Problemen met generator door condensvorming in uitlaat

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 50495

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de koop van een nieuw vaartuig op 8 december 2005.   Klager heeft de klacht op 9 mei 2010 per e-mail voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Eind april 2010 bleek de generator niet te functioneren. Oorzaak: de compressie kwam niet hoger dan 18% van de normale waarde. Op 2 mei 2010 is het schip overgebracht naar de reparateur (niet zijnde de ondernemer), alwaar de generator is gereviseerd voor een bedrag van € 1.753,30. Het probleem bleek veroorzaakt te zijn door corrosievorming vanwege intredend water in het uitlaatsysteem. De huidige plaats van de generator maakt een lange uitlaat noodzakelijk. Het water loopt terug de generator in, omdat het waterslot/afschot niet afdoende is. Het schip is conform onderhoudsvoorschriften onderhouden. Omdat de schade is veroorzaakt door de uitlaatconstructie, is er sprake van een gebrek aan het schip waarvoor de ondernemer aansprakelijk is.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In de manual die de consument heeft ontvangen staat niets over de conservering van de generator tijdens de winterstalling. De consument heeft alleen manual A ontvangen, manual B en C niet. De consument heeft ook anderszins nooit gehoord dat hij voorzorgsmaatregelen had moeten treffen tijdens de winterstalling. De consument had juist voorafgaand aan de koop gelezen dat deze generator minder gevoelig is voor corrosie. De boot staat in de winter in een vochtvrije loods.   De consument verlangt vergoeding van 50% van de reparatiekosten, dat wil zeggen € 876,65, alsmede aanpassing van de uitlaatconstructie zoals door de ondernemer voorgesteld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Dat de consument een deugdelijke installatie geleverd heeft gekregen, blijkt uit het feit dat de generator gedurende vier jaar heeft gefunctioneerd. Indien de generator foutief zou zijn ingebouwd, dan zouden er in een veel eerder stadium problemen zijn opgetreden. Het feit dat de consument heeft aangegeven dat de generator slechts 45 uren heeft gedraaid in de afgelopen vier jaar is waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. Het is een bekend feit dat dieselmotoren, zoals generatoren, met enige regelmaat moeten lopen om goed geconserveerd te blijven. Het feit dat de storing is ontstaan tijdens de periode van de winterstalling geeft eens te meer aan dat het niet een installatiefout is (dan zou het probleem zich hebben voorgedaan tijdens het varen of tijdens het gebruik), maar een (voorkomend) probleem welke zich kan voordoen tijdens onder andere winterstalling. Niet het uitlaatsysteem of de te kleine waterlock heeft de problemen veroorzaakt, maar condensvorming tijdens een lange periode van stilstand. Indien een motor lange tijd niet gebruikt wordt, dan dient de motor ook op basis van de meegeleverde gebruiksinstructie op een deugdelijke wijze te worden geconserveerd. Zelfs uit [de manual] blijkt dat de generator gevoelig is voor corrosie. De problemen die zijn ontstaan vallen onder het normale onderhoud en het op een juiste wijze conserveren bij winterstalling of weinig gebruik. Overigens is er ook geen sprake van een total-loss situatie, omdat de installatie na reparatie weer volledig functioneert.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In de manual van de generator staan de onderhoudsvoorschriften beschreven bij ‘geen gebruik’. Dat staat in deel B en C van de manual. Het uitlaatsysteem functioneert op zich goed. Het aanbod om een afsluiter tussen de generator en de waterlock te plaatsen doet de ondernemer gestand. De consument kan hiervoor op 1 mei langskomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft het standpunt van de ondernemer dat het uitlaatsysteem op zich voldoende werkt, althans wanneer deze frequent gebruikt wordt. Het probleem met de generator is ook niet veroorzaakt door het gebruik ervan, maar juist door het niet-gebruik (of onvoldoende gebruik) ervan. Bij het langere tijd niet gebruiken van de generator bestaat er gevaar voor corrosievorming door condens in het uitlaatsysteem, zoals de consument heeft ondervonden. Met de ondernemer is de commissie derhalve van oordeel dat het probleem veroorzaakt is door gebrekkig onderhoud, althans gebrekkige conservering bij langdurig niet gebruiken van de generator. Dit volgt ook uit hetgeen de reparateur op de reparatiefactuur heeft vermeld.   Ter zitting is aan de orde gekomen in hoeverre de consument gewezen is op de benodigde conserveringsmaatregelen bij geen of weinig gebruik van de generator. Naar het oordeel van de commissie is niet vast komen te staan dat de consument daarvoor specifiek is gewaarschuwd, hetgeen de ondernemer aangerekend kan worden. Dat oordeel zou niet anders zijn indien vast zou staan dat de consument manual B en C van de generator zou hebben ontvangen (wat niet vast is komen te staan, omdat de consument dit weerspreekt), want de commissie heeft ter zitting vast kunnen stellen dat in manual B en C niet wordt gewezen op preventieve maatregelen ter voorkoming van het door de consument ondervonden probleem.   Anderzijds heeft de consument aangegeven dat al het onderhoud en winterklaar maken van de boot is uitgevoerd door professionele partijen. Van deze professionele partijen had verwacht mogen worden dat zij op de hoogte waren van de benodigde conserveringsmaatregelen die nodig zijn voor dit type generator. Het uitgevoerde onderhoud is in dat opzicht niet voldoende geweest, hetgeen de ondernemer niet kan worden aangerekend.   Een en ander tegen elkaar afwegend acht de commissie het redelijk en billijk om de kosten voor de reparatie van de generator ad € 1.753,30 voor 1/3 deel voor rekening van de ondernemer te laten komen. Dit temeer nu de ondernemer tevens heeft aangeboden een aanpassing aan het uitlaatsysteem te willen uitvoeren, welk aanbod de commissie redelijk acht, doch in het licht van het voorgaande op zichzelf niet voldoende.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een bedrag van € 584,43. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien voert de ondernemer de aanpassing aan het uitlaatsysteem, zoals eerder door de ondernemer is aangeboden, uit.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 4 april 2011.