijs verblijvenden’. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd, zodat het terrein nog steeds een recreatieterrein is. De consument heeft vanuit zijn woning wel direct toegang tot de openbare weg, maar hij woont op een recreatieterrein. Op vragen van TNT Post heeft [de gemeente] gesteld dat zij nooit toestemming heeft gegeven om een uitweg te maken naar de openbare weg.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Onbetwist is dat de consument volgens de gemeentelijke basis administratie (hierna: GBA) woonachtig is in zijn woning met [het (nieuwe) huisnummer]. De consument heeft gesteld dat op grond van zijn (nieuwe) woonregistratie hij aan de openbare weg woont en dat TNT Post daarom de post in zijn aan de openbare weg geplaatste brievenbus moet afleveren. TNT Post heeft als verweer gesteld dat de woning van de consument (nog steeds) op een recreatie terrein staat. Gelet op het verweer van TNT Post moet de vraag beantwoord worden of de grondslag van de vordering van de consument: ‘Ik sta ingeschreven in de GBA op [nummer] en dus woon ik niet meer op een recreatieterrein’ voldoende is om te voldoen aan het bepaalde van artikel 5 van de Postregeling 2009. Vaststaat dat geen wijziging van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden op het moment of nadat de consument in de GBA werd ingeschreven. Ook niet toen de consument [zijn nieuwe huisnummer] heeft gekregen. Naar het oordeel van de commissie maakt het registergoed van de consument formeel dan ook nog steeds deel uit van [het bungalowpark], hetgeen kort gezegd, een recreatieterrein is.   Gezien het bepaalde in artikel 5 lid 6 van de Postregeling 2009, waarin wordt bepaald dat: ‘Brievenbussen ten dienste van geadresseerden die op recreatieterreinen verblijven, worden groepsgewijs bij de ingang van een zodanig terrein geplaatst’, en hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen leidt tot het oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is en dat hetgeen hij heeft gevorderd zal worden afgewezen.   Ten overvloede merkt de commissie op dat de inschrijving van de consument in de GBA kennelijk is ingegeven door het willen formaliseren van een gedoog situatie door de gemeente, waaraan de consument jegens TNT Post geen rechten kan ontlenen.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 11 november 2010.