Prijs en kwaliteit bungalow.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Vakantieverblijf    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 50102

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 6 augustus 2010 tot 13 augustus 2010 voor een bedrag van € 1.309,–.   De consument heeft op 17 augustus 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Gelet op de door ons betaalde prijs voor de bungalow zijn we er van uit gegaan dat we een luxe huisje zouden krijgen. Maar dat viel heel erg tegen. De kookbenodigdheden waren erg vies en oud en daarvan konden en wilden we geen gebruik maken, waardoor we genoodzaakt waren om uit eten te gaan. De tafel in de serre was oud en plakkerig, de stoelen waren vies en er zaten vlekken op de bekleding. De bank in de serre was te vies om op te zitten. Het douchegordijn was beschimmeld. Het raam in de serre was lek. De wanden van de keuken waren beschimmeld. De broodrooster was te vies om aan te pakken en er zaten nog resten brood in. De besteklades waren oud en versleten, met plakband beplakt over de kapotte delen. Ook het keukenblok en gasfornuis waren vies en oud. De inventaris was ontoereikend. Er zat ook een sauna bij het huisje, maar daarvan hebben we geen gebruik gemaakt aangezien de rest van het huisje vies was en sprake was van achterstallig onderhoud. Er is iemand van de ondernemer langsgeweest om onze klachten aan te horen en die vond eigenlijk dat we een ander huisje behoorden te krijgen. Maar omdat het park vol was, was dat niet mogelijk. We hebben veel tijd moeten besteden aan het heen en weer lopen naar de receptie met onze klachten. Toen het huisje werd schoongemaakt zijn we ook bij het huisje gebleven. We willen niet meer bij de ondernemer boeken en daarom gaan we niet akkoord met de kortingsbon die de ondernemer ons heeft aangeboden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   We zijn op zaterdag 7 augustus 2010 voor het eerst bij de receptie langs geweest met klachten over het vieze gasfornuis en het keukenblok. Omdat het weekend was werd ons verteld dat we maandag moesten terugkomen. Dat hebben we gedaan en we hebben toen de rest van de klachten gemeld. Weliswaar is er op die maandag een schoonmaakteam langsgeweest, maar toen is niet het hele huis schoongemaakt. Het ging ons niet om de sauna bij het huisje, want we wisten niet dat er een sauna bij het huisje was. We vragen ook niet om een vergoeding van de maaltijdkosten.   De consument verlangt dat de ondernemer de helft van de betaalde huursom terugbetaalt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   We stellen ons in de eerste plaats op het standpunt dat de consument de klacht te laat bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. Dit dient op grond van artikel 15 onder c lid 3 (kennelijk is bedoeld artikel 13 lid 3) van de Recronvoorwaarden voor vakantieverblijven te geschieden uiterlijk binnen 2 maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd. Nu de consument bij brief van 17 augustus 2010 de klacht schriftelijk aan de ondernemer heeft gemeld en de consument op 21 oktober 2010 de klacht aan de commissie heeft gemeld, dient zij niet ontvankelijk te worden verklaard in haar klacht.   Ook op het park zelf heeft de consument te laat geklaagd. Indien de bungalow niet correct of incompleet is, dient dit op grond van artikel 8 van onze algemene voorwaarden binnen 2 uur te worden gemeld. De consument heeft echter pas na 2 volle dagen de klacht bij de receptie gemeld.   Voorts betwisten we (de ernst van) de tekortkoming. Eventuele ouderdom van een bungalow levert geen gebrek op, zolang de bungalow voldoet aan de eisen die aan een vakantieverblijf gesteld mogen worden. De door de consument gehuurde bungalow voldoet aan die eisen. Verder hebben we ons, toen de consument de klachten bij de receptie had gemeld, bijzonder ingespannen om de klachten te verhelpen. Zo hebben we een schoonmaakteam langsgestuurd en hebben we alle inventaris waarover de consument klaagde (koekenpan, slabestek etc.) vervangen. Verder heeft het schoonmaakteam de complete keukeninventaris beoordeeld en eventuele ontbrekende zaken vervangen.   Daarmee zijn de klachten, voor zover die al bewezen zijn, volledig verholpen. De consument heeft zich na het vertrek van het schoonmaakteam ook niet opnieuw tot de receptie gewend. Uitsluitend uit coulance hebben we de consument een korting van € 200,– aangeboden op een volgend verblijf op één van onze parken.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het is niet terecht dat de consument haar verwachting over de bungalow heeft gebaseerd op de betaalde prijs. Het betreft een boeking in het hoogseizoen, wanneer de prijzen hoger liggen.   De ondernemer heeft d.d. 27 augustus 2010 aangeboden om de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat de ondernemer op 27 augustus 2010 heeft gereageerd op de klacht van de consument. Daarbij is toen het aanbod gedaan om een korting te verlenen van € 200,– op een volgend verblijf bij de ondernemer. Omdat de consument daarmee niet akkoord ging is toen het geschil met de ondernemer ontstaan. In gevallen als de onderhavige is het de lijn van de commissie dat de termijn voor indiening van het geschil gaat lopen vanaf het tijdstip dat het geschil met de ondernemer is ontstaan. Nu de consument vervolgens binnen 2 maanden na 27 augustus 2010 het geschil aan de commissie heeft voorgelegd is de consument ontvankelijk in haar klacht.   De consument heeft ter zitting naar voren gebracht dat zij op zaterdag 7 augustus 2010 de klacht over het vieze gasfornuis (blijkens de foto gaat het hier om aangekoekte gaspitten) en het verouderde keukenblok heeft gemeld. Toen is consument gezegd dat ze in verband met het weekend maandag moest terugkomen. Dat heeft de consument gedaan en toen heeft zij de overige klachten gemeld. De commissie heeft geen aanknopingspunten gevonden om deze gang van zaken in twijfel te trekken. Gelet hierop en in aanmerking genomen de aard van de klachten acht de commissie het niet redelijk de consument tegen te werpen dat zij de klachten binnen 2 uur na aankomst had moeten melden. Aan dit verweer van de ondernemer gaat de commissie derhalve voorbij.   De commissie is met de ondernemer van oordeel dat voor zover de consument haar verwachtingen over de bungalow baseerde op de door haar betaalde prijs, dit niet terecht is. Prijzen zijn immers sterk afhankelijk van de periode waarin wordt gehuurd. In dit geval gaat het om een huurperiode in het hoogseizoen, wanneer de prijzen (veel) hoger liggen dan buiten het seizoen. Op basis van de summiere omschrijving van de accommodatie zoals die zich bij de stukken bevindt mocht de consument evenmin de gerechtvaardigde verwachting hebben dat de door haar gehuurde bungalow van een (zeer) luxe niveau zou zijn.   Hetgeen hiervoor is overwogen laat echter onverlet dat de consument niet hoefde te verwachten dat de bungalow niet schoon zou zijn en de inventaris gebreken zou vertonen. Weliswaar heeft de ondernemer op maandag 7 augustus 2010 een schoonmaakteam langsgestuurd maar nog daargelaten dat de consument heeft gesteld dat toen niet alle gebreken zijn verholpen is in ieder geval aannemelijk dat de consument gedurende de eerste dagen van haar verblijf ongemak heeft ondervonden.   Dat ongemak weegt in dit geval extra zwaar, omdat het verblijf van de consument maar van korte duur (1 week) was. Gelet op de korte duur van het verblijf is ook begrijpelijk dat de consument zich na het vertrek van het schoonmaakteam niet opnieuw tot de ondernemer heeft gewend met de mededeling dat niet alle gebreken naar tevredenheid waren opgelost. Dat geldt nog te meer nu de consument al was verteld dat andere accommodatie op het park niet beschikbaar was.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de ondernemer bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekortgeschoten is en de consument daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de ondernemer de consument een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag. Voor de goede orde overweegt de commissie dat hiermee het aanbod van de ondernemer om korting te verlenen op een volgend verblijf is komen te vervallen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 200,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, op 2 mei 2011.