Preferenties voor camping: “zonnig, rustig en niet bij een weg”. Niet gehonoreerd, maar preferentie is geen garantie

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49031

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een verblijf in een mobilhome/caravan op camping Le Sérignan Plage in Sérignan-Plage in de Languedoc in Frankrijk, voor vier personen, van 11 tot en met 28 juli 2010, voor de som van € 2.370,50.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De vakantie heeft niet aan de verwachtingen voldaan. De planners op de camping hebben niet gekeken naar de schriftelijk bevestigde preferenties, te weten: zonnig, rustig en niet bij een weg. Geen enkele van de preferenties is gehonoreerd. De afmetingen van de plek en de bruikbaarheid daarvan staan juist bij deze mobilhome, Superior, uit de hogere prijsklasse, in geen verhouding tot goedkopere mobilhomes. De locatie was slecht en onbruikbaar om te zonnen. De plek was uitzonderlijk klein en voldeed niet aan de norm van een terras, ruimte voor twee ligbedden en een parkeerplaats. Er was evenmin een aparte parkeerplaats. Klager heeft grote overlast ondervonden van de klemmende voordeur. Dit gebrek had al voor zijn aankomst opgemerkt en verholpen kunnen worden en werd toch pas na een week hersteld. De planning ter plaatse was erg slordig, resulterend in een voortijdig afscheidsbezoek van de plaatselijke medewerker.   Klager verlangt een vergoeding ter hoogte van 25% van de reissom.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft bij de reservering gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zonder bijkomende kosten preferenties op te geven. De plaatsindeling wordt enige weken voor aankomst door de campingmedewerkers gemaakt. Zij trachten bij het indelen van de plaatsen zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen. Vanwege de mogelijkheid om per nacht te reserveren en de mogelijkheid om de reservering tot kort voor aanvang te wijzigen zijn er restricties en kunnen preferenties nooit worden gegarandeerd. Dit is zowel op de website als op de boekingsbevestiging vermeld. Van een schriftelijke belofte is zeker geen sprake geweest. Met begrip voor klagers teleurstelling, geeft het niet honoreren van alle verzoeken geen recht op een financiële vergoeding. Niet alle plaatsen op een camping zijn gelijk. De afmetingen van de aan klager toegewezen plaats voldoen aan de op de website vermelde afmetingen en aan de eisen die de reisorganisator aan campingplaatsen stelt. Klager heeft een tweekamer stacaravan type Superior met houten terras geboekt. Het houten terras biedt voldoende ruimte om buiten te zitten, maar neemt uiteraard wel een groot deel van de plaats in beslag. De resterende ruimte die zich aan weerszijden van het houten terras bevindt is hierdoor wat versnipperd. Deze ruimte is niet bedoeld om de auto te parkeren. In de brochure en op de website is vermeld dat sommige plaatsen op deze camping wat kleiner zijn, maar deze plaatsen hebben wel een aparte parkeerplek. Omdat klager voor de derde keer voor deze camping reserveerde was hij op de hoogte van de situatie. Het klemmen van de deur is door het onderhoudsteam gerepareerd. Deze situatie heeft niet een zodanige overlast veroorzaakt dat dit financieel gecompenseerd dient te worden. De door klager meegezonden foto betreft een aankomstlijst, een checklist, niet de officiële planning van de plaatsindeling. Het is vervelend dat de vertrekdag niet goed is overgenomen, waardoor een campingmedewerker een dag te vroeg afscheid kwam nemen. Een vervelende vergissing waarvoor excuses zijn aangeboden. Omdat de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid was, is in het belang van klager de klacht door meer dan één persoon beoordeeld.   Ter zitting heeft de reisorganisator nog het volgende toegelicht.   De plaatsindeling wordt niet gemaakt door de couriers die de gasten naar hun verblijf begeleiden, maar enkele weken voor aankomst door een medewerker die zich bezighoudt met de planning. Deze verwerkt de opgegeven preferenties. De courier die klager naar zijn verblijf begeleidde had dus inderdaad geen bemoeienis gehad met de indeling. De door klager gefotografeerde lijst betrof een aankomstlijst bedoeld voor de courier. Dit was niet de officiële planning. Het klemmen van de voordeur is niet eerder door voorgaande gasten gemeld, ook de schoonmakers hebben er geen melding van gemaakt. Klager heeft dit gebrek voor het eerst gemeld en vervolgens is het gerepareerd zodra het onderhoudsteam beschikbaar was.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De opgegeven preferenties zijn op de boekingsbevestiging vermeld. Ook is vermeld dat preferenties niet kunnen worden gegarandeerd. Van een toezegging dat de opgegeven preferenties zouden worden gehonoreerd is niets gebleken. Evenmin is gebleken dat bij het toewijzen van de betreffende caravan niet naar de preferenties is gekeken. De reisorganisator heeft een goede verklaring gegeven voor het feit dat de courier, bij navraag in eerste instantie, niet van de preferenties op de hoogte was. De plaats was niet ruim, echter niet is gebleken dat de afmetingen van de plek niet conform de in de beschrijving opgegeven afmetingen (80-100 m2) waren. Voor de ligbedden was ruimte, dit blijkt uit de door klager meegezonden foto, en de auto kon elders worden geparkeerd. Uit de beschrijving blijkt niet dat een duurdere caravan met een houten terras een ruimere plek impliceert. Voorts is in de beschrijving vermeld dat de camping redelijk schaduwrijk is. Klager had er daarom rekening mee moeten houden dat de kans op een zonnige plek niet groot zou zijn. Het klemmen van de voordeur heeft ongetwijfeld enig ongerief veroorzaakt, echter niet in die mate dat daar een financiële compensatie tegenover zou moeten staan. Dit geldt ook voor het voortijdig afscheidsbezoekje van de courier. Immers de door klager geconstateerde dubbelboeking heeft voor hem geen consequenties gehad. Klager heeft tot zijn vertrek van de caravan gebruik kunnen maken.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de plek qua situering en afmetingen aan de overeenkomst voldoet. Voorts acht de commissie het niet onaannemelijk dat klager enig ongerief heeft ondervonden van de klemmende deur en mogelijk ook gering ongerief van het voortijdige afscheidsbezoekje van de courier, echter de commissie meent dat deze klachten niet van dien aard en omvang zijn dat daarvoor een vergoeding in geld op zijn plaats is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 250,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 10 januari 2011.